Rädda Munksjön nu genom att sanera & rena den!

Redan tidigt utsattes Munksjön för miljöföroreningar från bland annat gruvindustrin som fanns vid Tabergsgruvan från 1400-talet och fram till 1960-talet. År 1862 startades pappersbruket vid Munksjöns västra strand, som med dåtidens teknik orsakade miljöproblem i sjön.

Genom åren har vissa andra företag som inte längre är aktiva delvis också varit en orsak till miljöföroreningarna i Munksjön som tex slakteriet, Thermos-fabriken, Yllefabriken i Taberg, Gamla gasverket & Galvano som var en galvaniserad ytbehandlingsfabrik. Reningsverket Simsholmen & Munksjö Pappersbruk har dock kvar sina verksamheter än i dag i Munksjön.

Munksjön mår idag inte alls bra. Vattenkvalitén är dålig och djur- och växtlivet existerar knappt. Det är i stort sett död botten i hela Munksjön. Det finns stora mängder av arsenik, kadmium, krom, koppar, kvicksilver, nickel, bly och zink i sjön. Naturvårdsverkets satta gränsvärden för muddring har överstigits med råge. Sjöns botten är idag väldigt förorenad. I västra delen av sjön är botten täckt med cellulosafibrer som härrör från tidigare utsläpp från pappersbruket Munksjö.

Så länge Munksjön inte saneras och renas bör man varken bada däri, fiska och äta av den fisk eller skaldjur som man fångar där pga av de höga föroreningarna. Förbuds- och varningsskyltar borde sättas upp runt hela Munksjön.

Företaget Tyren´s har gjort 2 rapporter (1970 & 1990) om tillståndet i Munksjön. Bägge rapporterna har samma slutsats – Munksjön måste saneras och renas.

1970 föll en dom om sanering i Munksjön som är en av Sveriges mest förorenade sjöar. 52 år senare har fortfarande ingenting hänt.  


Du skriver på namninsamlingen för att:
1.     Du säger JA till att du vill att Jönköpings kommun snarast anlitar ett kvalificerat företag som påbörjar de utredningar som har identifierats av företaget Tyren´s i den åtgärdsutredning som de har tagit fram 2021-02-03 till Jönköpings Kommun. Det är följande:
a.      Föroreningssituationen i Munksjöns sediment behöver kartläggas i såväl yt- som djupled så även risken för utströmning av förorenat grundvatten till sjön.

b.     Sjöns batymetri (beskriver terrängens fysiska form under vatten), syreförhållanden och strömningsförhållanden bör klargöras för att möjliggöra förståelse vad de olika åtgärdslösningarna kan få för långsiktiga effekter och det bör även säkerställas att sedimentföroreningarna i den djupa delen av sjön ligger fastlagda även i perioder utan temperatursprångskikt.       

2.     Du säger JA till att när man väl har identifierat ovan utredningar (A & B) kommer man att kunna bestämma sig för vilken slutlig åtgärdslösning man ska välja och påbörja arbetet omgående genom att sanera och rena Munksjön snarast.  


Åtgärdsalternativen i slutrapporten om åtgärdsutredning för Munksjön
Tyren´s har nyligen överlämnat en slutrapport om åtgärdsutredning för Munksjön till Jönköpings kommun den 3 februari 2021.

Utifrån tänkbara metoder har sex olika åtgärdsalternativ formulerats och utvärderats, detta tillsammans med ett nollalternativ, d.v.s. att ingen åtgärd med avseende på föroreningar görs.   Åtgärdsalternativen är följande:
1.     Nollalternativ
2.     Muddring av fiberbanken och grunda zonen och AC-baserad täckning av djupa zonen
3.     Muddring av fiberbanken
4.     Täckning av fiberbanken
5.     Täckning av förorenade områden i grunda zonen
6.     Muddring av förorenade områden i grunda zonen
7.     Förbättring av fysisk miljö i grundområden  

De olika åtgärdsalternativen har utretts med avseende på uppfyllelse av övergripande åtgärdsmål, intressenternas förutsättning, teknisk genomförbarhet och förväntat resultat. Utredningen har visat att sjöbotten ovanför temperatursprångskiktet är tämligen dåligt undersökt varför bedömningar har byggt på vissa antagande om föroreningarnas utbredning.    

