#räddalägren Rädda stiftsverksamheten i Undersvik!

Upprop för utveckling utan avveckling.
Rädda stiftsverksamheten i Undersvik!

#räddalägren

Den 3:e april annonserade stiftsstyrelsen i Uppsala stift ett beslut om att “utveckla konfirmandlägren” vid Stiftsgården i Undersvik. De kända “stiftslägren” där konfirmander spenderar fyra veckor i trons, gemenskapen och kärlekens tecken uppe på Stiftsgården planeras att avvecklas och ersättas, av vad lämnas högst oklart. Det finns ingen konkret plan.

Undersviks konfirmandläger i stiftets regi har allt sedan de för första gången slog upp sina portar på sent 40-tal stått öppna för alla, och är för många av oss ett andra hem. De är för många av oss startpunkten och grundpelaren för vår kristna identitet. Kristendomens inkluderande budskap är aldrig så närvarande som i gemenskapen på gården. Undersvik är hemmet med den vida famnen.

Dessa konfirmandläger utgör navet för Stiftsgårdens övriga ungdomsverksamhet, som pågått under ca 70 års tid. Stiftets egna läger har bidragit till att skapa en gårdskultur som sträcker sig över generationer, och för många är Undersvik en fridens oas i våra annars så ofta stressfulla liv. Ungdomar, oavsett församlingstillhörighet eller bakgrund, har kunnat samlas här för att dela liv, leva evangelium, känna tro och hitta mening.

För dem som redan konfirmerats anordnas på Stiftsgården ett stort antal läger för ungdomar från alla håll inom Uppsala stift och även utanför stiftet. Stiftsläger äger rum under påsklovet, sommaren och höstlovet, och varje år utbildas ett 40-tal unga ledare. Dessa läger är en stark grogrund för framtida kyrkliga engagemang. Många ungdomar återvänder år efter år efter år, både som deltagare och som ledare; alla med en otrolig vilja och önskan att få dela tro och liv med varandra. All denna verksamhet kommer på sikt att förloras ifall konfirmandlägren läggs ned. I praktiken innebär alltså stiftsstyrelsens “utveckling av konfirmandarbetet” en ren avveckling av hela ungdomsverksamheten.

Stiftsgården är en plats att komma tillbaka till när en inte längre har en annan plats att gå till. Det är också en plats för den som av olika anledningar inte har en egen församling eller känner sig välkommen i den hen tillhör. Stiftsgården och de stiftsdrivna lägrena är en plats som är konstant, en församling som skapats just för att alla kommer ifrån olika håll. Det är inte en församling i ordets traditionella mening, men det är en unik kristen gemenskap som visat sig vara oerhört viktig för ungdomar. En gemenskap fri från geografisk hemvist. En församling i ordets rätta betydelse.

Kyrkoordningen fastslår att barnen har en särställning inom Svenska kyrkan och ungdomar är vår kyrkas framtid. Stiftsgården är unik om att erbjuda den trygga möjligheten till utveckling i ledarskap och pedagogik, tro och andlighet, självkännedom och empati. Gårdens läger fostrar och formar oss i ett annars otryggt samhälle, och i en tid av ökande motsättningar är lägren en källa till psykisk hälsa och mening, ett budskap att du är sedd, förlåten och älskad precis som du är.

"Att kunna säga vad som helst utan att känna att någon dömer en eller tycker att ens tanke är dum. Jag känner mig väldigt trygg i att dela mina tankar med alla här.”
- Citat konfirmand 2018

Vi är många som står bakom denna text, alla av oss har på olika sätt varit berörda av gården och vill att andra ska få ta del av den kärlek, glädje och gemenskap som den skänkt. Om konfirmandarbetet ska utvecklas så som stiftsstyrelsen antyder i sitt beslut så kräver vi en transparent beslutsprocess om denna förändring som berör oss alla.

Vi tror att stiftet som helhet drar nytta av en levande stiftsgård och en levande stiftsgård skapas av en stiftsdriven verksamhet. Stiftsgårdens fysiska plats i sig står för kost och logi - det andliga rummet och kompetensen skapas av människorna som vistas på den. Det materialet, den pedagogik, metoder och teologi har byggts upp i symbios med konfirmandlägren. Gårdens välutvecklade metoder för genomförandet av läger och dessa arbetssätt finns inte enbart hos de pedagoger eller kaplaner som tjänstgjort där utan hos ungdomarna själva. Den vuxna personalen ger förtroende att växa och ungdomarna blir betrodda och bemyndigade. Detta har låtit en värdefull och berikande kompetens växa fram. I stiftets regi har ungdomar från 17 år och uppåt planerat och genomfört lägerverksamhet som berör grupper på alltifrån 10-50 individer i många år. Snillrika temapass, djupa bibeldiskussioner, fantastiska lekpass, discomässor, stunder för reflektion och lärdom.

