Stoppa jättekraftledning i Viby!

Svenska kraftnät planerar byggnation av en 65 meter hög kraftledning invid Viby och Järvafältets naturreservat

Svenska Kraftnät gjorde i februari 2017 ett utskick per post till vissa privatpersoner i Viby där man informerar om planer på kraftledningsutbyggnad där dragning i nuvarande kraftledningsgata vid Viby (alternativ 3a i informationsmaterialet från Svenska Kraftnät) är ett alternativ. De önskar synpunkter på detta från berörda privatpersoner, kommuner, länsstyrelser, organisationer och markägare.  

Med denna petition motsätter vi oss (en grupp Vibybor) starkt utbyggnad av kraftledning från 220 kV till 400 kV invid Viby, Sollentuna (dragningsalternativ 3a). Vi gör det av följande anledningar:  

  • Hälsoaspekter: Det finns en mycket stark oro för långsiktiga hälsoeffekter, framför allt på barn som bor i närheten av planerade kraftledningar. Svenska kraftnät har inte presenterat en tillfredsställande sammanfattning av möjlig påverkan på hälsa.
  • Undermåligt samrådsunderlag från Svenska kraftnät: Svenska kraftnät har inte presenterat en fullgod redovisning av påverkan på samhället och boende (samhällsekonomisk analys), landskapsbilden och föreslagna tekniska lösningar och dess för- och nackdelar. Dessutom finns det frågetecken kring transparensen i samrådsprocessen. Information om den planerade utbyggnaden tycks inte ha nått fram i tid till många av de berörda boende i Viby.
  • Påverkan på boendemiljön: Vi är starkt emot en boendemiljö dominerad av 65 m höga så kallade julgransstolpar (se bild nedan, nuvarande kraftledningar är 20 m höga).
  • Påverkan på landskapsbilden: Den del av Järvafältets naturreservat som ligger runt Viby används av många för rekreation, friluftsliv, hälsobringande aktivitet och undervisning. 65 m höga julgransstolpar skulle starkt påverka landskapsbilden för ett vidsträckt område runtomkring.
  • Påverkan på samhällsbilden, Sollentunas karaktär: Samhällsbilden både i Viby och Sollentuna med omnejd kommer att bli kraftigt förändrad med 65 m höga kraftledningar.  

Kraftledningar.jpg

Exempel på de planerade kraftledningarna. På fotot har den lilla 20-meters stolpen som knappt sticker upp ovanför trädtopparna markerats i gult. OBS! Den här bilden är inte något fotomontage, dessa ledningar finns i Häggvik i Sollentuna. De planerade ledningarna i Viby är 5-10 meter högre än de stora stolparna på bilden. Svenska Kraftnät säger att inga kraftledningar på 65 meter har tidigare byggts nära bostadsområde någon annanstans i Sverige.

Underlaget till förslaget finns att läsa här.

Läs mer på Svenska kraftnät.

Gör din röst hörd!

Skriv under denna petition, dela till dina vänner och grannar, och skicka dina synpunkter till Svenska kraftnät senast den 21/4 2017 till: registrator@svk.se, ange svk 2016/891 i ämnesraden eller Svenska Kraftnät, Att: Martin Görnebrand svk 2016/891, Box 1200, 172 24 Sundbyberg

Sprid denna information till dina grannar och till andra berörda.

Följ arbetet i Facebookgruppen: Jättelik kraftledning i Viby?


Cecilia Götherström    Kontakta namninsamlingens skapare