Rädda familjedaghemmen!

received_2830503597183186.jpeg

Med anledning av en ny remiss som kommit in från utbildningsdepartementet (Remiss SOU 2020:34) med syftet att lägga ned familjedaghemmen som pedagogisk omsorg (läs remiss längre ned), så behöver vi nu samla in så många underskrifter emot detta förslag så snabbt som möjligt (innan den 26 okt). 

Utdrag från Madeleine Lidmans debattartikel i Expressen 2020-06-21:

Varför ska alla barn tvingas in i förskolan?

För de barn som inte mår bra i förskolegrupper är pedagogisk omsorg med sina små barngrupper ett viktigt alternativ. Tittar man dessutom på vad små barn behöver utifrån forskning om anknytning, neurobiologi och utvecklingspsykologi, så är det precis vad familjedaghemmen erbjuder, nämligen god omsorg, närhet, trygg anknytning och lärande genom vardagspedagogiken, i socialt samspel med en vuxen. I kommuner som mäter hur nöjda föräldrar är, både i förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg, så brukar familjedaghemmen få högre betyg.

Redan år 2000 larmade Barnombudsmannen, BO, i sin årsrapport om att barngrupperna (Läs: i förskolor) blivit större och att personaltätheten minskat. Något som lett till att personalen bara hann med de dagliga rutinerna och att de inte hann trösta eller stimulera barnen i deras utveckling. Sedan dess har larmen om krisen i förskolan duggat tätt och många olika uppror har startat som lyft problemen med stora barngrupper och få personal..

..I ljuset av krisen i förskolan är det extra anmärkningsvärt att regeringen nu utreder familjedaghemmen och diskuterar att införa ett etableringsstopp. Det är ju krisen i förskolan som borde stå högst upp på dagordningen. Det här är ingenting annat än negativ särbehandling av familjedaghemmen och det landar extra dåligt med tanke på att regeringen nu även utreder införandet av obligatorisk förskola från tre års ålder. Är tanken att vi snart bara ska ha en enda barnomsorgsmodell, förskola för alla barn, vare sig de mår bra av det eller inte?

Ökande psykisk ohälsa

Redan i dag kan vi se att vi har en ständigt ökande psykisk ohälsa hos barn. Varför vet vi egentligen inte. Men det vi vet är att vi i Sverige, under de senaste 30 åren, inte utrett vilken effekt förskolan har på barn. 

Om regeringen nu lider av utredningsiver, så kan de ju börja med att utreda förskolans effekt på barn. Sedan kan de utreda hur de ska lösa krisen i förskolan. Klart mycket bättre än att försöka begränsa valfriheten genom att försöka ta bort möjligheten för föräldrar att välja pedagogisk omsorg. 


Av Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk

------------------------------------------


Remiss från Utbildningsdepartementet
Remiss SOU 2020:34


Pedagogisk omsorg
Utredningens uppdrag är att kartlägga och analysera om pedagogisk omsorg stimulerar barns utveckling och lärande i tillräcklig grad och om verksamheten förbereder barnen för fortsatt lärande. Förslagen ska syfta till att främja barns likvärdiga förutsättningar inför start i förskoleklass. Mot bakgrund av utredningens direktiv har arbetet avgränsats till den delen av den pedagogiska omsorgen som erbjuds som alternativ till förskola. I det följande behandlas således enbart pedagogisk omsorg som erbjuds för barn i åldrarna 1–5 år.


Två förslag läggs fram
Utredningen ger förslag på två alternativa förslagspaket som båda syftar till att främja barns likvärdiga förutsättningar inför start i förskoleklass. Förslagspaketen är till stora delar likalydande.
Det ena förslaget (alternativ 1) handlar om att förtydliga de bestämmelser som styr pedagogisk omsorg. Syftet är att höja verksamhetens kvalitet och likvärdighet. Om verksamhetsformens kvalitets- krav tillåts närma sig de kvalitetskrav som gäller för förskolan, utan att för den skull låta verksamhetsformerna bli för lika, borde det leda till att kvaliteten blir bättre och att barnen får den stimulans som krävs för att kunna utvecklas och lära.
Det andra förslaget (alternativ 2) innebär att de höjda kvalitetskraven i alternativ 1 antas samt att pedagogisk omsorg också etablerings stoppas. Ett etableringsstopp innebär att verksamheter kan fort- gå i många år. Det är för att säkerställa god kvalitet för de barn som under denna tid går i pedagogisk omsorg som utredningens rekommendation är att de föreslagna lagändringarna om ökade kvalitets- krav också införs.
Förslaget om etableringsstopp utgår från jämförelsen mellan förskolan och pedagogisk omsorg. Den pedagogiska omsorgens uppdrag är att vara ett alternativ till förskolan och ska således förbereda för fortsatt lärande. Skillnaderna i styrdokumenten mellan de båda verksamhetsformerna har emellertid blivit alltför stora. Följden av förskolans utveckling blir att pedagogisk omsorg inte i tillräcklig grad kan anses förbereda barnen för fortsatt lärande på ett i dag adekvat sätt.


Slutsatsen av en sådan argumentation är att pedagogisk omsorg inte längre kan finnas kvar som verksamhetsform. För att dämpa effekterna av att inga nya beslut om rätt till bidrag kan ges och för att ge verksamma en möjlighet att på ett ordnat sätt byta verksamhetsform föreslås ett etableringsstopp i stället för verksamhetsstopp.


Förslagen är som påpekats alternativa.
Utredningen förordar alternativ 2 som innebär införandet av bestämmelser om höjd kvalitet samt etableringsstopp.

(Sammanfattning för pedagogisk omsorg ligger på sidan 22 i dokumentet, SOU 2020:22).

----------------------------------

Rädda familjedaghemmen, pedagogisk omsorg!
Om du tycker att pedagogisk omsorg är ett bra alternativ till förskola och bör finnas kvar, vill vi uppmana dig att skriva och protestera och lämna dina synpunkter!
Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 26 oktober 2020. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form(t.ex wordformat) per e-post u.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till Anders.edin@regeringskansliet.se
Ange diarienummer U2020/03811/S

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Parasto Randa lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...