Ledarskapsutbildningen som bedrivs på gården riktar sig till alla ungdomar som konfirmerats inom stiftet och på så sätt kan den kompetens som gårdens ungdomar besitter bättre komma andra församlingar till gagn. Undersvik har varit en smältdegel där deltagarnas olika hemhörigheter skapat en unik lärandegrund. Det nätverk av unga ledare, den erfarenhetsbank och kultur som finns är inget som kan återskapas ifall det går förlorat. Kulturen står inte och faller med en person, men den står och faller med tillväxten av nya Undersviksungdomar.

Därför vore ett ogenomtänkt borttagande av konfirmandlägrena utan en konkret plan för framtiden ett stort misstag. Att inte inkludera stiftets ungdomar i ett beslut som särskilt berör dem är upprörande och går inte hand i hand med Svenska kyrkans grundtanke. Vi vill ha mer öppenhet, mer insyn och få chans att kunna påverka vad som händer i allas vår kyrka.

Det här är vårt budskap som vi vill nå ut med och vi hoppas och ber att ni lyssnar.

  • Vi anser att det är oansvarigt av Stiftsstyrelsen att fatta detta beslut utan att noga ha övervägt vilka konsekvenser det får för Uppsala stifts ungdomsverksamhet. Var finns barnkonsekvensanalysen? Om den finns så kräver vi att få ta del av den.

  • Vi önskar att Stiftsstyrelsen backar från sitt förhastade beslut, tillsätter en utredning om lägrens framtid på gården och gör ett grundligt beslutsunderlag värdigt den verksamhet som lägren innebär.

  • Vi uppmanar Stiftsfullmäktige att inse värdet i ungdomars arbete och premiera investeringar för Svenska kyrkans framtid. Svenska kyrkan inkluderar enligt oss alla medlemmar och inte endast de som råkar födas inom rätt konfirmandupptagningsområde. Många församlingar har svårt att få ungdomar till konfirmationen, men till stiftsgårdens läger är det kö. Alltså finns det något i konceptet som är vägvinnande.

  • Vi vet att det är en stor ekonomisk chansning för en enskild församling att anordna ett fyraveckors-läger. Bara stiftet kan bära en sådan kostnad. Många andra församlingar i Sverige satsar på resor utomlands istället för läger vilket är både slitsamt för miljön samt ekonomiskt dyrt, därför är det strategiskt viktigt att behålla längre konfirmandläger här i Sverige där alla är välkomna, det är både bättre ekonomiskt och miljömässigt.

  • Vi är övertygade om att stiftslägren och gårdens övriga ungdomsverksamhet leder till en större sannolikhet för fortsatt engagemang som medlem i Svenska kyrkan och även till framtida församlings- och arbetsuppdrag inom Svenska kyrkan.

  • Ifall beslutet att stiftet inte ska ägna sig åt konfirmandverksamhet står fast måste andra åtgärder vidtas för att ta vara på den gemenskap, kunskap och erfarenhet som byggts upp genom gårdens verksamhet. Annars förlorar hundratals ungdomar sin plats i kyrkan, och kyrkan förlorar hundratals värdefulla ungdomar. 

Här nedan får du gärna skriva under på vår skrivelse; skriv gärna ditt namn, ålder, ort samt lite kort om din relation till gården. 

Denna skrivelse + namnunderskrifter kommer sedan att skickas in till Kyrkans Tidning, stiftsfullmäktige samt stiftstyrelsen. 

Denna text är formulerad av många stiftsgårdsungdomar, ungdomsledare och unga vuxna inom Svenska Kyrkan. Vår förhoppning är att nå ut till många som Undersvik och dess stiftsdrivna läger betyder något för. Om ni har några frågor gällande texten etc. så kan ni kontakta Lucas Grzechnik Mörk

Frid 


Lucas Grzechnik Mörk    Kontakta namninsamlingens skapare