STOPPA BYGGET AV INDUSTRIOMRÅDE I SÖDERTUNASKOGEN JÄRNA

Södertuna skog ligger i direkt anslutning till Järna och det är här vi kan njuta av den orörda naturen. Skogen är otroligt värdefull för så många människor i Järna och framförallt för alla djur och växter som bor här. Den är magiskt vacker med sitt unika växt- och djurliv och med en uppsjö av fornfynd speciellt i den södra, kommunägda delen. Området borde snarare bli ett naturreservat än ett industriområde. Den är fylld kullar och dalar, våtmarker och lavar, svampar och tystnad (om man sitter bakom en kulle som blockerar motorvägens bullermatta). Alla djuren som lever där kommer att förlora sina boplatser för att vi återigen sätter människan före resten av naturen.

Det är år 2022 och denna sortens exploaterande måste få ett slut snart!

Järna är känt i hela världen för att vara en plats där vi värnar om jorden och agerar långsiktigt hållbart. Ett sånt här megastort industriområde skulle inte bara förändra och förstöra Järna för alltid, utan även förstöra vårt goda rykte för all framtid. Något som vi som medborgare och våra lokala företag verkligen är stolta över och värnar om och är anledningen till att vi bor och verkar här.

•Vårt förslag är att bygga - men endast i den norra delen, dvs den privata marken (Bild 1 o 2 visar gränsen)- men med en avsevärd högre miljöhänsyn än planen visar idag.

•Vårt förslag är att göra hela södra delen av SÖDERTUNASKOGEN, som ägs av kommunen, dvs oss medborgare, till naturreservat.

•Vårt förslag är att sätta upp bullerplank utmed motorvägen så att SÖDERTUNASKOGEN återfår sin tystnad.