Stoppa skolprojektet i Norra Hallsås, Lerum

STOPPA SKOLPROJEKTET I NORRA HALLSÅS, LERUM

Vi anser att bristfällig hänsyn har tagits till kommunens egna utredningar vid planeringen av skolan i Norra Hallsås. Vi anser också att trafiksutredningen innehåller direkta felaktigheter och inte är tillräckligt djupgående för att ligga till grund för en etablering/investering i den här storleksordningen.

UTRED TRAFIKSITUATIONEN

"Förstudie: trafikutredning och trafikförslag" är otillräcklig för att besluta om etablering av skola i Norra Hallsås. I dess nuvarande form är det orealistiskt och inte ens möjligt. Områdets kuperade natur och placering i utkanten av upptagningsområdet begränsar möjligheten att skapa effektiva och säkra trafikflöden. Gång- och cykelbana från söder kommer att bli för brant för att kunna klassas som cykelbana. Vi ser också att de långa och branta cykel- och gångvägarna kommer att öka andelen elever som får skjuts av föräldrar till skolan. Eftersom den tänkta tillfartsvägen går via Höjden och Norra Hallsås innebär det att många i upptagningsområdet får onödigt lång färdväg med bil till skolan, med ökad miljöbelastning som följd. Det kommer också innebära att många kommer att försöka hitta alternativa avlämningsplatser för sina barn som ligger mer lättillgängliga. I utredningen tar man för givet att all biltrafik sker via Norra Hallsås, vilket vi ställer oss ytterst tveksamma till.

Torpadal En inte försumbar andel av framförallt cykel- och mopedtrafiken förutsätter vi kommer att välja färdväg via Torpadals vägområde. Dessa vägar har en hastighetsbegränsning på 70km/h, inte 20 km/h som det står i trafiktredningen på sidan 22. Eftersom skolan planeras på en höjd antas det i trafikutredningen, på sidan 15, att en större andel av eleverna kommer att åka moped och vi antar då även närmaste vägen, vilket för vissa kommer att vara genom Torpadal. Vägarna är smala, krokiga och inte anpassade eller lämpliga för blandtrafik. Vi anser att olycksrisken är mycket hög framförallt när barnen är på väg hem från skolan i nedförsbackarna som består av grusvägar, saknar gång- och cykelbana samt har sparsamt med belysning. Vi tror också att det kommer innebära ökad biltrafik från de som väljer att lämna sina barn högst upp på Torpadalsstigen. Torpadals vägnät drivs av en privat vägförening och har inte resurser för att skapa en säker trafikmiljö.

Kring Alles väg tror vi också att många föräldrar kommer att välja för att lämna sina barn i korsningen Kring Alles väg/Richters väg eller möjligen ta sig upp till Gatekullen. För detta tar inte trafikutredningen någon hänsyn. Vi är tveksamma till om Kring Alles väg tål detta extra trafikflöde. 

Norra Hallsås Eftersom skolans parkering ligger längst in på en återvändsgränd kommer detta innebära dubbla trafikflöden förbi bostadsområdet i Norra Hallsås och rondellen nere vid korsningen Skogshöjden/Alingsåsvägen. Detta skapar onödigt mycket trafik och påverkan på boende i området. Dessutom tveksamt ur miljöhänseende, särskilt om man som Lerums kommun har ambitionen att bli Sveriges ledande miljökommun.

Se nedan karta över tillfartsvägar och troliga hämt- och lämningsplatser

vägkarta.PNG

RÄDDNINGSTJÄNST

Räddningstjänsten kommer endast upp till skolområdet via Norra Hallsås. Det finns endast en väg att nå skolan, via Skogshöjden. Man kan inte åka runt, utan man kommer till en återvändsgränd. Vägarna i Torpadal och gångvägen från Gatukullen är för branta för brandkåren, detta är sedan tidigare känt av kommunen. I trafikutredningen på sidan 16, anges det att räddningstjänsten måste ha åtkomst till samtliga byggnader inom området, vilket inte är fallet i den nuvarande planeringen. Även att samråd bör ske med räddningstjänsten innan detaljprojekteringen färdigställs.

STORLEK PÅ SKOLA

Varför satsa på en F-9 skola så långt ifrån centrum? En F-6 skola vore mer lämpligt i området Norra Hallsås. Dessa elever har även större behov av utelek och närhet till naturen jämfört med äldre barn som prioriterar närheten till bibliotek, centrum och kollektivtrafik. Studier visar tydligt att mindre enheter med välutbildade pedagoger främjar kunskapsnivå och trygghet hos barn i grundskolan. I andra kommuner har man frångått F-9 skolor och återgått till mindre enheter.

Dergårdsområdet Vi rekommenderar att man tar ett helhetsgrepp kring området vid Knappekulla/Dergården/Lerums Arena som ligger centralet. Bygg en skola för äldre elever (7-9) som prioriterar närheten till bibliotek, centrum och kollektivtrafik. Även en central placering av särskola vore önskvärt. Vi vet att bullernivån har kommit på tal, men det borde väl gå att lösa år 2021?

REKREATION

Med skolans placering i planområdets södra spets stänger man tillgängligheten till omgivande naturområden för boende i närheten. Tillgängligheten till stigarna kring Häcksjön/Tösjön försvåras avsevärt för boende i Hallsås och populära grönområden för hundägare, svampplockare och kojbyggare försvinner. Man ger heller inte tillräckligt med utrymme för skogsskärmar mellan skolområde och boende i Torpadal och på Gatekullen.

Se utdrag från "Förslag: skydds- och kompensationsåtgärder" i rekreationsutredningen.

Skydds-_och_kompensationsåtgärder.PNG

DETTA KAN DU GÖRA

Ställer du dig bakom "Stoppa skolprojektet i Norra Hallsås" och att ytterligare utredning krävs?

Skriv på namninsamlingen, och lämna gärna en kommentar innan den 14/1 -21. Dela länken till namninsamlingen i dina egna sociala kanaler.

Överlämningen av namninsamlingen kommer ske till Lerums Kommun den 15/1 – 21.

Med vänliga hälsningar
Boende i Lerums Kommun


Facebookgruppen ”Skolprojektet i Norra Hallsås, Lerum”    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Facebookgruppen ”Skolprojektet i Norra Hallsås, Lerum” överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...