Rädda modersmålsstödet i Botkyrkas förskolor

Till: Utbildningsnämnden, Botkyrka kommun

Till berörda parter i Botkyrka kommun

Vi vill med denna namninsamling uttrycka vår oro över Botkyrka kommuns planer på att ändra formerna av modersmålsstödet i kommunens förskolor. Vi anser att kommunens planer riskerar att orsaka rejäla försämringar av modersmålsstödet när man avskaffar den nuvarande modellen med modersmålspedagoger. Det är inte rimligt att all den erfarenhet och kompetens våra modersmålspedagoger besitter ska få gå till spillo. De som drabbas av detta är barnen. Var finns barnperspektivet i detta beslut? All forskning visar på att kunskaperna i modersmål är oumbärliga för att kunna tillgodogöra sig andraspråket och för att trygga barnet i sin identitet. Vi anser att beslutet rimmar illa med både skollagen (2010:800)
- 8 kap. 10 § ("förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål) och med läroplanen för förskolan som säger att förskolan ska "sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet". Vi anser att förslaget snarare återspeglar en nedvärderade syn på språk- och kulturkunskap än stödjande och utvecklande.

Redan nu dignar många förskollärare under en stor arbetsbörda. Är det meningen att dessa ska ha ansvar för barnens modersmål? Hur ska dessa kunna åstadkomma att barnens alla språk får ökad stimulans, när personalen i de allra flesta fall själva inte behärskar alla dessa språk?

Med anledning av att andra kommuner tidigare genomfört liknande förändringar där man avslutat modellen med modersmålspedagoger uttalade sig många forskare negativt, däribland Leena Huss, professor emerita och minoritetsspråksforskare, där hon bland annat menade att "för att kunna medverka till att barnet utvecklar sitt språk, så som det står i skollagen att barnen ska få göra, behövs vuxna som kan språket i förskolan".

Att Botkyrka kommun dessutom helt verkar ha missförstått sin roll som förvaltningsområde för det finska språket är anmärkningsvärt. Europarådet har kriserat Sverige på en rad punkter i hur man sköter och tar hand om Sveriges inhemska språk, de nationella minoritetsspråken, där ibland finska. Sverige har prickats av Europarådet i nio olika omgångar för att ha försummat språkundervisningen på landets minoritetsspråk, förskolan inräknat.

I skuggan av detta är Botkyrka kommuns agerande mycket märkligt och djupt oansvarigt. I synnerhet då kommunen är en del av det finska förvaltningsområde och därmed har extra ansvar att skydda och stärka det finska språket i kommunen. Med tanke på lagen om minoritetsspråk 17§ som säger: "När en kommun i ett förvaltningsområde erbjuder plats i förskola (...) ska kommunen erbjuda barn vars vårdnadshavare begär det plats i sådan verksamhet där hela eller delar av verksamheten bedrivs på finska, meänkieli respektive samiska" kan man inte tolka detta på annat sätt än att kommunen bryter mot lagen!

Kommunen tar årligen emot statsbidrag för att arbeta med revitalisering av det finska språket, samtidigt tas beslut av kommunen som forskare varnar kommer försvaga samma minoritetsspråk!

Det är också anmärkningsvärt att man från kommunens sida utåt agerar som om det hela skulle röra sig om någon form av förbättring när det är uppenbart att det rör sig om det motsatta. Den verkliga orsaken bakom beslutet att förändra den nuvarande modellen är ju ekonomiska, vilket klart och tydligt står att finna i de offentliga handlingar från nämndens sammankomster, där man beskriver hur man genom att minska beställningarna från Modersmålsenheten hoppas kunna spara in 3,3 mkr på 1 år.

Våra barns modersmål är inte till salu. Vi vill att beslutet om att avskaffa modellen med modersmålspedagoger från Modersmålsenheten dras tillbaka och att försämringarna av modersmålsstödet i kommunens förskolor stoppas.
----