Manifestation för en folkomröstning, ny tid

DEN 16 DECEMBER BESTÄMMER KOMMUNFULLMÄKTIGE OM DET SKA BLI NÅGON FOLKOMRÖSTNING

I somras samlade vi in 3600 namnunderskrifter vilket är ca 12 % av kommunens röstberättigade invånare till stöd för en folkomröstning om byggplanerna på jordbruksmarken vid Täljöviken/Näs.

Med stöd av lagen om folkinitiativ och på demokratiska grunder anser vi att en folkomröstning borde genomföras.

Vi vill manifistera denna folkvilja och ber er därför komma till kommunalhuset/Alceahuset/den 16 december kl 12.00-15.00

för att visa politikerna vår förhoppning om att de röstar för att folkomröstningen ska genomföras.

Vi uppmanar alla att kontakta ledamöterna i kommunfullmäktige för att visa att det finns ett starkt stöd för en folkomröstning.

Information att skriva ut (PDF).

 

Mer information finns på våra hemsidor www.naturskyddsforeningen.se/osteraker och www.milstolpen.org eller www.framtidtaljoviken.se. Där finns även kontaktinformation till våra föreningar.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upropp

Stoppa byggplanerna för Täljöviken och Näsängen!

Kommunen planerar att bebygga åkermarken på ömse sidor om Näs gård vid Täljöviken. Inom kort fattas beslut om den första utbyggnadsetappen. Hembygdsföreningen och Naturskyddsföreningen i Österåker har i flera år förgäves försökt få kommunen att inte exploatera strandängarna vid Täljöviken.

  • Området är ett i särklass unikt natur- och kulturlandskap . Det öppna landskapet vid Näs bär på ett 1000-årigt kulturarv .  Här var en gång porten till Långhundraleden och en av Sveriges största silverskatter har hittats här. Området är klassat som kulturområde av riksintresse.
  • Naturområdet med sina strandängar är ett av de vackraste och mest värdefulla naturområden vi har i kommunen. Dessutom ett ekologiskt särskilt känsligt område. Jordbruksdriften vid Näs gård värnar om det historiska landskapet. Den bidrar till att upprätthålla den biologiska mångfalden och andra naturvärden.
  • Ett levande jordbruk i nära anslutning till Åkersberga tätort är av stor betydelse. Att bibehålla jordbruksmark för lokal matproduktion är dessutom något som blir allt viktigare för vår gemensamma framtid.

Flertalet remissinstanser är negativa till planen.

  • Jordbruksverket skriver:För betesmark finns ett riksdagsbeslut att all betesmark i landet ska bevaras, planförslaget bör bli föremål för en ny granskning från kommunens sida.”
  • Länsstyrelsen skriver: ”Marken har mycket höga naturvärden och tillhör de mest skyddsvärda inom den naturgeografiska regionen. Inventering av våtmarker och av ängs- och betesmarker pekar på att det finns få objekt i Stockholms län med samma kvaliteter som Täljöviken.”

Vi gör nu ett upprop med namninsamling för att stoppa planerna. 2930 underskrifter ger oss möjlighet att få till stånd en omröstning om planerna.

Mer information finns här:

framtidtaljoviken.se
facebook.com/taljoviken

Samt på respektives förenings hemsidor:

Österåkers Hembydgs- och fornminnesförening
Naturskyddsföreningen i Österåker

Styrelsen för ÖHF                                                    
Styrelsen ­för Naturskyddsföreningen i Österåker

_____________________________________________________________________________________

Jag är röstberättigad i Österåker och protesterar mot planerna att bebygga jordbruksmarken vid Täljöviken och kräver en folkomröstning i frågan.


Täljöviken grupp    Kontakta namninsamlingens skapare