Stoppa utvisningen av ”M”

 

(English below)

 

  • På ett förvar i Sverige sitter just nu en kille och väntar på att utvisas.. Han om någon uppfyller ömmande skäl. M har en svår och komplex psykisk ohälsa som trots nästan 4 år i Sverige inte kunnat diagnostiserats eller behandlats. Den innebär stora funktionshinder för honom och han har inte klarat att gå i skolan eller ha annan aktivitet under 2 år. Han har svårt att ens klara av att äta, duscha, vara i sociala sammanhang osv. Migrationsverket, socialtjänsten och boenden har ända sedan han kom till Sverige lyft och uppmärksammat hans psykiska ohälsa. Ändå har han inte fått hjälp att söka och få vård. När vi träffades för 2 år sedan var jag den första som hjälpte honom med detta. Efter ett suicidförsök i augusti 2017 fick han äntligen kontakt med psykvården. Men det har varit en kamp. Vi har fått kämpa otroligt för hans rätt till vård, ibland tillsammans, ibland har jag fått kämpa för oss båda. Trots flera beslut om LPT, suicidförsök och besök på psykakuten fick han ingen behandling förutom de tabletter läkarna skrev ut, först för att han var asylsökande och senare för att han var för sjuk för att orka ta emot vård... Han uppfyller alla krav för nya gymnasielagen utom 1, han väntade på sitt första beslut 1 vecka för lite.. Han skulle egentligen ha utvisats för länge sedan, om han inte tagit det där beslutet en kväll i februari att gå emellan ett bråk. Bästa kompisen hamnade i ordbråk och knuffande med en gemensam bekant.. Han gick i mellan och sa, killar.. vi ska inte bråka med varandra.. det valet, att handla.. fick stora konsekvenser. Han blev knivhuggen sex gånger och hans liv hade mycket väl kunnat ha sipprat ur honom då och där, direkt rakt ut i snön.. men han överlevde. Han överlevde och han vittnade. Gärningsmannen dömdes. Han fick uppehållstillstånd under rättsprocessen, ”räddades för stunden”. Han fick bara betala med sin kropp, med sitt blod och funktionen i sin ena hand som aldrig blir sig lik igen.. M har kroniska psykiska och fysiska funktionshinder. Han är och kommer att vara under resten av sitt liv i behov av vård och stöd. Den medicinering han nu har och som är livsviktig kan han inte få tillgång till i sitt hemland. Hans fysiska funktionshinder medför att han skulle ha mycket svårt att kunna arbeta och försörja sig själv i hemlandet. Här i Sverige finns möjligheter till flera olika yrkesalternativ samt anpassning och hjälpmedel.

 

Enligt migrationsverket är funktionshindrade att räkna som en särskilt utsatt grupp i Afghanistan. M kommer inte att kunna få den medicinska behandling han har i Sverige. Han kommer inte att kunna få den vård han är i behov av för sina fysiska skador och heller inte den vård och behandling han är i behov av för att bearbeta traumat som mordförsöket och rättsprocessen inneburit samt de trauman han bär med sig sedan tidigare. M kommer inte att kunna få det stöd i vardagen som han är beroende av, här i Sverige innebär det exempelvis stöd i att ta hand om personlig hygien, handling, matlagning, kommma ut på aktiviteter, ta sin medicin osv.. M, s utsatthet innebär stora risker för att han skulle diskrimineras och stigmatiseras. Det  här vet Migrationsverket. Ändå ska M utvisas.  Hjälp oss att rädda M! 

Skriv under! 

 

At a repository in Sweden, right now a young man is sitting and
waiting to be expelled .. He if someone meets tender reasons.
M has a difficult and complex mental illness which, despite almost 4
years in Sweden, has not been diagnosed or treated. It means great
disability for him and he has not managed to go to school or have any
other activity for 2 years. He has difficulty even coping with eating,
showering, being in social contexts, etc. The Migration Board, the
social services and housing have ever since M arrived to Sweden
raised and paid attention to his mental illness. Yet he has not been
helped to seek and receive care. When we met 2 years ago, I was the
first to help him with this.

After a suicide attempt in August 2017, he finally got in touch with psychiatric care. But it has been a fight. We have had to fight incredibly for his right to care, sometimes together, sometimes I have had to fight for both of us. Despite several decisions on LPT (forced care), suicide attempts and visits to the psychiatric emergency department,
he received no treatment except the tablets the doctors proscribed,
first because he was an asylum seeker and later because he was too ill
to be able to receive care ... He would really have been expelled long
ago, if he did not take that decision one evening in February to go
between a fight. His best friend ended up in words and jostling with a
common acquaintance .. M went in between and said, guys ..
we should not mess with each other .. the choice, to act .. got big
consequences for M. He was stabbed six times and his life could well
have seeped out of him rght there and then, straight out into the snow .
but he survived. He survived and he testified. The offender was
sentenced. He was granted a residence permit during the trial,
"was saved for the moment". He just had to pay with his body, with his
blood and the function in one hand that will never bee the same again ..
M has chronic mental and physical disabilities. He is and will be in need
of care and support for the rest of his life. The medication he now has
and which is vital, he cannot access in his home country. His physical
disability means that he would have a very hard time being able to work
and support himself in the home country. Here in Sweden there are
opportunities for several different career options as well as adaptation
and aids.


According to the Migration Board, disabled people are counted as a
particularly vulnerable group in Afghanistan. M will not be able to get
the medical treatment he has in Sweden. He will not be able to receive
the care he is in need of for his physical injuries, nor the care and
treatment he needs in order to process traumas that the murder
attempt and the legal process have entailed, and the traumas he
carries with him previously. M will not be able to get the support in
everyday life that he is dependent on, here in Sweden this means,
for example, support in taking care of personal hygiene, cooking,
getting out on activities, taking hws medicine etc .. M, s vulnerability
entails great risks that he would be discriminated against and
stigmatized. This is known by the Swedish Migration Board. Yet M
must be expelled.
Help us save M!
Sign!

 


Josefina söderholm    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Josefina söderholm lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...