Ta inte bort subventionerade tyngdtäcken i Region Kronoberg!

Region Kronoberg har tidigare subventionerat och skrivit ut tyngdtäcken till barn och vuxna som har behov av det i vardagen. Nu ska man sluta med det, efter en rekommendation från Medicintekniska produktrådet (MTP).

Vi är många föräldrar, anhöriga och intresseorganisationer samt arbetsterapeuter som kritiserar beslutet och behöver hjälp att göra våra röster hörda.

Att hellre se att dessa individer ska medicinera än att ta hjälp av ex. detta hjälpmedel är förkastligt och kommer ge andra ekonomiska konsekvenser över tid.

Vill man skaffa tyngdtäcke för att man VILL ha det är en helt annan sak än att vara i behov av det när det är på grund av en funktionsnedsättning som behovet uppstått. Således tycker vi att det är orimligt att ta bort denna subvention!

Från och med den 1 juli i år kommer tyngdtäcket inte längre vara ett subventionerat hjälpmedel i Kronoberg. Beslutet fattades av hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp efter en rekommendation från den nationella expertgruppen MTP.

Varför har man förskrivit tyngdtäcken tidigare om det nu inte fungerar kan man undra?!

Följande skrivelse kommer från arbetsterapeuter i Region Kronoberg:

"Tyngdtäcke  

Diskussionerna som nu har förts inom hjälpmedelscentraler i landet angående att förskrivning av tyngdtäcke ska upphöra och gå över till egenansvar är vi, Arbetsterapeuter på Barn och ungdomshabiliteringen, inte positiva till.

På Barn och Ungdomshabiliteringen finns det ett tydligt behov av tyngdtäcke för våra barn och ungdomar för att kunna klara av vardagen.

Barn och ungdomar med nedsatt proprioception (djupa känseln) har ett mycket stort behov av tryck. En del barn och ungdomar behöver i kombination med tryck även stimulering av den ytliga känseln.

Att använda sig av tryck och känselstimulering med hjälp av tyngdtäcke grunda sig från SI, Sensory Integration teorin.

Sömn är ett avgörande behov i vardagsfungerandet och som behövs tillgodose. Sömn är även en aktivitet som är mycket viktig för barns utveckling, under sömnen behöver barn och ungdomar komma ner i djupsömnen för att kunna bearbeta nya intryck, ny inlärning och lagra den nya informationen i sitt minne.Sömnen är också viktig för vårt immunförsvar, tillväxt och minska nivån på stresshormonerna.

Barn med Autism, ADHD och IF har en hög stressnivå under dagen och har stort behov av att få ner sin stressnivå under natten.

Hög stressnivå är en del som innebär att barnen blir hyperaktiva. För att komma ner i djupsömn behöver en del barn tryck på kroppen från tyngdtäcke. Får inte barn och ungdomar denna förutsättning så är det svårt att klara av skolarbete, rutiner och andra viktiga vardagsaktiviteter.

Beteendeproblematik ökar också och utan rätt form av stöd kan svårigheterna leda till aktivitetsutanförskap och stor risk för psykisk ohälsa.

Det finns en stor sårbarhet inom sinnena hos många av de barn och ungdomar vi träffar inom diagnosgrupper Autism, ADHD, If och CP men även andra diagnosgrupper. Sinnena är också en diagnoskriterier för Autism i DSM-V.     

Det finns flera vetenskapliga artiklar (1,2,3,4 ) som visar att barn med Autism och ADHD har snabbare insomning, lugnare nattsömn som i sin tur ökar barn och ungdomars aktivitetsförmåga, uppmärksamhet, koncentration samt mindre ångest.

Tyngdtäcke användning har också genererat att beteendeproblematik har minskat och den psykiska hälsan ökat.  

I en studie som publicerades nyligen så framkom det att sömn har inverkan på barns språkutveckling både för typiska barn men framför allt för barn med neurologiska funktionsnedsättningar, i studien var det barn med Down syndrom, fragilt X-syndrom och Williamssyndrom (5)

Vid uppföljning 2013 av barn och ungdomar 0-18 år i Västra Götaland som har behandling med tyngdtäcke visar resultatet att 75% av de tillfrågade upplevde god nytta med sitt tyngdtäcke.

Det har under 2020 kommit en rapport från Habiliteringen och Hälsa i Västra Götaland där det framkommer att barn med Autism, ADHD och IF behåller sina tyngdtäcken över längre tid än andra diagnosgrupper.