Dock har fyra åtgärdsalternativ kunnat väljas ut för fördjupad analys; 2, 5, 6 och 7. I den fördjupade åtgärdsanalysen har kostnader, risker under och efter åtgärdsgenomförandet samt störningar utretts. Sammanställningen visar att både alternativ 2, 5 och 6 uppfyller de övergripande åtgärdsmålen avseende Munksjö medan alternativ 7 enbart delvist uppfyller de övergripande åtgärdsmålen avseende Munksjön. Om åtgärdsalternativen uppfyller åtgärdsmålen avseende Vättern är mer svårbedömt i dagsläget.

Åtgärdslösning 2 Muddring av fiberbanken och grunda zonen och AC-baserad täckning av djupa zonen, har bedömts kosta mellan ca 500 och 550 miljoner kr beroende på vilken muddringsteknik som väljs. Med denna åtgärdslösning kommer alla sediment i den grunda zonen och i fiberbanken att avlägsnas och föroreningarna i djupa zonen (under temperatursprångskiktet) kommer att behandlas för att erhålla en fastläggning av föroreningarna. Åtgärdsmålet med att säkra en tillfredsställande sediment- och vattenkvalitet i Munksjön kommer därmed uppfyllas, sannolikt med stor marginal.

Åtgärdslösning 5 Täckning av förorenade områden i grunda zonen, har bedömts uppgå till mellan ca 9 och 32 miljoner kr beroende på i vilken omfattning den ytliga zonen är förorenad. I de två kostnadsberäkningarna har 20 respektive 70 % av ytan förutsatts kräva täckning. Åtgärdslösningen innebär att enbart de förorenade sedimenten i den grunda delen av sjön täcks, vilket bedöms uppfylla åtgärdsmålet med att säkra en tillfredsställande sediment och vattenkvalitet i Munksjön så att förutsättningar för ekologiska livsmiljöer förbättras.

Åtgärdslösning 6 Muddring av förorenade områden i grunda zonen, har bedömts uppgå till mellan ca 23 och 99 miljoner kr beroende på i vilken omfattning den ytliga zonen är förorenad. I de två kostnadsberäkningarna har 20 respektive 70 % av ytan förutsatts kräva muddring. Åtgärdslösningen innebär att enbart de förorenade sedimenten i den grunda delen av sjön muddras, vilket bedöms uppfylla åtgärdsmålet med att säkra en tillfredsställande sediment- och vattenkvalitet i Munksjön så att förutsättningar för ekologiska livsmiljöer förbättras.

Åtgärdslösning 7 Förbättring av fysisk miljö i grundområden, har överslagsmässigt bedömts  uppgå till ca 4 miljoner kr. Med denna åtgärdslösning kommer föroreningarna i sedimenten finnas kvar men genom att förbättra den fysiska miljön ges förutsättningar för ekologiska livsmiljöer förbättras. Åtgärdsmålet med att säkra en tillfredsställande sediment- och vattenkvalitet i Munksjön kommer enbart delvist att uppnås.  

Namninsamlingen kommer att överlämnas av Camilla Edberg till kommunstyrelsen under hösten-vintern 2022. 

Se gärna filmen ”Vättern under ytan” också för att förstå hur illa ställt det är med Vättern & Munksjön. Det är Kjell Andersson och Andreas Vos som har gjort filmen. Filmen fick 1:a plats på filmfestivalen “European Short Films”, som gick av stapeln 27 december 2021 - 8 januari 2022. Filmen finns på Youtube.

Camilla Edberg – Opinionsbildare och grundare till fb-gruppen ”Kommuninvånarnas intresse för Jönköpings kommuns politik”

Kjell Andersson - Dykande miljöinspektör med 5000 dyktimmar i Sverige och utomlands samt fd. forskningsingenjör vid Lunds universitet. Vice ordföranden i Swedish Coast And Sea Center. Ledamot i mark- och miljödomstolen.

Thor Ahlstrand – Ordförande i föreningen Rädda Munksjön