Stoppa helikopterflygningarna

KOPTER.jpg

Till Stadsfullmäktige i Mariehamn

Den 26.03.2020 beviljades företaget Procopter Oy av projektchefen vid samhällstekniska avdelningen  tillstånd för användning av allmänt område för helikopterflygningar 14-26.7.2020.

Beslutanderätten i denna fråga har av infrastrukturnämnden delegerats till infrastrukturchefen som i sin tur ytterligare delegerat sin beslutanderätt till en underordnad tjänsteman (projektchefen) Detta i enlighet med förvaltningsstadgans § 39.

Beslutet om tillstånd för helikopterflygningar över Mariehamn har tillkommit utan att allmänheten haft möjlighet att enligt god förvaltning ta del av beslutet samt utnyttja sin demokratiska rätt att pröva beslutets laglighet och ändamålsenlighet.

Kommunallagen och Förvaltningslagen har mycket tydliga bestämmelser om hur beslut ska fattas, delges och hur man kan pröva beslutets giltighet.

Tillståndsbeslutet för helikopterflygningarna har inte delgivits och har inte varit till kännedom i infrastrukturnämnden. Beslutet beaktar inte stadens hållbarhetsagenda eller några andra policydokument tagna av stadens förtroendevalda. Inte heller stöder det sig på något lagrum utan motiveras av tjänstemannens egen uppfattning om sin kompetens i dylika frågor.

 Med hänvisning till det ovan anförda anser vi

att stadsstyrelsen ska häva tillståndet med motiveringen att det inte tillkommit i riktig ordning. Dessutom uppmanar vi stadsstyrelsen att se över förvaltningsförfarandet vid delegering av beslutanderätt så att besluten är transparenta och möjliga att överklaga.

 

Mariehamn 16.6.2020

Barbro Sundback

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Barbro Sundback lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...