Rädda, freda och bevara Välen! Nej till Reningsverket i Välens Naturreservat och Naturområde

Skriv på för att rädda Välens naturreservat och naturområde! Skriv på för skyddet för klimat och hotade arter! Välen, en sällsynt värdefull natur, som är hemvist åt många hotade arter ska exploateras av ett reningsverk, som Göteborgs Stad nu börjar bygga utan att ens ha gjort en naturinventering eller miljökonsekvensbeskrivning! Hade man gjort en genomgång i den publika artportalens databas så hade man funnit att Välens ornitologer har dokumenterat hela 20 rödlistade fågelarter i området som ska exploateras för reningsverket däribland den starkt utrotningshotade svarthakade buskskvättan, som sågs så sent som förra året. (hela listan finns längs ner i inlägget)

_J1A8748.JPG

För bygget av ett reningsverk för förorenat vatten från trafikleder tänker Göteborgs Stad fälla en stor del av den gamla och skyddsvärda skogen i Välens naturområde och även skövla en del av Välens naturreservat! Ingreppen är storskaliga och oåterkalleliga: Ett system av dammar, kanaler och kulvertar kommer att skära rakt igenom naturområdet och naturreservatet på en sträcka på minst en halv kilometer. Den vackra landskapsbilden, en ovanlig syn i så tätbefolkad stad som Göteborg, går för alltid förlorad. Skogen ligger på gränsen till ett av Göteborgs viktigaste och mest känsliga naturreservat - Välen - där det finns 223 fågelarter dokumenterade. I Välens skog växer många gamla sälgar, ett träd som är så viktigt att Världsnaturfonden har klassat det som nyckelart. Många av sälgarna är bevuxna av nedbrytningssvampar, vilket gör dem extra värdefulla då de rymmer ett rikt liv av småkryp och mikroorganismer. 

_J1A8760.JPG

_J1A8752.JPGSälgen blommar i Välen och pollineras av bin

collage-valen-salg1.JPG
Många gamla sälgar växer i Välen. De är bevuxna med svampar som mycket långsamt bryter ner delar av trädet samtidigt som det fortsätter att leva och blomma och skänka liv:
_J1A8786.JPG

Huvuddammen, med röda stenslänter, enligt ritningarna lagd rakt över den vackra skogen:
huvuddamm.JPGritning-dammar-2.JPG
Allt detta tänker Göteborgs Stad dessutom genomföra utan att ha inventerat naturvärden, hotade djurarter eller gjort någon miljökonsekvensanalys!

Skövling av skyddsvärd skog som är mycket viktig för klimatet 

Denna förstörelse av skyddsvärd skog vill Göteborgs Stad genomföra i en tid då fokus aldrig varit högre på att bevara gammal skog för att skydda klimatet. Igår samlades 50.000 människor i Hambacherskogen utanför Köln för att fira att domstol stoppat skövlingen av skogen för utökad brunkolsbrytning. På plats fanns alla de största miljöorganisationerna: BUND/Friends of the Earth, som i trettio år fört kampen mot kolkraften i Tyskland, Greenpeace, Det tyska miljöpartiet De Gröna, som kommer att hålla sin nästa partistämma i Hambacherskogen och som nu gått ikapp Socialdemokraterna som Tysklands näst största parti med 16 procent av väljasympatierna, Den stora tyska naturskyddsföreningen, NABU, företrädande 600.000 medlemmar, Campact och många andra klimat- och miljöorganisationer. Göteborgs Stad har de senaste åren istället valt att gå emot den förenade miljö- och klimatrörelsen liksom all forskning som visar på hur viktigt det är att vi bevarar skogarna: I Kålsered, på Halvorsäng, på Ardalsberget, vid Lilla Rödjan vid Volvo, bara i dessa områden har flera hundra hektar skyddsvärd skog och natur skövlats de senaste åren för byggen av logistikcentrum för att ta emot vad man sagt skulle bli ökade handelsvolymer från utbyggnaden av Göteborgs Hamn. Men istället flyr rederierna hamnen och idag gapar många av de nya logistikcentrumen tomma. Och i Göteborg står ingen på barrikaderna för skogens skull. Det är dags att vi gör det nu! Vi måste föra kampen där vi är och vi måste föregå med gott exempel om vi ska övertyga andra om att rädda skogen! Vi har ingen tid att förlora - klimatkatastrofen är snart ett faktum!

_J1A9638.JPG

Skogen i Välen är också ett mycket omtyckt strövområde. Promenerar man på promenadvägen i Välens naturreservat som går längs med skogsbrynet så kan man få se fladdermössen flyga in och ut ur skogen om sommarkvällarna och inne ibland träden hörs göken ropa "go-kå". Promenadvägen nyttjas också av hararna och rådjuren som lever i Välen och söker sin nattro i det mjuka gräset inunder lövträden och då och då kan man också se räven här.


_J1A8703.JPG


Skogen, strövområdet och naturreservatet är en och samma natur. Skövlar man skogen kommer den biologiska mångfalden i naturreservatet drabbas hårt

_J1A8816.JPG

Välens naturallé en vacker höstdag:
_1600980.JPG


I denna natur har också fasaner, törnskator och järnsparvar sina barnkammare. På en liten remsa utmed skogen, blott 50 meter bred, i ett vassbälte längs Stora Ån, har dessa känsliga fågelarter funnit sin levnadsplats. Både törnskatan och järnsparven uppvisar en kraftig tillbakagång i sina bestånd som en följd av att deras naturliga livsmiljöer försvinner. Vid Välens skog syns de flyga in och ut. Där finns också storvuxna slånbärssnår, som är viktiga naturliga skydd för sångfåglar. Vid Välens skog lever också en koloni på 100 pilfinkar. Ett unikt naturskådespel att bevittna denna sällsynt stora sångfågelflock flyga omkring och landa i en sälg eller ett buskage där en konferens av hundra fågelstämmor kvittrar energiskt och livfullt.

Törnskator med ungar:_J1A6686.JPG

Rådjur, hackspett, änder, törnskator, fasaner med unge, pilfinkar
collage-valen-djur-31.JPG
Värdet av Välen som rekreationsområde

Många människor kommer till Välen för rekreation och rofylld stund i den orörda och vackra naturen. Rekreation behöver vi i dagens stressade tidevarv.

Människor som vistas i skogen är friskare och lyckligare. Vetenskapligt belagt är att det motverkar depression, sänker blodtrycket, stärker immunförsvaret, lindrar utmattningssyndrom och ökar koncentrationen och sådana områden behöver vi även i Göteborg för att må bra.


collage-valen-03.JPG

Sälgen - livets frukost 

Världsnaturfonden beskriver sälgen som "livets frukost", för att trädet är livsviktigt för de vilda binas överlevnad liksom många arter av sångfåglar som finner ett näringskafferi välfyllt med ett rikt insektsliv som få andra träd kan erbjuda. I Välens skog växer också knäckepilen, som liksom sälgen är ett mycket viktigt träd för många andra arter i Välen samt flera lundar med högresta aspar, vars trädkronor skapar ett sällsynt trädfenomen - där trädkronorna undviker att komma i beröring med varandra.


aspar i Välen:

_J1A9685-21.JPG

samma träd på hösten:

_J1A8510.JPG
Koncentrerade miljögifter kommer släppas ut från Reningsverket i naturreservatet
 
Reningsverket som Göteborg Stad vill bygga ska koncentrera förorenat spillvatten från den hårt trafikerade motorvägen Söderleden och många andra gator som leds ut i Stora Ån i Välens naturreservat, där den orörda och trädrika naturoasen kommer att försvinna för all framtid. Trots att dammarna sägs vara viktiga för att rena vattnet kommer flera allvarliga föroreningar att bara reduceras till hälften - däribland koppar, fosfat och zink - och resten kommer orenat att ledas ut mitt i naturreservat som dessutom är ett fågelskyddsområde. Betänkliga mängder PCB, ett av de värsta kända miljögifterna, kommer också att gå igenom reningsverket i betänkliga mängder och föras ut i havet. Höga koncentrationer PCB finns i vattenlevande organismer högt upp i näringskedjorna. Därför hotar PCB att inom några årtionden utrota späckhuggaren från vår planet, vilket nyligen uppmärksammades av The Guardian.

