Schemaläggning av läkare

Sektion Södersjukhuset protesterar mot HSN’s utredning och  förslag  att schemalägga läkarkåren i SLL:

I Tjänsteutlåtande HSN 2016-0696 från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt i Sjukhusdirektörens planeringsunderlag för 2017, LS 2016-0257 står att läsa:  

Utredningen rekommenderar att samtliga hälso- och sjukvårdsverksamheter bör analyseras och vid behov ändra arbetssätten för att öka nyttan för patienten och se patienten som medskapare, öka den personliga kontinuiteten, införa produktions- och kapacitetsplanering och utveckla samlad schemaläggning, planera hur ökad effektivitet ska nyttiggöras.  

Bemanningen inom hälso- och sjukvården är inte anpassad till vad som ska göras. Antalet läkare har skjutit i höjden utan att antalet allmänläkare ökat i motsvarande grad. Sjukhusbundna specialister ökar snabbare än allmänläkarkåren. Denna sjukhustunga struktur kommer fungera sämre i framtiden mot bakgrund av den demografiska utvecklingen, urbanisering och utvecklingen inom andra områden, exempelvis medicinteknik, IT och behov och preferenser hos vårdpersonalen.                                                                                                                                                                  Primärvården behöver förstärkas med specialister som i dag finns inom sjukhusvården. Bemanningen inom hälso- och sjukvården är inte anpassad till vad som ska göras.                       

Schemaläggningen kommer först, sedan ser man hur behoven kan mötas utifrån schemat - tillgängliga resurser styr vilken vård som tillhandahålls. Bemanningen inom hälso- och sjukvården i dag utgår inte från en planering av vad som ska göras, hur det ska göras och vem som ska göra det. Inte heller utgår bemanningen från överväganden om att möjliggöra kontinuitet.                                                                                                               Kulturen skapar ineffektivitet                                                                                                                                                                                     Regler, organisationsscheman, ekonomisk styrning, kunskapsstyrning och andra styrmedel kan och ska inte föreskriva ageranden och beteenden i detalj. Detta är särskilt viktigt i kunskapsintensiv verksamhet som hälso- och sjukvård, där det är naturligt och nödvändigt att de professionella i vården har tillräcklig autonomi för att kunna bedriva arbetet utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet och där patientens individuella behov ges utrymme att påverka arbetet. Genom att flera yrkeskategorier samverkar ska arbetssätt och organisation stödja en hög produktivitet och patientsäkerhet. Arbetsorganisationen ska förbättras genom att arbetssätt som främjar ett interprofessionellt samarbete införs. Att utveckla arbetsorganisationen med inriktning på nya arbetsformer och teamarbete kräver en bra och samordnad planering, samt att alla professioners arbetstider schemaläggs. Planering och schemaläggning ska utgå från patientens behov och samtidigt ge förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.  

Södersjukhusets läkarförening menar att denna utredning/förslag är felaktigt och detta får omfattande konsekvenser avseende patientsäkerhet, minskad läkarkontinuitet, arbetsmiljö, kompetensförsörjning, utbildning samt ekonomi. Protestlista samt skrivelse från läkarföreningen kommer att överlämnas personligen till HSN.

Klara Strömberg                                                                                                                                                                                                         För styrelsen                                                                                                                                                                                                             Ordförande Sektion Södersjukhuset.

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Klara Strömberg överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook