Sjöfolk mot sexuella trakasserier #lättaankar

I kölvattnet av #metoo-kampanjen har flera yrkesgrupper startat underkategorier med egna uppror. Sjöfarten har varit ett undantag fram tills nu. För ett par dagar sedan skapades #lättaankar och det visade sig att det både fanns ett stort behov att få uttrycka sig om sina erfarenheter samt en stark vilja till förändring. Med denna namninsamling vill vi belysa problemet med sexuella trakasserier ombord samt det efterföljande nedtystandet och skambeläggande på den utsatta personen. Vi vill att sjöfarare, vare sig du är aktiv i branschen nu eller ej, visar sin ståndpunkt. Detta är inte ett bagatelliserat icke-problem som kan sopas under mattan längre utan ett faktum som gör att många, framförallt kvinnor, inte känner sig trygga ombord. Så kan vi inte ha det. #lättaankar

 

English:
As a result of the #metoo campaign, several occupational groups have started subcategories with their own petition. Shipping has been an exception until now. A few days ago, #lättaankar were created and it turned out that there was both a great need to express experiences and a strong will for change. With this name collection we want to highlight the problem of sexual harassment on board as well as the subsequent downturn and shaming of the exposed person. We want seafarers, whether you are active in the industry now or not, showing their position. This is not a trivial non-problem that can be ignored anymore but a fact that many, especially women, do not feel safe on board. This is not accetable.