Varför ska man anlägga ett reningsverk invid och till och med inuti ett så känsligt naturreservat? På det har Göteborgs Stad bara ett svar, ett mycket märkligt svar, nämligen att Välen är det enda område där det finns plats att göra detta: "ett av få ställen i Göteborg där förutsättningar finns att anlägga ett dammsystem för rening av dagvatten från ett stort avrinningsområde." som står att läsa i det tjänsteutlåtandet från Kretsloppsförvaltningens direktör som ligger till grund för projektet. Alla dessa svåra ingrepp i det så unika naturreservatet ska dessutom kosta 20 miljoner kronor. För en bråkdel av denna summa kunde man istället utföra nödvändiga insatser i Välens naturreservat som att rensa upp Stora Ån från stulna kundvagnar och cyklar, sätta upp hinder så att den dagliga buskörningen med moped och inte sällan bilar upphörde i naturresrvatet, sätta upp naturreservatskyltar med karta och besökinformation som helt saknas och förbjuda att Välens naturreservat används som en stor fyrverkeriuppskjutningsplats på nyårsafton - precis vid ängen där vadarfåglarna lever.

Knappt hundra meter bort från den största reningsdammen som ska anläggas ligger deponikullar, svårt förorenade, som läcker ut gifter i Stora Ån sedan 1960-talet, men dessa kringgår man och väljer istället att skövla Välens skog där inga föroreningar ligger nedgrävda. 

Med en bredd på nästan 100 meter kommer den stora huvuddammen också gå in över  naturreservatsgränsen och i naturreservatet kommer en infartsväg att anläggas liksom en ful trappanordning i betong och en stor kulvert för att leda ut reningsvattnet i Stora Ån.

Längs den underbara promenadevägen som kantas av slånbärssnår, vilda äppelträd, fläderblomsträd, björnbärssnår och där ståtliga hängbjörkar och aspar har skapat en sällsynt vacker naturallé kommer det snart istället vara ett stängsel längs en hal och ful klapperstenslänt ner i den av betong anlagda dammen.

collage-valen-012.JPG
Skogen i Välen är naturligt rik på döda träd, som är mycket värdefulla för den biologiska mångfalden. Till vänster grov björk (levande) och i mitten en av de imponerande aspdungarna:
collage-valen-02-2.JPG
Och till råga på allt: Någon inventering av arter och naturvärder har man inte gjort inför denna exploatering i naturreservatet!
En naturinventering som självklart borde legat till grund för Länsstyrelsen att bevilja reningsverket och därmed skövlingen av denna så viktiga skog - som är speciellt viktig för den ekologiska balansen i hela Välens naturreservat. Men någon sådan existerar alltså inte!

Istället bifogade Göteborgs Stads Kretsloppsförvaltning tre suddiga bilder på ett par av träden i Välens skog fotograferade vintertid. På ett av träden var stammen knäckt på mitten och bilderna förmedlade intrycket av en ful och obetydlig liten träddunge utan naturvärde. Hela den samlade naturbedömningen innehöll några få ord: "Typ av träd som behöver tas ner". Detta var alltså den samlade naturinventeringen! "Typ av träd". Inte ens trädslagen räknades upp. Obegripligt! Och än mer obegripligt att Länsstyrelsen nöjde sig med detta utan att ens göra en miljöprövning, som alltid annars är rutin i sådana här svåra exploateringar i känsliga och dessutom skyddade naturmiljöer!

