Rättelseyrkande gällande Kommunalförbundets Ålands Miljöservice styrelsebeslut avseende Avfallstaxa 2021

OBS! INSAMLINGEN HAR AVSLUTATS. 

För att din underskrift ska bli giltig måste du agera på det mejl med begäran om bekräftelse som skickas till den e-postadress du uppgivit. Kontrollera din skräppost om du inte fått något meddelande inom en liten stund!

Obs att man inte behöver bo i egnahemshus för att tycka att avfallstaxan är galen och skriva på! Även om ett hushåll inte självt påverkas negativt av den nya avfallstaxan är det fritt fram att underteckna enbart för att understöda initiativet.

Du kan också skriva ut ett eget exemplar, t.ex. om du vet någon som inte har möjlighet att underteckna on-line. Klicka HÄR för ett exemplar avsett för utskrift.

- Nina Backlund


 

 

Till

Kommunalförbundet Ålands Miljöservice

Fabriksgatan 8

22100 Mariehamn

 

 

Rättelseyrkande gällande Kommunalförbundets Ålands Miljöservice styrelsebeslut 2020-11-23 avseende 159 § Avfallstaxa 2021

Yrkande
Vi undertecknare av detta dokument yrkar såsom stadigvarande bosatta i någon av medlemskommunerna i Kommunalförbundet Ålands Miljöservice (härefter Mise) på att styrelsen omprövar sitt beslut att godkänna Avfallstaxa 2021 i dess nuvarande form, så att möjlighet till längre tömningsintervall medges samtliga privata avfallsproducenter oberoende av hushållets storlek.

Vidare yrkar vi på att valbara tömningsintervall utökas till att omfatta inte bara två och fyra veckor, utan även åtta veckor för de hushåll som så önskar, helt i paritet med tidigare tömningsalternativ i Ålands Renhållning Ab:s regi. Hushållens behov av tätare tömningsintervall har inte ökat jämfört med tiden före 2020-11-01.

Slutligen yrkar vi på att den beslutade handläggningsavgiften, som Mise har för avsikt att påföra de hushåll som komposterar hemma och som anmäler önskemål om förlängt tömningsintervall på heltid, ska belasta endast nyanmälda hushåll med egen kompost. Hushåll som redan i årtionden komposterat hemma kräver ingen handläggning, eftersom dessa komposter redan varit i långvarigt bruk och i tiderna kontrollerats och godkänts, åtminstone vad beträffar hushåll i Mariehamns stad. Av samma orsak yrkar vi även på att ett hushåll som anmäler önskemål om förlängt tömningsintervall på heltid ska avlyftas kostnaden för de 160 st matavfallspåsar som årligen delas ut, vars pris enligt prislistan för 2019 var 5,16 € per bunt om 80 st påsar, samt kostnaden för den för dessa avsedda korgen.

Grunder
I Avfallstaxa 2021 diskrimineras privata avfallsproducenter på ett sätt som strider mot både finländsk lagstiftning och mot EU-domslut.

Omständigheter
Det är inte antalet boende i ett hushåll som avgör hur mycket avfall det producerar, det är levnadsomständigheterna och livsstilen som gör det. Mises avgiftstaxa stöder sig inte på någon enkät riktad till privata avfallsproducenter i medlemskommunerna, vilket rätteligen borde ha varit ordergången innan en upphandling av avfallstransporten genomfördes. Av detta följer, att Avgiftstaxa 2021 inte grundar sig på hushållens faktiska omständigheter. Istället har man uppfunnit en schablon, som gör att fördelningen av kostnaderna för transport och hantering av hushållens avfall inte fördelas jämlikt och i proportion till hushållens verkliga behov och faktiska avfallsproduktion.

Bevisning
Mises avgiftstaxa strider enligt vår mening mot åtminstone följande paragrafer i FFS 646/2011:

Avfallslag_646_paragraf_34.jpg

Punkt 1 stipulerar uttryckligen att avfallstransport ska stå till förfogande efter behov. Om det individuella behovet av fastighetsnära hämtning inte är större än var fjärde eller rentav åttonde vecka ska heller inte avfallsproducenten belastas med en orimlig kostnad för tömning av tom tunna. Särskilt inte som lagen i punkt 4 tydligt slår fast att avfallstransporten ska dimensioneras så att den motsvarar avfallets mängd och beskaffenhet så väl som möjligt.

Avfallslag_646_paragraf_35.jpg

Om man påtvingar hushåll med liten avfallsproduktion tätare tömningar än vad som de facto är nödvändigt – och med oproportionerligt höga tömningskostnader som följd – kan det inte sägas ske varken på skäliga eller icke-diskriminerande villkor, och särskilt inte när man samtidigt negativt särbehandlar större än enpersonshushåll genom att helt exkludera dessa från möjligheten till längre tömningsintervall.

Avfallslag_646_paragraf_81.jpg

I paragrafen ovan tydliggörs möjligheten till en avgiftssättning som avviker från schablonen. Av detta följer, att vart och ett hushåll som komposterar själv och inte har behov av tömning av övrigt avfall med kortare intervall än fyra eller åtta veckor bör beviljas en nedsättning av grundavgiften som står i proportion till den minskade nyttjandegraden av kommunens avfallshantering.

Förutom att nu beslutad avgiftstaxa bevisligen strider mot vår nationella lagstiftning går den även stick i stäv med ett domslut från EU-domstolens sjätte avdelning från 2017-03-30, i vilket konklusionen är följande:

EU-domslut_CELEX_62016CJ0335.jpg

Länk till det fullständiga domslutet på svenska: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1601505595475&uri=CELEX%3A62016CJ0335, alternativt använd söktermen ”CELEX:62016CJ0335” i en webbläsare för att enkelt hitta direkt till det på engelska.

Utöver denna skriftliga bevisning vill vi även åberopa den intervju med styrelsens ordförande Anna Holmström som gjordes av Ålands Radio efter styrelsemötet den 2020-11-17 och publicerades dagen efter. Vid intervjutillfället tillstod ordföranden själv: ”Nå, det är där som det har gått olyckligt till; att man kanske så här i backspegeln ser att man har gjort upphandlingen lite för tidigt, för man har ju upphandlat ett visst antal tömningar helt enkelt.” Ett sådant uttalande torde ställa det utom alla tvivel att även avgiftstaxan är hopkommen ”lite för tidigt”, eftersom den baserar sig på en upphandling som gjorts utan ett solitt underlag.

Intervjun återfinns i sin helhet under den här länken: https://alandsradio.ax/lyssna?nid=287872&fid=280288. Uttalandet som sådant startar vid klockslaget 00:01:12.

 

Mariehamn 2020-12-07


Nina Backlund