Stoppa bebyggelsen i parkstråket Solfjädern i Fruängen

Vill du vara med och stoppa ny gata och bebyggelse i parkstråket Solfjädern?

Stockholm stad vill i programmet för Fruängen under rubriken ”Låt det gröna vara ledstjärna” exploatera parkstråket mellan Fruängen C och Mälarhöjdens IP. I planerna för parken ingår förslag på en helt ny lokalgata för genomfartstrafik. Utöver gatan planeras många nya bostäder i högre hus i grönområdet.

Vi är en grupp boende i närheten av parken som har bildat arbetsgruppen Gröna Fruängen för att protestera mot planerna att exploatera parkstråket.

Solfjädern är en vacker, viktig och uppskattad lunga i en del av Fruängen som redan nu, innan exploatering av Fruängen och anläggning av Spårväg Syd, starkt påverkas av trafikbuller och luftföroreningar från E4/E20. Det är lätt att inse att med upp till 1 000 nya bostäder i Fruängen kommer denna gröna lunga invid Sveriges mest trafikerade trafikled bli ännu mera värdefull. För nya såväl som befintliga innevånare.

Stora delar av stråket som bedöms ha ett ekologiskt påtagligt naturvärde, är beläget inklämt i en sänka mellan två befintliga bostadsområden. Enbart den omständigheten torde göra området olämpligt för exploatering, speciellt med tanke på pågående klimatförändringar med återkommande skyfall.
 
Vi uppmanar politikerna att våga hålla ett längre tidsperspektiv i frågan och lyssna på oss som värnar om Fruängen nu och i framtiden.
 
Samt lyssna på de tunga remissinstanser som ser negativa effekter av, eller säger nej till exploatering i parken. Bland dessa återfinns bland annat Länsstyrelsen, Miljöförvaltningen, Trafikkontoret och Skönhetsrådet.
 
Vi vill på olika sätt skapa opinion mot exploateringen genom att få journalister att skriva om vår sak, uppvakta politikerna som bestämmer, och informera en bredare krets om vad som planeras.

Genom att skriva under denna namninsamling så kan vi visa att vi är många som inte vill se att man bygger bort de få grönområden som finns i Fruängen.

Arbetsgruppen Gröna Fruängen    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Arbetsgruppen Gröna Fruängen kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...