Satsa på familjehemmen på Tjörn!

Vi är alla föräldrar till barn hos dagbarnvårdarna på Tjörn. Vi har nyligen hört att kommunen planerar försämringar för familjehemmen bl.a. när det gäller gemensamhetslokal och ledning. Vi vill tydligt och gemensamt uttala vårt stöd för den pedagogiska familjehemsomsorgen på Tjörn och dagmammornas skrivelse per den 28 oktober 2014. Här är varför:

Vi föredrar att ha våra barn får barnomsorg hos dagbarnvårdarna på Tjörn eftersom:

 • Barngrupperna är mindre.
  Barnen träffas oftast i grupper med 4-6 barn. Gruppen blir tightare och hemmamiljön gör att barnen får en mera familjelik omsorg. Samarbetet dagmammorna emellan gör att gruppernas sammansättning kan anpassas till verksamheten.
 • Det är färre barn per vuxen.
  Varje barn får mer kontakttid. Barn med extra kommunikationsutmaningar, som t.ex. tvåspråkighet, mår väl i en miljö där barnen får mer anpassad verksamhet och mer kommunikationsmöjligheter med vuxna.
 • Det är mindre personalomrättning.
  Då relationen till barn och föräldrar är starkare, så trivs också personalen. Detta gör att barnen kan behålla samma trygghet genom hela sin förskoletid.

Men familjehemmen är också viktiga för kommunen:

 • Verksamheten ger valfrihet.
  På Tjörn kan man välja barnomsorg. Det finns både förskola och pedagogisk omsorg/familjehem. Detta gör att man kan välja rätt verksamhet för just vårt barn, en viktig fråga i dagens samhälle.
 • Platserna är billigare.
  Enligt Skolverket kostade Ifjol en årsförskoleplats på Tjörn 132 600 kr, medan en plats i familjedaghem kostade 98 800 kr. Familjehemmen är 34% billigare och det är inklusive ersättning för upplåtelse av dagmammornas hem och gemensamhetslokal.
 • Flexibilitet i utbyggnad.
  När barnaskarorna på Tjörn blir större, så blir också behovet av förskoleplatser och förskolelokaler större. Blandade verksamhetsformer skapar flexibilitet när verksamheten växer.

Samtidigt med familjedaghemmens fördelar, så måste man fortsätta att hålla ett öga förskolornas läroplan för att hålla verksamheten konkurrenskraftig. Man måste fortsätta sträva mot en stark pedagogisk verksamhet och då är den gemensamma lokalen viktig. Redan idag ser vi mulleverksamhet, gymnastik, utbyten, biblioteksbesök etc. Något som våra barn älskar.

Därför vill vi att kommunen fortsätter att utveckla verksamheten genom:

 • att antalet dagbarnvårdare tillåts blir fler när antalet barn på ön ökar,
 • att arbetet med ett gemensamt ledningsstöd för alla DBV på Tjörn fortsätter, så att verksamheten kan utvecklas vidare samt
 • att alla dagbarnvårdarna på hela Tjörn fortsatt får fortsatt tillgång till en gemensamhetslokal och en stabil grupp med minst fem kollegor, så att den pedagogiska omsorgen får ett bra stöd och kan genomföras på ett hållbart sätt enligt dagmammornas skrivelse.