Det har efterfrågats evidens och därför har forskare i Sverige initierat en större studie på 120 vuxna med psykiatriska funktionsnedsättningar(6) som har visat evidens att viktade kedjetäcken är ett effektivt och säker intervention för sömnlöshet och som förbättrar vardagsfungerandet.  

Metoder som ska användas inom habilitering behöver utgå från evidens men även från beprövad erfarenhet. Vi arbetsterapeuter på Barn- och ungdomshabiliteringen ser att våra barn och ungdomar har stor nytta av tyngdtäcke och att det är en förutsättning för att de ska ha en fungerande vardag.

Vi är mycket oroliga om tyngdtäcke anses vara egenansvar. Egenansvar kommer att leda till diskriminering dels för vilka som har ekonomiska möjligheter att anskaffa dessa hjälpmedel samt att våra barn och ungdomar inte kan själva besluta och ta egenansvar utan detta ligger på vårdnadshavare.

En redan utsatt grupp av barn- och ungdomar kommer ha ännu större svårigheter att få en vardag som fungerar. Detta kan också innebära i en sämre förståelse över sömnsvårigheter i samhället och på längre sikt medföra större vårdkostnader till följd av personer behandlar det på egen hand på fel sätt.  

Vi arbetsterapeuter har helhetsperspektiv när det gäller barnet och ungdomens funktionsnedsättning och kan utifrån det tillsammans med barnet/ungdomen prova ut ett tyngdtäcke som passar både viktmässigt och vilket tyngdtäcke som ska användas.

Vi kan vid våra utprovningar prova olika tyngdtäcken och tyngder för att hitta det tyngdtäcke som passar bäst, vi har också möjlighet att byta ut täcket om det inte skulle fungera hemmamiljön.

Vi ser en risk att familjerna kommer att införskaffa fel tyngdtäcke och vikt som inte hjälper barnet i aktiviteten. Det kan även innebära risk för skada om barnet t ex skulle ha en nedsatt lungkapacitet och använder ett täcke som är för tungt. Det finns också risk för kvävning om tyngdtäcket är för tungt. Därmed större vårdbehov och ökad samhällskostnad.  

Barnen växer och det innebär också att tyngdtäcket behöver bytas ut dels till större men även tyngre eller annan modell. Detta kommer att bli en stor kostnad för familjer.

Vi ser redan nu en ökning av medicinering, melatonin, och detta kommer troligen öka ännu mer trots att Läkemedelsverket förespråkar att barns sömnproblem i första hand ska behandlas icke-farmakologiskt, eftersom de flesta läkemedel som används vid sömnproblem inte är godkända för barn.

Detta kommer innebära att kostnader för läkemedel ökar och vi flyttar kostnaderna till en annat område och framför allt så ges mediciner till barn som inte godkända för barn.

Om ett besluts tas att tyngdtäcke inte kommer förskrivas till barn och ungdomar i Region Kronoberg så undrar vi, Arbetsterapeuter var i detta ser vi Barnets bästa och Barnkonventionen.  

 

1.Hvolby and Bilenberg (2011) “Use of Ball Blanket in attention-deficit/hyperactivity disorder sleeping problems”. Nordic Journal of Psychiatry. 2011,65:89 2. Ackerly R, Badre G, Olaussin H: Positive Effect of a Weighted Blanket on Insomnia. Journal of Clinical Sleep Medicine

 

2(3):1022 3. Vetenskapligt fördjupningsarbete 30 p av Malin Pettersson, HT 2014, Linköpings Universitet.

 

4. Hvolby”The Application of Ball Blankets in the Treatment of Sleeping Difficulties in Children with Attention Deficit/hyperactive Disorder. Effect on Quality of Life and Daily Function” Journal of Sleep and Medicin & Disorders 19 mars 2020.

 

5. D’Souza, D., D’Souza, H., Horváth, K., Plunkett, K., & Karmiloff-Smith, A. (2020). Sleep is atypical across neurodevelopmental disorders in infants and toddlers: A cross-syndrome study. Research in Developmental Disabilities 97.

6. Ekholm,Spulber, Adler ” A Randomized controlled study of weigted chain blankets for insomniain psychiatric disorders” Journal of Clinical Sleep Medicine 2020;16(9): 1567-1577 "                                          

 


Lena Klarefelt Ordförande Hjärtebarnsfonden Kronoberg    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Lena Klarefelt Ordförande Hjärtebarnsfonden Kronoberg lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...