Stäng gränserna nu-Fördela flyktingar med ansvar!

Den nuvarande, icke folkligt förankrade, massinvandringspolitiken måste bringas till ett slut och en oberoende konsekvensanalys snarast genomföras för att få ett seriöst underlag vad denna politik hittills inneburit för Sverige. Vi anser att det är orimligt att ett sådant litet land ska vara så stor nettomottagare av invandrare och flyktingar jämfört med betydligt större och folkrikare länder och med hänsyn till vad vår ekonomi och vårt samhälle tål och klarar av att integrera.

Vi anser att det är djupt odemokratiskt att den nuvarande flykting & invandringspolitiken genomförts utan att det svenska folket tillfrågats eller någon genomlysande opartisk debatt genomförts angående migrationspolitiken. Alltfler människor i Sverige börjar tröttna på att det släpps in 10000-tusentals människor till vårt land varje år, sen decennier tillbaka, som inte har flyktingstatus enligt FN:s flyktingkonvention, men som ändå får stanna pga av sk humanitära skäl eller för att de är sk "anhöriginvandrare". Kostnaderna för deras vistelse i Sverige borde självfallet deras anhöriga och inte de svenska skattebetalarna stå för!

Asylsökande kan helt sonika strunta i avvisningsbelsut och stanna ändå, då de tillsammans med personer som anländer och stannar illegalt till vårt land  utan att söka asyl, sedan 1 juli beviljas  förmåner som inte kommer den inhemska befolkningen till del och denna växande grupp benäms helt oriktigt med aforismen "papperslösa" i media.

Vi anser att detta är ett fruktansvärt slöseri med  denna tvångstransferering av våra skattepengar, som istället borde komma den inhemska befolkningen till del! Det är helt fel väg att Sverige nu börjar att anpassas till islam i en allt snabbare takt.

Nationalstaten Sverige är på väg att avskaffas till förmån för det nya mångkulturella Sverige. Det som ska bort och ersättas slutar inte vid vår historia, kultur samt andra svenska seder och bruk. Att döma av den politik sju av åtta riksdagspartier bedriver ska även svenska folket själva bytas ut till fördel för inflyttade från utlandet. De stora, snabba och oåterkalleliga demografiska förändringarna kommer få konsekvenser för landet på mycket lång sikt, då de eroderar nationalstatens fundament och därmed mycket av det goda vi tar för givet med Sverige.

 

Dra i nödbromsen nu!