LVU-lagen och Omhändertagna barn.

 

 LVU-lagen och Omhändertagna barn och ungdomar i Sverige .

Jag  har skapat denna namninsamling lista, för att jag själv  och kollega  Paulina Kwiatkowska, är drabbad och vi, anser att hela socialsystemt är helt galet fel och borde lägga ned.

För  att bygga om till mera  bättte och säkrare rättssystemet där Socialtjänsten, åklagare, domare polis och andra mydigheter som styr detta gällande våra barn och ungdomar i Sverige. 

Måste ställas till svar, och genom pysisk utredningar,  och kontroll i belastning register, få en korekta utbildning med certifikat. 

 

Därför  skapar jag  denna namninsamling lista för att få. Stopp på Maktövergrepp och barnhandel i Sverige.

 

Det strider det mot

1.Barnkonventionen artikel och

2 Mänskliga Rättigheter protokollet . 

Ds 1998:46

Mänskliga rättigheter - mångas skyldighete

 

3.Tjänsterfel

Proposition 1988/89:113

 

4.Tjänstemannaansvaret
proposition 1988/88:11

Tjänsteansvaret

Motion 1988/89:Ju633 

 

Annars begår de grov tjänsterfel i Sverige lagar och paragrafer och de

skall då ställas till tals.

 

Då får de Avgå sin tjänst med omedelbart verkan utan bonussystem löner och permanent. 

 

För att få ordning på rättssystemet och att lagar och paragrafer följs korekt.

 

 

  Det skall finnas konkreta underlag,som motiverar omhändertagande, 

och bevismaterial, någon som kan bevittna händelsen, med fullmakt.

För kunna göra ett så kallad LVU, på barn, och  att sätta  en ungdom /flera på ungdomar på ett HVB-hem, Sis ungdomhem. 

 

Det sker alldeles för mycket, tvångsomhändertagande av barn och ungdomar i Sverige . 

Dom barn och ungdomar, tas från oss,   biologiska föräldrar, syskon och släkt.

 

Detta Fel gör både socialtjänsten, åklagare, domstolar och  andra utövande mydigheter. 

 

Inkorporering av FNs konvention om barnets rättigheter 2017/18:186 

 

Se här vad Socialtjänsten och andra myndigheter och domstolar bryter mot 

Tjänsterfel lagen 

KAP 20 1§.

 

1. Regeringsformen, svensk grundlag SFS 1974:152 (länk).

En av sveriges 4 grundlagar och den som används oftast.
- Kapitel 1 redovisar sveriges statsskick. §9 : myndigheter ska iaktta allas likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet.
 
- Kap.2 : Frihetskapitlet. Dina friheter med §19 som gör FN's mänskliga rättigheter till del av svensk grundlag (svensk lag SFS 1994:1219, se nedan).
 
- Kap.11: Domstolskapitlet med grundläggande regler för domstolar.
- Kap.12: Förvaltningskapitlet, grundläggande regler för myndigheter.

   5 kap. Om ärekränkning
1§. Skadestånd.
2 § Om brott som avses i 1 §.

3 § Den som, i annat fall än som avses i 1 eller 2 §, riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan döms, om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet, för förolämpning till böter.

 

ANDRA AVDELNINGEN
3 kap. Om brott mot liv och hälsa.

 

4 kap. Om brott mot frihet och frid
1 a § Den som, i annat fall än som avses i 1 §, genom
1. olaga tvång,
2. vilseledande,
3. utnyttjande av någons utsatta belägenhet som allvarligt begränsar.

 

15 Kap. Om mened, falskt åtal och annan osann utsaga.

7 § Den som, i annat fall än som avses i

 

 6 §, hos åklagare, Polismyndigheten eller annan myndighet sanningslöst tillvitar någon annan.

En brottsligt gärning, påstår besvärande omständighet eller förnekar friande eller mildrande omständighet, döms.

Om myndigheten ska ta upp anmälan i sådan sak, för falsk tillvitelse till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

 

Om han eller hon inte insåg men hade skälig anledning att anta att utsagan var sanningslös, döms för vårdslös tillvitelse till böter eller fängelse i högst sex månader.

 

Listan Kan bli lång på vad Socialtjänsten, och andra myndighets utövare som bryter mot lagar och barnkonvention lag samt Tjänstermansansvaret. 

 

Detta  skadas i denna process är våra barn och oss föräldrar samt släkt livslånga skador som traumatiserar och får enorma konsekvenser långt fram i livet och kan ge men för livet

LVU får inte vara så rättsosäkert och får inte användas som ett sätt av socialtjänsten att missbruka sin makt.

Vi kräver att LVU i sin nuvarande form ska skrotas; det ursprungliga syftet att skydda barnen har för länge sedan spelats bort på grund av sättet det används på; det förekommer jäv, korruption, mutor och ren barnhandel.


Kontroller som görs (eller snarare inte görs) av familjehem, HVB-hem och fosterföräldrar är undermåliga, vilket gör att våra barn är helt oskyddade i en situation när de som mest behöver ett skydd och en trygghet.

Gång efter gång läser man i massmedia om barn som far illa i utredningshem sis hem och hvb hem och det uppdagas att personerna bakom boendena tjänar enorma pengar utan egentligt krav på motprestation och miljöerna våra barn vistas i många gånger är rent farliga.


Barnen har blivit en handelsvara och inkomst källa för socialtjänsten ingen lyssnar på dem när de försöker påvisa vilka övergrepp, såväl fysiska som psykiska, som begås.

