Vi föreslår att Härjedalens kommun möjliggör hållbara drivmedel genom att planera för fossilfria bränslestationer i kommunen.

Medborgarförslag till Kommunfullmäktiges sammanträde i Härjedalen 2020-11-30.

 

Vi föreslår att Härjedalens kommun möjliggör hållbara drivmedel genom att planera för fossilfria bränslestationer i kommunen.

Med detta förslag vill vi att Härjedalens kommun påbörjar planeringen mot att kunna erbjuda fossilfria drivmedel som alternativ till fossila och el-stolpar på de större orterna i kommunen (såsom exempelvis Sveg, Hede och Funäsdalen). Fossilfria tankstationer skulle gynna bofasta och turister så väl som yrkesutövare.

Jämtlands län har under många år arbetat mot ett fossilbränslefritt 2030. I länet kommer utsläppen av växthusgaser främst från användning av fossila bränslen där transporter står för den största delen. För att målet med ett fossilbränslefritt 2030 skall kunna uppnås krävs inte bara ändrade resvanor bland länets invånare och näringsidkare utan samtidigt en total omställning till förnyelsebara drivmedel.

I nuläget finns det tillgång till HVO (Hyderarad Vegetabilisk Olja) endast på ett begränsat antal platser i kommunen och är därför bara ett alternativ för ett fåtal fordonsägare (som kör den typen av fordon som tillåter HVO). Några andra alternativ förutom för eldrivna fordon finns inte. 

Vilket fossilfritt drivmedel som är att föredra ur klimatsynpunkt är omdebatterat och meningarna går isär. WWF (Världsnaturfonden) är en av de organisationer som varnar för ett ökat användande av HVO då palmolja är en av huvudingredienserna och bidrar till skövlande av regnskog. Den viktigaste åtgärden ur klimatsynpunkt är och förblir därför att vi ändrar våra resvanor och minskar våra resor såväl som transporter Detta kan inte nog betonas. Men även om vi genomför stora förälndringar så kommer behovet av transportmedel fortsättningsvis ändå att bestå och därför måste vi möjliggöra klimatvänliga alternativ till fossila drivmedel.

Att upprätta fossilfria tankstationer i Härjedalen är särskilt viktigt då både länets och kommunens basnäring är turism. Möjligheten att resa kollektivt till och från, och inom, kommunen är begränsade. Fossilfri trafik är därför avgörande för att målet fossilfritt 2030 ska kunna uppnås. Genom att kommunen gör fossilbränslefria transporter och resor möjliga kommer kommunens invånarantal kunna öka då platsen blir ett alternativ för fler människor att bo på. Samtidigt kommer turistbranschen att kunna fortsätta växa och utvecklas genom att fler människor väljer Härjedalen som semestermål. Låt Härjedalens kommun bli ett föredöme i det länsövergripande arbetet mot ett fossilfritt 2030.

Förslaget går i linje med den förstudie som redan pågår. I studien undersöker Inlandsbanan AB ihop med näringslivsaktörer i Region Jämtland Härjedalen praktiska, ekonomiska och strategiska förutsättningar för utbyggnad av tankstationer för förnybara drivmedel, i länet. Härjedalens kommun har nu möjlighet att visa framfötterna genom att vara steget före. 

Planering av upprättandet av fossilfria bränslepumpar kan med fördel göras gemensamt med lokala företagare och eventuellt med redan befintliga tankstationsaktörer. Finansieringen kan ske med hjälp av ekonomiska medel från Klimatklivet (se länk nedan). Vems ansvaret det är att skapa förutsättningar för tillgång till fossilfria drivmedel kan självklart diskuteras. Vad diskussionen än landar i så kommer det gynna kommunen i sin helhet, yrkesutövare och invånare att man redan nu tar initiativ till att starta en planeringsprocess.

För att Härjedalens kommuns medborgare och näringsidkare så småningom skall få ta del av ett klimatsmart alternativ till fossila drivmedel krävs planering så att kommunen och berörda aktörer, den dagen det blir aktuellt, står redo. Onödiga fördröjningar kan på så vis undvikas och ett fossilfritt 2030 kan bli verklighet. Vi har ingen tid att förlora. Vi måste ställa om nu.


Läs mer om Klimatklivet:

>https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/For-dig-som-vill-soka-stod-/Fran-ide-till-beslut-om-stod/Vilka-kan-fa-stod-fran-Klimatklivet/<

Läs mer om Förstudieprojektet:

Förnyelsebara drivmedel i Region JH

>https://klimatsynk.se/projektportfoljer/hallbara-transporter/fornyelsebara-drivmedel-i-region-jh.html<

 

Övriga källor:

- Fossilbränslefritt 2030 Jämtlands län Energi- och klimatstrategi 2020-2030 

>https://www.lansstyrelsen.se/download/18.11a2cbf716d6c8f9f7412f95/1571318874527/Fossilbränslefritt%202030%20Jämtlands%20län%20(Energi-%20och%20klimatstrategi).pdf<

- Världsnaturfonden >wwf.se<