Upprop för avveckling av New Public Management inom hälso- och sjukvården

Upprop till Socialministern  

Förändra hälso- och sjukvårdens styrsystem NU!!  

Allt sedan mitten av åttiotalet, har svensk sjukvård och dess utveckling, styrts under den företagsekonomiska modellen New Public Management (NPM). Modellen har misslyckats. Andelen av hälso- och sjukvårdens totala kostnader för adminstratörer; ledningstjänster och konsulter har konstant skenat inom ramarna för NPM. Läkarbemanningen inom kärnverksamheterna ökar som mest med hälften av den ökning, som administration och ledningstjänster står för.*  

Inom Vårdförbundets yrkeskategorier (Sjuksköterskor, Biomedicinska analytiker; Barnmorskor) har under perioden 2010 – 2017, personalbemanningen ökat med 2,3%, motsvarande 1475 årstjänster. Under samma period, har andelen administrativ personal, ökat med 36%, motsvarande 8248 årstjänster. Lönekostnaderna under samma period, har för vårdpersonal inom Vårdförbundets medlemmar, ökat med 9.14%. Lönekostnaderna för administration och ledningstjänster, har under perioden ökat med 22.3%.**

Detaljstyrningen och granskningsparametrar som ingår i NPM och som syftat till kvalitetssäkring och måluppfyllelse, har i stället skapat ett förvirrat system av allt fler granskningspålagor ovanpå varandra, vilka i dag allt mindre tjänar sitt egentliga syfte, utan i stället konstituerar ett chimärt kvalitetsbygge, som i allt mindre grad mäter vårdtagarnas egentliga utfall av det vi gör inom vårdens kärnverksamheter. Granskningssystemen mäter i dag bara uppfyllandet av sig själva, om ens det.***

Socialstyrelsens återkommande uppföljningar av Sveriges hälso- och sjukvård, visar på exakt samma utveckling under åren 2008-2016. Dessutom ökar antalet anmälningar till patientnämnden kraftigt; under perioden 2010-2014 ökade anmälningarna enligt Socialstyrelsen, med 15%. De uppgick 2014 till 32 800 anmälningar. 2017 var antalet anmälningar (redovisat av IVO) 36 714 stycken.

Vi som länge arbetat och fortfarande arbetar inom Sveriges hälso- och sjukvård, har under procedurerna som NPM skapat, fått en arbetsmiljö där vi ständigt granskas och behandlas som att vi inte har kompetensen att utföra våra professionella utövningar.

Men fakta talar för sig själva. Under NPM, har sjukvården relativt sett lagt mer och mer pengar på administration i förhållande till kärnverksamhet. Under samma period, finns det inget som alls tyder på en kvalitativ förbättring inom svensk hälso- och sjukvård i det totala perspektivet. Tvärtom. Ändå har NPM tillåtits fortsätta undergräva en god hälso- och sjukvård under närmare 40 års tid.

Vi som skrivit under detta upprop, KRÄVER att ni som ansvariga politiker tar ansvar för dessa missförhållanden. Vi som arbetat länge, har under trettio års tid påpekat, att NPM så småningom kommer leda till precis den kollaps, som vi i dag ser att hälso- och sjukvården drabbats av.

NPM måste ersättas av andra modeller för finansiering, styrning och kvalitetssäkring inom svensk hälso- och sjukvård. I annat fall, kommer den totala kollapsen för svensk hälso- och sjukvård, att väldigt snart fullbordas.  

*Läkartidningen 29/5 2018

**Redovisning i Vårdfokus.se

*** ”Granskningen av det offentliga har blivit för detaljfixerad” DN debatt 20191221


Mats Örneborg, psykiatriker    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Mats Örneborg, psykiatriker lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...