LVU-lagen och Omhändertagna barn.

  1. Barnens Framtid och bästa !

 

Staten tar via socialtjänsten våra barn ifrån oss biologiska föräldrar, syskon och släkt.
Utan tillräckliga bevis som motiverar omhändertagande begår de grova tjänstefel och ägnar sig åt diskriminering, kränkningar, förtal, särbehandling och jäv.
De som skadas i denna process är våra barn och oss som människor, livslånga skador som traumatiserar och får enorma konsekvenser långt fram i livet.

LVU får inte vara så rättsosäkert och får inte användas som ett sätt av socialtjänsten att missbruka sin makt.

Vi kräver att LVU i sin nuvarande form ska skrotas; det ursprungliga syftet att skydda barnen har för länge sedan spelats bort på grund av sättet det används på; det förekommer jäv, korruption, mutor och ren barnhandel.
Kontroller som görs (eller snarare inte görs) av familjehem, HVB-hem och fosterföräldrar är undermåliga, vilket gör att våra barn är helt oskyddade i en situation när de som mest behöver ett skydd och en trygghet.

Gång efter annan läser man i media om barn som far illa i boenden och det uppdagas att personerna bakom boendena tjänar enorma pengar utan egentligt krav på motprestation och miljöerna våra barn vistas i många gånger är rent farliga.
Barnen har blivit en handelsvara och ingen lyssnar på dem när de försöker påvisa vilka övergrepp, såväl fysiska som psykiska, som begås.

Ett barn ska inte skiljas från sina föräldrar utan tillräckliga bevis och underlag på att det är en fara för barnets välmående och hälsa och inte heller om man inte kan påvisa att det förekommer hot och övergrepp.
Alldeles för lättvindigt tar man barn från sina familjer på grund av petitesser, för att sedan lämna dem till andra, där situationen för barnet istället för att bli bättre kan bli många gånger värre.

Barn skadar sig själva och tar livet av sig i ren frustration av att inte bli tagna på allvar och hörda.

Föräldrar skadar sig och tar livet av sig i ren frustration av att inte bli lyssnade på.

När det i efterhand kommer fram vilka fruktansvärda förhållanden barnen fått leva i hos familjehem, fosterföräldrar och på boenden så rycker socialtjänsten på axlarna och vägrar kommentera enskilda fall.
Nästa dag gör de likadant igen.

Barnets föräldrar eller vårdnadshavare har, med statens stöd, ett gemensamt huvudansvar för barnets uppfostran och utveckling.
Vid eventuellt befogat omhändertagande måste föräldrar eller vårdnadshavare få vara involverade i mycket större utsträckning än idag, för idag stängs de mer eller mindre ute och ofta utan faktiskt anledning.

Barn ska ha rätt att återförenas med sin familj om familjen splittras.

Barn ska ha rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet.

Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

Socialtjänsten måste bli bättre på att kontrollera fakta innan de tar ogrundade beslut och i de fall där det upptäcks att de p g a brister i hanteringen orsakat fysiskt och psykiskt lidande på grund av begångna fel ska de dömas till stora skadestånd till både barnen och de anhöriga.

LVU i sin nuvarande form måste bort och ersättas med en ny lag som ställer högre krav på kommunen och socialtjänsten och faktiskt skyddar barnen istället för att skada dem och dess anhöriga för livet.

På Engelska/ In English. 

 

 

 Future anChildren'sd Best!

The state, through the social services, takes our children away from us biological parents, siblings and relatives.
Without sufficient evidence to justify their handling, they commit serious misconduct and engage in discrimination, violations, slander, discrimination and disquiet.
those injured in this process are our children and us as human beings, life-long injuries that traumatize and have enormous consequences far in life.

LVU must not be so legally insecure and must not be used as a means by the social service to abuse its power.

we require LVU to be scrapped in its current form; the original purpose of protecting children has long since been lost because of the way it is used; there is conflict, corruption, bribery and pure child trafficking.
Controls made (or rather not done) by family homes, HVB homes and foster parents are substandard, which means that our children are completely unprotected in a situation when they most need protection and security.

Time after time, one reads in the media about children who are ill at home, and it is discovered that the people behind the houses make huge money without any real demand for compensation and the environments our children live in are often dangerous.
the children have become a commodity and no one listens to them as they try to demonstrate which abuses, both physical and mental, are committed.

a child should not be separated from his or her parents without sufficient evidence and evidence that it is a danger to the child's well-being and health, and even if it cannot be proven that there are threats and abuses.
It's too easy to take children from their families because of petitions, and then leave them to others, where the situation for the child instead of getting better can be many times worse.

children injure themselves and kill themselves in pure frustration of not being taken seriously and heard.

Parents are hurting and killing their lives in pure frustration of not being listened to.

When it emerges afterwards what awful conditions the children have been living in at family homes, foster parents and in housing, the social services shrug and refuse to comment on individual cases.
The next day they do the same again.

the child's parents or guardians have, with the support of the state, a joint primary responsibility for the child's upbringing and development.
in the event of justified care, parents or guardians must be involved to a much greater extent than today, because today they are more or less closed out and often without actual reason.

Children should have the right to reunite with their family if the family is divided.

children should have the right to express their meaning and be heard on all matters concerning the child.

The child's opinions should be taken into account, based on the child's age and maturity.

The social services must be better at checking the facts before making unjustified decisions and in cases where it is discovered that due to deficiencies in the treatment caused physical and mental suffering due to committed errors, they should be sentenced to great damages to both the children and the relatives.

LVU in its current form must be removed and replaced with a new law that places higher demands on the municipality and the social services and actually protects the children instead of harming them and their family members for life.

 


Stöd familjer /föräldrar som. Blivet fråntagen sina barn. Barnens framtid och bästa/Future anChildren'sd Best!    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Stöd familjer /föräldrar som. Blivet fråntagen sina barn. Barnens framtid och bästa/Future anChildren'sd Best! överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...