Professionella behandlare för förnyat avtal mellan Ericastiftelsen och SLL

Ericastiftelsen har under drygt 50 års tid bistått BUP Stockholm, som expertresurs inom psykologisk behandling av barn och unga. Stiftelsen kännetecknas av ett djupt engagemang för barns perspektiv och rättigheter, och i dess regi bedrivs även forskning inom psykologisk behandling av barn och ungdomar, samt en kvalificerad utbildningsverksamhet, som av Universitetskanslerämbetet (UKÄ) har lovordats för dess djupa förankring i modern forskning. Ericastiftelsens behandlingsarbete håller hög kvalitet, och samtliga behandlare är erfarna psykologer/psykiatriker/socionomer med psykoterapeututbildning och vanligen även flera andra professionella vidareutbildningar. Verksamheten är också mycket omtyckt av patienterna, som efter kvalificerade bedömningar erbjuds individuellt anpassad behandling, i form av modern korttidspsykoterapi, gruppbehandling eller  - när barnens svårigheter och behov gör det lämpligt - längre psykoterapeutiska kontakter. Barnen kommer inte sällan ur de mest behövande patientgrupperna och även föräldrarna erbjuds i regel stödkontakter, där de får stöttning och hjälp med att möta barnens komplexa behov. 

 

Ericastiftelsens behandlingsverksamhet har hittills gjorts ekonomiskt möjlig genom ett vårdavtal med Stockholms läns landsting (SLL). Avtalet har inneburit att patienterna kan ta del av Ericastiftelsens specialiserade behandling med högkostnadsskydd, d.v.s gratis för barn och unga under 18 år, vilket givetvis har varit en nödvändig förutsättning för många av de behövande familjer, som genom åren har behandlats där. 

Enligt avtalet har Ericastiftelsen också i uppdrag att vara en kunskapsresurs till BUP. Genom konsultation, handledning och utbildning kan BUP ta del av kunskaper om patientgrupper och behandlingsmodeller, som BUP:s egna utvecklingsverksamheter inte har i fokus. Det rör sig t. ex. om traumatiserade förskolebarn, mentaliseringsbaserade insatser för skolbarn, psykopedagogisk behandling för barn med kommunikationsstörningar och moderna tidsbegränsade terapimodeller för ungdomar.  

I september 2017 beslutade dock Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) i Stockholms läns landsting (SLL), att inte förlänga vårdavtalet med Ericastiftelsen när det löper ut i december 2018. I motiveringen till detta hänvisas till juridiska/byråkratiska aspekter av det ursprungliga avtalet.

 

Någon analys av vad beslutet kommer att innebära för berörda patienter, har inte gjorts. HSF har inte heller gjort någon analys av hur kunskapsförsörjningen inom BUP Stockholm, rörande nämnda patientgrupper, kommer att påverkas när avtalet upphör. Då kunskapen om de patientgrupper och behandlingsmetoder som Ericastiftelsens verksamhet är inriktad på, är otillräcklig inom BUP Stockholm, är det också mycket oklart hur SLL framöver tänker säkerställa dessa utsatta barns och ungdomars tillgång till kvalificerad och individanpassad vård.

 

Denna namninsamling syftar till förmedla den oro som beslutet angående Ericastiftelsens vårdavtal väcker hos professionella psykologer och andra yrkesverksamma inom barn- och ungdomsområdet, såväl i Stockholm, som i andra delar av landet. 

  • Vi vill - å barnens och ungdomarnas vägnar - uppmana ansvariga politiker att sträva efter att hitta alternativa avtalslösningar tillsammans med Ericastiftelsen. Vi noterar att (L) nu (Dagens Nyheter den 4/12) har öppnat för att arbeta för sådana lösningar, och hoppas att detta arbete kan göras skyndsamt, i syfte att minska negativa effekter av det tidigare beslutet.
  • Om HSF begär förändringar i Ericastiftelsens verksamhet, önskar vi också att man anger tydliga skäl för detta, samt redovisar en analys av de konsekvenser som förändringarna medför för berörda parter.

 

 Listan kommer att skickas till berörda politiker i SLL.

 


Mårten Hammarlund, leg. psykolog, barn- och ungdomspsykiatrin    Kontakta namninsamlingens skapare