Upprop och namninsamling mot VA-syds avloppstunnel i Åkarp

avloppstunnel_.pngÅkarp 2021-10-22

 

VA SYD                                                                                 

Box 191

201 21 Malmö  

 

Kopia:              Kommunstyrelsen Burlövs kommun  

 

Yttrande - Samråd Hållbar avloppsrening Påverkan i Åkarp

Västra Åkarps Villaförening har som sitt medlemsområde alla villafastigheter väster om järnvägen i Åkarp. Våra synpunkter på utredningen om den föreslagna avloppstunneln mellan Lund och Malmö gäller i första hand påverkan på vårt område.

Vi har under många år störts av buller och vibrationer från järnvägen. Nu har vi under ett antal år påverkats och störts kraftigt av fyrspårsprojektet. Vi har kunnat acceptera detta eftersom vi ser att projektet kommer att bli färdigställt 2023 och att vi då kommer att få en avsevärd mindre störd miljö och att vi kommer att kunna knytas ihop med östra delen av Åkarp genom en utvecklad grönmiljö. Den bör bli färdigställd just 2023 eller 2024. Vi blir därför nu bestörta när vi nu ser utredningsförslaget om avloppstunneln. Skall vi nu påverkas i ytterligare fyra år med kraftiga störningar från buller och vibrationer och tvingas vänta länge på vår utvecklade grönmiljö.

Vår huvudinvändning gäller att den föreslagna avloppstunneln dras genom vårt villaområde i Åkarp och att schaktet S33 placeras på vårt grönområde och alla de störningar för oss som detta innebär. Reservschaktet S41 kommer enligt rapporten att påverka en del av våra fastigheter. Det är obegripligt att rapporten hävdar att S33 och S41 har den bästa lokaliseringen utifrån störningar.

Schaktet S33 med en diameter på 16 m med tillhörande arbetsområde på 60 x 60 m och nya anslutningsvägar kommer att förstöra vårt grönområde under fyra år. När det gäller den föreslagna anslutningsvägen så är det inte självklart att utnyttja Bruksvägen, eftersom vad vi förstår så kommer inte Bruksvägen att anslutas till Alnarpsvägen. Dessutom bör det bli svårt att knyta Bruksvägen till grönområdet eftersom där står mycket stora träd som omsorgsfullt har skyddats under fyrspårsprojektet. Även under driftskedet kommer besiktningsrör, anslutningsväg och uppställningsplatser för bilar att kraftigt påverka grönområdet.

Många fastigheter inom vårt område kommer också att påverkas av tunnelarbetet. Enligt utredningen gäller det 175 fastigheter i Åkarp, vilket är avsevärt fler än någon annanstans utefter avloppstunneln. Vi befarar dessutom att det blir fler än de angivna 175 fastigheterna.

Påverkan gäller bl.a.:

· Vibrationer från borrningarna kan ge sättningar i marken som kan riskera att ge sprickor i många fastigheter. Detta har uppenbarligen inte utretts riktigt. Med erfarenheter från andra tunnelprojekt är det i vilket fall som helst en betydande risk att de boende kommer att störas av vibrationerna.

· Grundvattensänkningarna kan påverka fastigheterna.

· Buller. Märkligt att buller från S33 inte redovisas. Dessutom har bullerpåverkan på rekreationsområden inte utretts.

· Stoftutsläpp. Detta redovisas inte klart.

· Störningar från omfattande transporter på Bruksvägen och en del av Alnarpsvägen.

· När avfallsvattnet forsar fram i röret skapas ett infraljud, som vissa människor påverkas av i negativ riktning. Vi har fall här i Åkarp där medlemmarna tvingats att flytta till annan plats/ort.

· Det nämns att i vissa lägen kan vi få luktproblem från den färdiga tunneln, vilket inte är riktigt utrett.

I rapporten avfärdas mycket lättvindigt alternativen till den föreslagna tunneln. Speciellt frågar vi oss varför det norra alternativet avfärdas så enkelt. Det bör ha avsevärda fördelar eftersom det i stort sett ligger helt utanför bebyggelsen och skulle därmed inte alls störa oss i Åkarp. En fråga är hur en anslutning till Arlöv skulle bli avsevärt längre i det norra alternativet eftersom det förefaller sammanfalla med den föreslagna lösningen precis nära Arlöv.

Som invånare i Burlöv kan vi slutligen fråga oss om det är rimligt för oss att tunnelprojektet kan komma att kosta kommunen nära en miljard kronor. Väldigt mycket för vår lilla kommun!

Vi ser alltså fram emot att den föreslagna, för oss oacceptabla, lösningen med avloppstunneln genom Åkarp inte kommer att genomföras.

För Västra Åkarps Villaförening

Med vänliga hälsningar  

 

Styrelsen i Västra Åkarps Villaförening:  

 

Jan Klevås

Kenneth Gustavsson             

Maria Johansson  

Camilla Borggren                   

Jan-Eric Persson                        

 

Västra Åkarps Villaförening

c/o Jan Klevås Frostavägen 3, 23254 Åkarp

info@vastraakarp.se

 


Västra Åkarps villaförening    Kontakta namninsamlingens skapare