Pirilö Golfs askprojekt

Pirilö golf planerar använda flygaska från Alholmens kraft som utfyllnadsmaterial på övningsbanan och flera ordinarie banor. Askan har konstaterats innehålla halter av arsenik, koppar, bly, klorider, sulfater, krom, molybden och selen som överskrider gränsvärdena. Askan innehåller dessutom radioaktiva ämnen så som cesium 137, uran, polonium 210, radium, torium. Flera av ämnena är toxiska och cancerframkallande.

Aska har inte använts som utfyllnadsmaterial på golfbanor tidigare, vilket innebär att man inte vet hur stor del av ämnena som kommer att övergå i löslig form och urlakas till Larsmosjön. Golfbanorna på Pirilö fungerar alltså som försöksområden medan invånarna, golfarna och övriga larsmosjöbor får ta konsekvanserna i form av försämrad hälsa och ackumulerande metallhalter i kroppen.

Alla ni som vägrar att godkänna askprojektet ska underteckna den här adressen. Tillsammans kan vi få våra röster hörda. Vi är inga försöksobjekt!