Reformera och modernisera Svenska Akademien!

Vår uppmaning till Sveriges kungahus:
Reformera och modernisera Svenska Akademien

Svenska Akademien har allmänt setts som en av de viktigaste kulturinstitutionerna i Sverige genom sin uppgift att vårda det svenska språket och genom utmärkelser, stipendier och priser stödja och uppmärksamma god litteratur och författarskap.

Svenska Akademien har genom sin uppgift att utse Nobelpristagare i litteratur också gett akademien, och Sverige som land, internationell ryktbarhet.

Så är det inte längre. Under en längre tid har vi i Sverige och internationellt fått uppleva en moralisk kollaps, av stora mått, i en av de finaste kulturinstitutionerna i vårt land.

SVT-dokumentären ”Det slutna sällskapet” ger en mörk bild av akademien. Det handlar om sexuella övergrepp av personer nära ledamöter av akademien och om en unken kvinnosyn som fortsatt lever kvar. Det handlar om vänskapskorruption, mörkläggning av information och uppgifter om oegentligheter i akademiens sätt att handha ekonomiska medel.

Det handlar också om en uppenbar oförmåga hos ledamöterna i akademien att, trots all sin samlade bildning, ta till sig, förstå och trovärdigt agera för att bemöta och lösa denna allvarliga kris.

Vi tycker att Svenska Akademiens arbete och uppgifter är viktiga. Vi vill värna språket, litteraturen och bildningen. Vi vill att utdelningen av Nobelpriset i litteratur ska fortsätta. Därför vill vi att kaoset och det moraliska moraset i akademien upphör.

Vi vill att de ledamöter som sitter i akademien är bärare av allmänt respekterade värderingar och anser att det är dags att reformera och modernisera Svenska Akademien.

Några punkter i en sådan reformering och modernisering som vi anser särskilt viktiga är:

• Det måste finnas en ökad öppenhet och transparens i akademiens arbete. Inte om inre diskussioner, men väl om dess arbete och överväganden.


• Det måste finnas en större öppenhet om akademiens ekonomi, förmåner och hur beviljade medel används. Det är orimligt att en kulturinstitution som förfogar över så stora ekonomiska resurser, inte själv eftersträvar en öppen redovisning.


• Det måste ytterligare tydliggöras att uppdraget som akademiledamot inte är ett livstidsuppdrag. En del ledamöter tycks uppenbarligen fortfarande ha den uppfattningen. En tidsgräns bör sättas. En ledamot ska kunna lämna sitt uppdrag, ledamotskapet bör lämnas så snart det är uppenbart att man inte längre kan sköta det eller upphöra om en ledamot på ett djupt allvarligt sätt har komprometterat Akademiens arbete.

Det är vår bestämda uppfattning att Svenska Akademien måste reformeras och moderniseras och vi uppmanar det svenska kungahuset, som akademiens beskyddare, att skyndsamt inleda ett sådant arbete.

 

Robert Mörk                                                Monica Sundberg
f d kommunstyrelseordförande                     f d politisk redaktör

Eva Eriksson                                              Håkan Bergman
Lärare                                                       f d riksdagsledamot