Fördröj behandling av lagförslag/Sekretess i internationellt sama