Göteborgs Stad hela bedömning av naturvärdena "typ av träd som behöver tas ner":
collage-valen-dammar.JPG
Och trots varken naturvärdesinventering eller miljökonsekvensbeskrivning så beviljade Göteborgs Stad med en slående lätthet sig själva dispensen att för att upphäva strandskyddet och därmed exploatera inne i själva naturreservatet. Länsstyrelsen hade inget att invända trots att Miljöbalken föreskriver en miljökonsekvensbeskrivning: 

"Enligt svensk lag krävs en miljökonsekvensbeskrivning för alla verksamheter som påverkar miljön. Den grundläggande regleringen finns i 6 kap Miljöbalken med kompletterande bestämmelser i förordningen (2017:966) om miljökonsekvensbeskrivningar". (wikipedia om miljökonsekvensbeskrivning)

collage-valen-beslut.JPG

En bild jag tog som visar en del av skogen:
IMG_7799-Pano.JPG
 
I över fyra månader har dessutom ett förödande oljeläckage förorenat och dödat fåglar och fiskar i Välen. Räcker det inte snart? När får naturen vara i fred i Välen, de vilda djurens hemvist och en av Göteborgs sista skyddade stadsvildmarker som också är en rofylld oas där många människor kan koppla av och njuta av fågelsång och ostörd natur?

Skriv under för att rädda, freda och bevara Välen!

För att ytterligare göra din röst mer hörd uppmanar jag att skicka ett mejl till de ansvariga beslutsfattarna i Göteborgs Stad. I mejlet kan du skriva "Rädda, freda och bevara Välen! Jag kräver ett stopp för bygget av ett reningsverk i Välens naturområde och naturreservat. Jag accepterar inte att Göteborgs Stad inte gjort någon inventering av naturvärdena och förekomsten av hotade djurarter och inte analyserat miljökonsekvenserna av att släppa ut koncentrerade mängder miljögifter i Stora Ån, däribland PCB. Jag accepterar inte att skyddsvärd skog fälls i en tid då klimatet är allvarligt hotat och kunskapen och medvetenheten om hur viktiga dessa skogar är för klimatet delas av nästan alla av världens beslutsfattare. Ska Göteborg verkligen ställa sig på fel sida i kampen för att rädda klimatet? Därför skriver jag under petitionen för Välen: https://www.skrivunder.com/radda_freda_och_bevara_valen_nej_tillreningsverket_i_valens_naturreservat_och_naturomrade

Kommunstyrelsensens ordförande Ann-Sofie Hermansson 
ann-sofie.hermansson@stadshuset.goteborg.se

Byggnadsnämndens ordförande i Göteborg Emmali Jansson emmali.jansson@politiker.goteborg.se

Kretsloppsnämndens ordförande Jöran Fagerlund
joran.fagerlund@politiker.goteborg.se

Miljö- och klimatnämndens ordförande Helena Norin 
helena.norin@ politiker.goteborg.se

Park- och naturnämndens ordförande Cecilia Dalman-Eek 
cecilia.dalman.eek@kommunfullmaktige.goteborg.se

Kretsloppsförvaltningens direktör Birgitta Roos birgitta.roos@kretsloppochvatten.goteborg.seTack så mycket för visat intresse och engagemang.

Chris Ceder, biolog och natur- och miljöskyddare i Göteborg.


Lista på rödlistade fågelarter i exploateringsområdet - lokal Ängåsfältet på Artportalen:

Duvhök (NT), Fjällvråk (NT), Pilgrimsfalk (NT), Storspov (NT), Silltrut (NT), Gråtrut (VU), Tornseglare (VU), Gröngöling (NT) ,Spillkråka (NT), Mindre Hackspett (NT), Sånglärka (NT), Hussvala (VU),
Ängspiplärka (NT), Kungsfågel (VU), Buskskvätta (NT), Svarthakad buskskvätta (2017, EN), Stare (VU), Rosenfink (VU), Gulsparv (VU), Sävsparv (VU)

NT=Nära hotad
VU=Sårbar
EN=Starkt hotad