Stoppa husarresten - Ge Nora livet tillbaka

Många är vi som följt Nora Eklövs kamp för rätten till personlig assistans enligt LSS.
Noras kamp handlar om hennes rätt att få leva och verka i samhället, att få arbeta och bibehålla en god hälsa, vara delaktig och leva ett aktivt liv istället för att leva i den husarrest som hon har levt i sedan hon hösten år 2016 blev av med sin personliga assistans på grund av en flytt till ny ort då hon fick jobbet som generalsekreterare för Förbundet Unga Rörelsehindrade.

Denna namninsamling skriver vi under som på något sätt följt Noras kamp och som tycker att Nora, trots sin funktionsnedsättning, har rätt att leva ett liv som andra.

I denna namninsamling kräver vi att Farsta stadsdelsförvaltning...
- Beviljar Nora den omfattning assistans som krävs för att hon ska kunna bo självständigt, sköta sitt heltidsarbete, träna och bibehålla hälsa, komma till sjukhusbesök och behandlingar samt ha en aktiv fritid och full delaktighet i samhällslivet. Och därigenom:
      - Tar sitt ansvar enligt Artikel 19 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som fastslår rätten att få bosätta sig var och hur man vill samt rätten till samhällsstöd för att kunna vara fullt delaktig i samhällslivet.
      - Följer artikel 27 som fastslår rätten till arbete och staters skyldighet att inte skapa hinder för arbete.
       - Följer artikel 4 som säger att stater som skrivit under konventionen, d.v.s Sveriges myndigheter måste följa konventionen.
       - Följer § 6 och 7 i LSS, där assistans ingår som insats, och som handlar om rätt till den enskildes självbestämmande och inflytande över insatsen som ges samt rätt till en individuell bedömning.

Insamlingen kommer att lämnas in till Farsta stadsdelsnämnd och Förvaltningsrätten i samband med Noras nästa överklagan av stadsdelens beslut.

Bakgrund:
Nora är 23 år och lever med en kronisk muskelsjukdom som innebär stela leder och svaga muskler i händer, armar ben och fötter. Hon lever också med en kronisk blodsjukdom som gör att hon är i behov av blodtransfusion på sjukhus var tredje vecka. Våren 2019 fick hon även en kronisk lungsjukdom, som enligt läkare kan ha kommit på grund av bristen på personlig assistans som hindrat Nora från att träna kontinuerligt och bibehålla sin hälsa. Hon har haft elevassistans under hela sin skoltid samt efter studenten haft personlig assistans bl.a. för toalettbesök, av- och påklädning, matlagning, träning, arbete och fritid på Öland där hon är född och uppväxt. Men när hon sommaren år 2016 fick jobbet på Unga Rörelsehindrade och skulle flytta till en egen lägenhet i Stockholm avslog Stockholms stad Noras ansökan med motiveringen att de inte behöver bevilja insatsen för att en tidigare kommun har gjort det. Men Noras hjälpbehov hade inte ändrats utan snarare blivit mer omfattande eftersom hon för första gången skulle flytta hemifrån.

Avslaget bidrog till att Nora var tvungen att flytta hem till sina föräldrar igen, utan något stöd från vare sig kommunen eller stadsdelen. Sedan dess har Nora överklagat, ansökt på nytt i annan stadsdel och överklagat igen. Sommaren 2018 kom det som många trodde var vändningen. Efter Noras överklagande i den andra stadsdelen, Farsta stadsdel, fick hon återigen rätt till personlig assistans genom beslut från Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten gav Farsta stadsdelsnämnd i uppdrag att beräkna assistanstid för Noras behov. Men Farsta stadsdelsnämnd beviljade enbart 15 timmar/vecka, vilket ska ställas mot Noras ansökta 111 timmar per vecka. Stadsdelen räknade ingen tid för hjälp med att handla, arbeta, matlagning och uträttande av ärenden. Nora överklagade och fick våren 2019 beslut från Förvaltningsrätten som beviljade Noras rätt till tid för hjälp med samtliga moment. Men återvisade ärendet till Farsta för att ytterligare en gång beräkna assistanstid. Nora har nu fått ett förslag på beslut och Farsta stadsdelsnämnd avser att bevilja henne totalt 36 timmar och 35 minuter per vecka. Nora får bl.a. enbart 10 timmar hjälp per vecka för sitt heltidsarbete, 6 timmar och 30 minuter för grundläggande behov såsom toalettbesök, kläder och hygien, stadsdelen föreslår enbart 1 timme hjälp per vecka för inköp. Utredningen och beräkningarna är mycket restriktiva och verkar gå efter en schablon. Nora kommer återigen att bli tvungen att överklaga, vilket tar flera månader. Under tiden blir hon fortsatt tvungen att mestadels bo hos sina föräldrar och vara i beroendeställning gentemot dem samt fortsätta arbeta från distans. 

Nu är det dags att visa hur många vi är som vill ha handling istället för fina ord och att alla som fråntagits LSS ska få fullvärdiga liv tillbaka.

Vi hoppas kunna lämna över ett skri av underskrifter så skriv under! Och ❤️ till alla som delar!

Mer information:

https://lagensomverktyg.se/2019/nora-pa-vag-mot-sin-fjarde-overklagan/
http://www.barometern.se/kalmar/efter-assistanskrisen-nora-kan-fa-egen-lag/


Anna-Märta Kuhnke    Kontakta namninsamlingens skapare
Facebook