Protest mot Nödinge 5:134

Undertecknade vill härmed protestera mot den nuvarande utformningen av detaljplan 5:134. Vi motsätter oss ej en viss byggnation inom planområdet, men anser att detaljplanen i nuläget är oacceptabel på de punkter som anges nedan.

BYGGNATIONENS UTFORMING

Vi ifrågasätter starkt att området lämpar sig för en mer småstadsliknande bebyggelse då det går tvärt emot områdets ursprungliga planering och nuvarande karaktär. Ale kommun tar med dessa planer ingen hänsyn till de nuvarande boende i området.

Kommunens egna studier av området har visat att det har ett högt sociotopsvärde och man har även påpekat att det skogsbeklädda berget utgör en karakteristisk del av centrala Nödinges siluett.

Höghus av den höjd som planeras i detta område är helt oacceptabelt. Att dessa hus skulle ”få stöd” av berget är en överdrift. Det fungerar endast till en viss del och enbart rakt framifrån.

Den nya utformningen av husen är bättre än i den tidigare planen, men fortfarande skulle husen skulle bli alltför dominanta i ett område där den historiska kyrkan idag är den naturliga medelpunkten.

Den gällande detaljplanen för kyrkogårdsområdet medger normalt endast 1 ½-planshus. Att Ale kommun använder sig av sitt planmonopol för att tillåta upp till 8 våningar är absurt och ytterst nonchalant mot de boende i området.

Närliggande bebyggelse kommer att få påverkad soltid av höghusen.

Höjden på husen innebär att höjdfordon krävs vid eventuell utrymning. Närmaste höjdfordon finns i Surte, vilket överskrider en insatstid på 10 minuter. Detta noterar man själva i dokumentationen men väljer ändå att gå vidare med planen.

FRITIDSOMRÅDET & HUNDRASTGÅRDEN

I och med den nya sträckningen av vägen innebär detaljplanen en mycket stor påverkan på fritidsområdet. Vägen kommer att löpa precis intill grusplanen, som trots sitt dåliga skick används flitigt av skolorna!

I fritidsområdet rör sig mycket barn och ungdomar. På vintertid är sluttningen ner från vägen mot bobollsplanen populär som pulkabacke. Varför tas ingen hänsyn till dessa barn?

I planen anges att motionsslingan delvis försvinner och skulle behöva flyttas. Ingen alternativ placering anges.

I planen anges att hundparken måste flyttas. Ingen alternativ placering anges. Hundparken är absolut vital för hundägare i centrala Nödinge, speciellt under den tid på året då hundar ej får släppas lösa i skogen.

TRAFIKSITUATIONEN

Planerna skulle i nuläget medföra en oacceptabel ökning av trafiken längs Fyrklövergatan norr om Sofias backe med mycket stor risk för bullerstörningar.

Den beräknade ökningen av trafikrörelser bygger på att man räknar med färre bilar än det antagligen blir. Man föreslår 68 parkeringsplatser, vilket innebär ca 0.7 parkeringar per hushåll. Här ligger man redan under sina egna regler för 0.8 per hushåll för zon 1 (max 600 meter från pendelstation). 5:134 ligger 700 meter från pendelstationen och borde egentligen falla under 1.0 parkeringsplatser per hushåll. Risken är alltså överhängande att man har försökt minimera antalet trafikrörelser genom att räkna med ett orimligt lågt bilägande. Dessutom är trafikalstringen och bullernivåerna beräknade på 4 trafikrörelser per fordon och dygn -- normalt är att man räknar med mellan 4-6, vilket innebär att 4 mycket väl kan vara för lågt.

Speciellt påverkade blir husen som ligger längs med och precis efter den sydligaste parkeringsplatsen inom Överstegården, precis innan Sofias backe. De bedömes ihop med resten av husen på vägens norra del i den förra trafikmätningen, men faktum är ju att trafiken idag avtar kraftigt efter infarten till Överstegårdens sydligaste parkering. Det avspeglas i trafikplaneringen då trottoaren tar slut vid infarten till parkeringen.

Det finns ej plats att anlägga en trottoar på den del av Fyrklövergatan som löper förbi den sydligaste parkeringsplatsen, vilket innebär en stor säkerhetsrisk för detta område när trafiken ökar.

Nödinge planlades ej för att trafik skulle gå rakt igenom detta område utan för att trafik skulle ledas runt om detta område. Detta bör respekteras då folk har bosatt sig här med detta i åtanke.

Utöver ovanstående punkter gällande trafiken måste det tilläggas att kommunen dessutom planerar ett minst lika stort antal lägenheter på fastigheten 5:93 precis intill 5:134. Den trafikökning som diskuteras i detaljplanen är därför inte den slutliga ökningen från den nuvarande trafikmängden. Men, eftersom man först lägger fram denna plan räknas de inte samman. Om 5:134 antas kommer man alltså sedan kunna lägga fram nästa plan och då peka på att ökningen inte blir lika markant -- men det är ju för att man då räknar från 5:134 nivåerna snarare än dagens nivåer. Om man skulle räkna på ökningen från idag till 5:134 plus 5:93 skulle den bli väldigt markant!

SLUTORD

En reducering av det totala antal lägenheter på 5:134 till runt ett 20-tal är därför den enda acceptabla möjligheten. Detta skulle också innebära hus av en acceptabel storlek som inte dominerar landskapet runt kyrkan och förstör områdets karaktär. Men framförallt så skulle trafikökningen bli hanterbar.
Facebook