Stoppa Mats Reimers mobbande och trakasserier på Dagens Medicin

Det pågår ett borreliakrig, mellan olika läkare och forskare i världen där konflikten står mellan IDSA och ILADS i USA.

I denna konflikt hamnar patienterna i kläm, och lämnas utan vård.

Mats Reimer är en barnläkare, som tagit ställning i den här konflikten. Han för en hetsjakt mot de borreliasjuka och deras läkare på nätet. Enligt honom botas borrelia bäst med KBT. Tanken att bota en allvarlig infektion med terapi är inte helt rationell och delas nog inte av så många andra läkare.

Reimer ägnar sig i sin blogg, på Dagens Medicin, åt att trakassera både dessa patienter och andra patientgrupper,
vars symptom och diagnoser han anser suspekta eller ifrågasätter. Reimer för en osaklig och ovetenskaplig argumentation, i frågor där han ej har kunskap eller utbildning. Han använder sig av personangrepp, misstänkliggör och diskrediterar sina mer välkvalificerade internationella kollegor. Han angriper en patientgrupp, som bevisligen blir bättre, när de får den behandling som förvägras dem i Sverige.

I sin yrkesroll som läkare borde Reimer stå på patientens sida.

Istället tar han ställning i konfliken utan att redovisa båda sidors ståndpunkter och ge utrymme för läsaren själv, att dra sina slutsatser. Dagens Medicin är en välrennomerad branschtidning som borde kräva den professionalismen av sina bloggare. Reimers blogg innehåller för ofta nedsättande omdömen om andra människor och kollegor och även rena faktafel. Han ignorerar konsekvent nyare forskning och vinklar sina inlägg på ett sätt som inte skapar en konstruktiv debatt.

Vi ber Dagens Medicin att ta hänsyn till alla dem som lider av denna allvarliga sjukdom, och därmed kräver av Reimer att han håller sig till de etiska regler som gäller läkares medverkan i media och på Internet.

http://www.slf.se/upload/Lakarforbundet/Trycksaker/R%C3%A5d%20till%20l%C3%A4kare_socialamedier_webbversion.pdf

"Även om användandet av sociala medier kan vara en privat angelägenhet bör läkaren överväga om innehållet i det
som läggs ut på internet skulle kunna inverka negativt på allmänhetens förtroende för läkarkåren i stort.
Ringaktande kommentarer om patienter eller kollegor är särskilt olämpliga"

Skriv på denna petition om du instämmer och/eller känner dig kränkt av hans uttalanden.

Här kan man läsa mer om ILADS-läkarnas kunskap och forskning; http://www.ilads.org/