Stoppa höghastighetsbanan genom Skåne

Vi tycker att höghastighetsbanan är ett dåligt projekt för Sverige. Vi kräver att planerna på en ny höghastighetsbana, med initialt fokus på den första sträckningen genom Skåne, ska stoppas för att:

Det är ett dåligt projekt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv:

 • Det är en extremt dyr investering (205 -  250 miljarder är uppskattningen från Trafikverket för den totala sträckningen) och erfarenheter från andra stora infrastrukturprojekt visar att kostnaden till slut ofta blir 40 – 50 % dyrare än beräknat. Den höga kostnaden riskerar att försvåra andra nödvändiga satsningar på till exempel den befintliga stambanan.
 • Antalet planerade stationer är generellt få och endast tre stycken i Skåne vilket gör att höghastighetståg kommer gynna en begränsad del av befolkningen. Kostnaden för projektet jämfört med den begränsade nyttan är därför inte försvarbar ur ett samhällsperspektiv. För varje investerad skattekrona beräknas mindre än 40 öre komma samhället tillgodo i nytta.
 • I Sverige finns inte det befolkningsunderlag som behövs för att höghastighetståg ska kunna finansiera sig själv långsiktigt vilket betyder att ständigt tillskott av skattepengar är nödvändigt för att finansiera drift och underhåll. Höghastighetståg har byggts världen över sedan 1960-talet, främst i tätbebyggda områden för att sammankoppla flermiljonsstäder. Trots stora befolkningsunderlag är få av dessa linjer idag lönsamma.  

 

Det är ett dåligt projekt för miljö och klimat:

 • Kraven på en bana för höghastighetståg gör att infrastrukturen blir mer komplex samt mycket mer material- och resurskrävande jämfört med byggnation av en standardjärnväg. Det är därför inte troligt att koldioxidutsläppen från bygget någonsin, under hela banans drifttid, kommer att kompenseras av att höghastighetstågen är ”klimatsmarta”. Höghastighetståg drar dessutom upp till 60 % mer el än vanliga snabbtåg.
 • Höghastighetsbanan är planerad att gå rätt genom stora delar av den begränsade orörda natur som finns kvar i Skåne och hotar därför djurliv, rödlistade arter, biologisk mångfald, natur-, kultur- och miljövärden.  

 

Alternativ till höghastighetsbanan är inte utredda på ett korrekt sätt:

 • Riksrevisionen riktade 2019 skarp kritik mot beslutsunderlaget för höghastighetsbanan på grund av avsaknad av problembeskrivning och alternativa lösningar.
 • Stockholms handelskammare menade 2019 att höghastighetsbanor är en dålig investering som riskerar att skapa en evig klimatskuld. Man kritiserade också avsaknaden av analys av alternativa lösningar och uppskattade att kostnaden för höghastighetsbanan kommer bli nästa dubbelt så dyr som Trafikverkets beräkning.
 • Utbyggnation och upprustning av befintlig stambana för järnväg, nya teknologier för förflyttning (miljövänliga flyg, elektrifierade och självkörande system etc.) saknas och hade behövt inkluderas i utredningen.
 • Minskat resande till följd av Covid-19 är en ny och betydande faktor som behöver beaktas i analyser och beslutsunderlag framöver.  

 

Det driver urbanisering och utarmar landsbygden på ett skadligt och ojämlikt sätt:

 • Barriäreffekten som uppstår av den 70 km långa och 70 m breda korridor med 2,5 m höga stängel som banan kommer utgöra i landskapet kommer hota möjligheterna för fortsatt verksamhet för många lantbrukare och andra näringar på den Skånska landsbygden.  

 

Källor:

 • Trafikverket (flertalet rapporter och skrivelser, tillgängliga på Trafikverkets hemsida)
 • Att tänka efter före – statens planering av höghastighetsjärnvägar. En granskningsrapport från Riksrevisionen. RIR 2019:31.
 • Kritiken mot brittiska höghastighetståg ökar med pandemin. Bulletin 2021-02-03
 • Höghastighetståg - en dålig affär för samhället och klimatet. DN Debatt 2018-04-19
 • Nej till höghastighetståg – Så tränger höghastighetsbanorna undan viktiga framtidssatsningar. Stockholms Handelskammare rapport 2019:03

 

Anslut till vår Facebook grupp "Stoppa höghastighetsbanan genom Skåne": 

https://www.facebook.com/groups/851335535433708/


Stoppa höghastighetsbanan genom Skåne    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Stoppa höghastighetsbanan genom Skåne kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...