Verkställ fullmäktiges beslut att satsa 3 miljoner på utbildning i mindfulness på vårdcentralerna, riv upp nuvarande skrivning! Låt inte pengarna försvinna!

Skriv under uppropet om du vill ha mindfulness som ett verktyg i vården!

Låt inte pengarna försvinna! Ändra skrivningen och följ fullmäktiges beslut om satsningen på utbildning av instruktörer på Region Skånes vårdcentraler!

Som skrivningen nu är formulerad riskerar de 3 miljoner som avsatts att inte komma patienter och vårdcentralerna till del utan försvinna bort från primärvården. 

Psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem med stora samhällsekonomiska konsekvenser. Majoriteten av vuxna med ångest- och depressionssymptom söker vård och behandlas inom primärvården.

Regionfullmäktige i Skåne antog enhälligt den 19 juni 2018 en motion från Gilbert Tribo (L) om att erbjuda Mindfulness-behandling på skånska vårdcentraler i syfte att hjälpa fler behövande. Syftet var att utbilda instruktörer på vårdcentraler enligt den modell som används på skånska vårdcentraler och är utvärderad i forskning.

Fullmäktiges beslut grundas på internationellt välrenommerad forskning via Lunds Universitet på patienter med lätt till måttlig depression/ ångest på 16 vårdcentraler i Skåne (patienter med tyngre psykiatrisk problematik exkluderades). Gruppbehandling med Mindfulness visade jämförbar effekt med individuell KBT-behandling på normalisering av symptom, och effekten kvarstod vid 1-års uppföljning. Att låta Skånes vårdcentraler erbjuda Mindfulnessbehandling som ett behandlingsalternativ vid psykisk ohälsa av lätt till måttlig svårighetsgrad är därför både kostnadseffektivt och i förlängningen kostnadsbesparande för Region Skånes ekonomi. Tre miljoner kronor avsattes för utbildning av instruktörer på de vårdcentraler som inte erbjuder mindfulness idag. Fler än 40 vårdcentraler i Skåne erbjuder redan mindfulness.

Handläggningen av beslutet (se bilaga) avviker dock helt från motionens intention. Enligt skrivelsen ska endast Mindfulness erbjudas patienter med recidiverande depression, vilket utesluter en stor grupp patienter med mindre allvarlig psykisk ohälsa (där den preventiva hälsoekonomiska vinstpotentialen är stor). Den mindfulnessmetod som användes i forskningen på skånska patienter (en förkortad och koncentrerad version av MBSR och MBKT som använts i Sverige under mer än 10 år och som bevisligen fungerar) diskvalificeras av oklar anledning. Skrivelsen hänvisar till endast en aktör i Stockholm och anger att det krävs både grundläggande utbildning i MBSR/MBKT och en instruktörsutbildning via detta företag för att leda patientgrupper i Mindfulness på vårdcentraler i Skåne. Ingen upphandling har skett. De yrkesgrupper Region Skåne ersätter för utbildning i denna satsning är enligt skrivelsen: leg psykolog; leg läkare; leg sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatri; samt leg psykoterapeut. Varför utesluta kuratorer? Sjukgymnaster? Sjuksköterskor?

Enligt skrivningen skulle pengar ges retroaktivt till dem med MBSR/MBKT utbildning – ingen annan – vilket inte heller var avsikten med motionen vars syfte var framåtriktat så att fler patienter kan får hjälp.

Vidare anges att kursbeskrivning måste skickas in senast den 20 december 2018 och utbildningen vara genomförd och redovisad senast den 30 april 2019.  MBKT/MBSR utbildning tar flera år och kan av den anledningen inte vara aktuell med de aktuella direktiven samtidigt som det är just den modellen som föreslås! De 3 miljoner som beslutats i satsningen kommer därför inte att förbrukas utan försvinner bort från primärvården till ingen nytta för patienterna med psykisk ohälsa.

Konsekvensen av den nuvarande skrivningen från Hälso- och sjukvårdstyrningen innebär att resurser som avsatts för att motverka psykisk ohälsa inte används för sitt ändamål som avsetts i motionen och i fullmäktiges beslut.

 

Vi ber dig att skriva under detta upprop så att din vårdcentral och andra vårdcentraler i Skåne ska kunna erbjuda gruppbehandling med mindfulness till fler patienter med stress och och lätt-måttlig psykisk ohälsa!

Allt enligt den motion som regionfullmäktige beslutat om 2018-06-19 och som är baserad i forskning på Lunds universitet på vårdcentraler i Skåne och med skånska patienter och som bevisligen fungerar.

Vi anser att denna skrivelse omedelbart behöver omformuleras enligt motionens ursprungliga
intention!

Vi anser vidare att de avsatta medlen också skall gälla för hela 2019!

 

Selma Mehr, specialistläkare allmänmedicin, VC Fosietorp

Maria Fridh, disputerad läkare i socialmedicin inom området psykisk ohälsa

 

 

 


Selma Mehr, Specialist i allmänmedicin, VC Fosietorp    Kontakta namninsamlingens skapare