Ta hem Ungerns JAS Gripenplan

D__US20220921010-scaled.jpg

(English below)

På grund av det farliga världsläget just nu med Rysslands invasion av ett fritt Europeiskt land, så har Sverige bestämt sej för att ge upp 200 år av alliansfrihet och ansöka om medlemskap till NATO.

Ungern är ett av två länder som utan tydliga skäl vägrar att rösta för att godkänna Sveriges medlemskap. Jag skriver "utan tydliga skäl", men det är för mej och många klart exakt varför de gör detta; Viktor Orbans lojalitet ligger inte hos hans Europeiska grannar, hos hans kamrater i EU, eller hos hans allierade i NATO.

Hans lojalitet ligger hos fascisterna i Ryssland, som har invaderat ett främmande land i det största brottet mot folkrätten sedan 1938. Dessa människor som delar hans egen ovilja och osmak för demokratiska värderingar och det öppna samhället.

Hans agerande, bortsett från den förolämpning och fara det innebär för hans allierade i NATO, är också en fara för Sveriges säkerhet.

Jag ser ingen anledning till att Sverige ska fortsätta bidra till Ungerns nationella säkerhet och militära förmåga genom att fortsätta hyra ut de 14 JAS 39 Gripen C/D som för tillfället används av Ungerska Flygvapnet, när detta land sätter vårt eget rikes säkerhet i fara.

Dessutom skall Ungern genom sitt större agerande runt kriget i Ukraina, även om de på pappret är en NATO-medlem, ses som en allierad till Ryssland, snarare än Europa. En nation med sådana lojaliteter skall inte ha tillgång till svensk militär teknologi eller utrustning, särskilt inte våra egenutvecklade, moderna stridsflygplan.

Därför anser jag att det kontrakt som reglerar uthyrningen ska rivas, och Gripenplanen ska återbördas till Sverige å det snaraste.

Viktor Orban kan hyra sina stridsplan i Moskva i framtiden, eftersom det är där hans lojalitet ligger.

 

Because of the dangerous situation in the world right now, with Russia's invasion of a soveregin European country, Sweden has decided to give up 200 years of non-alignment, and apply for NATO membership.

Hungary is one of two countries that has without a clear reason refused to vote to approve Sweden's NATO membership. I write "without a clear reason", but it is for me and many others, clear exactly why they do this; Viktor Orban's loyalty lies not with his European neighbors, his comrades in the EU, or his allies in NATO.

His loyalty lies with the fascists in Russia, who has invaded a foreign country in the biggest violation of international law since 1938. These people who share his own dislike and disgust for democratic values and an open society.

His actions, aside from the insult and danger it presents to his allies in NATO, is also a threat to Sweden's national security.

I see no reason for Sweden to continue to contribute to Hungary's national security and military capabilities by continuing to lease them the 14 JAS 39 Gripen C/D that are currently used by the Hungarian Air Force, when this country is putting our own in danger.

Adding to that, Hungary by their actions around the war in Ukraine, even though they are a NATO member, should be seen as an ally of Russia rather than of Europe. A nation with such loyalties should not have access to Swedish military technology or equipment, especially not our donestically developed modern fighter aircrafts.

That's why I believe the contract detailing the lease should be voided, and the Gripen planes should be brought back to Sweden as soon as possible.

Viktor Orban can rent his fighter aircrafts in Moscow in the future, since that is where his loyalties lie.


Henrik Strömblad    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Henrik Strömblad kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...