Ett barn ska inte skiljas från sina föräldrar utan tillräckliga bevis och underlag på att det är en fara för barnets välmående och hälsa och inte heller om man inte kan påvisa att det förekommer hot och övergrepp.


Barnen från tas från sin trygghet hos sina biologiska föräldrar på grund av grov tjänsterfel för att sedan lämna dem till andra, där situationen för barnet istället för att bli bättre kan bli många gånger värre.

Barn skadar sig själva och tar livet av sig i ren frustration av att inte bli tagna på allvar och hörda.

Föräldrar skadar sig och tar livet av sig i ren frustration av att inte bli lyssnade på.

När det i efterhand kommer fram vilka fruktansvärda förhållanden barnen fått leva i hos familjehem, fosterföräldrar och på boenden så rycker socialtjänsten på axlarna och vägrar kommentera enskilda fall.
Nästa dag gör de likadant igen.

Barnets föräldrar eller vårdnadshavare har, med statens stöd, ett gemensamt huvudansvar för barnets uppfostran och utveckling.


Vid eventuellt befogat omhändertagande måste föräldrar eller vårdnadshavare få vara involverade i mycket större utsträckning än idag, för idag stängs de mer eller mindre ute och ofta utan faktiskt anledning.

 

Barn ska ha rätt att återförenas med sin familj om familjen splittras.

Barn ska ha rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet.

Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

Socialtjänsten måste bli bättre på att kontrollera fakta innan de tar ogrundade beslut och i de fall där det upptäcks att de p g a brister i hanteringen orsakat fysiskt och psykiskt lidande.

På grund av begångna fel ska de dömas till stora skadestånd till både barnen och de anhöriga.

LVU i sin nuvarande form måste bort och ersättas med en ny lag som ställer högre krav på kommunen och socialtjänsten och faktiskt skyddar barnen istället för att skada dem och dess anhöriga för livet.

 Detta bryter  följer inte, socialtjänsten. 

 

Sen begär vi också att  BBIC Mallen följdes korekt. 

 

 Socialtjänsten följer BBIC Mallen korekt och inte lägger till eller ta bort text i detta. 

 

 

Alla dessa barn, både dem som bor kvar hemma och de som blir omhändertagna av samhället, är i akut behov av en fungerande socialtjänst för att överleva och för att få möjlighet till en trygg barndom.

Vi måste tillsammans med se till barnen och ungdomar i Sverige och mår bra och deras rättigheter och barnkonventionen artiklar följs korekt. 

Många barn har mist sina liv i händerna på våra myndigheter och hundratusentals mister hela sin barndom när de inte får det stöd och skydd de behöver.

De omfattande bristerna inom socialtjänsten har pågåt i redan på 1950 talet, utan att vi har sett förändring eller förbättring.

 

Vi hör både barn, ungdomar, forskare, psykologer, socionomer familjer och familjehem vittna om omfattande säkerfel och och brister det vill. Säga vanvårdad

 


Så vi vill här med at minnas de barn som blivit utsatta för grov vanvård, och mord, misshandel, utsatt för trakasserier ect. 

Så vi vill här också att det blir ny säkerhet system inför redan nu i år 2021 och att vi kräver att få bättre utbildad socialtjänst handläggare enhets chef och att de är utreda i belastning register och kan uppvisa bevis på sin utbildning . 

 

 

 

Barns behov i centrum, BBIC
Barns behov i centrum, BBIC, beskriver ett arbetssätt för socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Det innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen.

BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk.
Det visionära målet i BBIC är att barn och unga som socialtjänsten stödjer ska ha samma chanser i livet som alla barn och unga i samhället.

BBIC syftar till att:

stärka barns delaktighet och inflytande
förbättra samarbetet med barnet och nätverk
skapa struktur och systematik i arbetet så att handläggning och insatser lättare kan följas upp
bidra till ökad kvalitet och rättssäkerhet.


BBIC ger inte en heltäckande beskrivning av krav som ställs på handläggning och dokumentation i socialtjänsten utan måste kompletteras med annan kunskap.

 

Grundprinciperna och triangeln är kärnan
Utgångspunkten i BBIC är nio grundprinciper som ska ligga till grund för socialtjänstens arbete med barn och unga.

De bygger på en värdegrund, teori och metodsyn utifrån aktuell forskning, lagstiftning och praxis.

Arbetet med BBIC ska:

utgå från barnets rättigheter
låta barnets bästa vara avgörande
sträva efter likvärdiga möjligheter för varje barn
ha ett helhetsperspektiv på barnet och dess situation
göra barnet, familjen och nätverket delaktiga
ske i samverkan med andra professionella och verksamheter.


Bygga på en evidensbaserad praktik
motverka svårigheter och förstärka resurser
systematiskt följa barnet och insatserna.

 

 

 Text författare  Pernilla Gunnarsson och Paulina Kwiatkowska. 

Grupp på Facebook 

1.Barnen och föräldrarnas röst skall bli hörda. 

2. Barnens kamp för sin rättvisa  och bli hörd.

 

  Texsten är  och  även lånad texst ur lagar och paragrafer, protokoll och BBIC Mallen. 

 

 

 

 


Stöd familjer /föräldrar som. Blivet fråntagen sina barn. Barnens framtid och bästa/Future anChildren'sd Best!    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Stöd familjer /föräldrar som. Blivet fråntagen sina barn. Barnens framtid och bästa/Future anChildren'sd Best! kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte denna information på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...