PETITION TILL SVENSKA RIKSDAGEN

PETITION TILL SVENSKA RIKSDAGEN
2022 – 06 - 04


Under årtionden har föreningar, media och olika organisationer samt Justitieombudsmannen och IVO oberoende av varandra konstaterat och påtalat allvarliga brister i socialtjänstens åtgärder både inom kommunens barnenheter och familjerätten. Dessa brister kränker barnens och föräldrarnas mänskliga rättigheter enligt Europakonventionen (8 kap.), FNs Barnkonvention samt svensk grundlag som slår fast rätten till en rättvis, saklig, opartisk och rättssäker ärendehantering. Otaliga demonstrationer mot dessa missförhållanden har nu uppmärksammats över hela världen.


Undertecknade vill härmed uppmana riksdagen att:


1. Ta initiativet till att regeringen skyndsamt startar en oberoende, statlig utredning som utvärderar kommunernas tillämpning av LVU och samhällets skyldigheter till stöd för familjer och familjemedlemmarna vid tillfällig alternativt varaktig dysfunktion. Utredningen ska ligga till grund för en moderniserad familjelagstiftning som tar noggrann hänsyn till av Sverige ratificerade konventioner.


2. Ta initiativet till att en oberoende och välkvalificerad kommission ska inrättas med uppgift att granska tillämpningen av LVU och besluta om resning vid konstaterat felaktiga domar eller ändring av myndighetsåtgärder. Kommissionen ska inrätta ett lämpligt samarbete som tillåter att dess arbete övervakas av t ex UNICEF, Human Rights Watch eller liknande organ som övervakar de mänskliga rättigheterna. Granskningen ska omfatta varje enskilt ärende som ifrågasätts av någon part eller av barnrättsföreningar eller organisationer som t ex www.familyunited.se.

 

Granskningen ska avslutas inom 30 dagar och dess beslut ligga till grund för åtgärder
som skall omedelbart genomföras av socialtjänst, polis alternativt till omprövning av domstolsbeslut.

 

PETITION TO THE SWEDISH PARLIAMENT

2022 – 06 - 04


For decades, associations, the media and various organizations, as well as the Parliamentary Ombudsman and IVO (the Health and Social Care Inspectorate), have
independently identified and pointed out serious shortcomings in the social services'
measures in both of the Communal departments for children and family law. These shortcomings violate the human rights of children and parents according to the European Convention on Human Rights (Chapter 8), the UN Convention on the Rights of the Child and the Swedish Constitution, which establishes the right to fair, objective, impartial and legally secure case management. Countless demonstrations against these grievances have now attracted attention all over the world.

The undersigned hereby wish to urge the Swedish Parliament (Riksdagen) to:


1. Take the initiative for the government to urgently launch an independent, government
inquiry that evaluates the communes' application of LVU and society's obligations to support families and family members in the event of temporary or lasting dysfunction. The inquiry will form the basis for a modernized family legislation that takes careful account of conventions ratified by Sweden.


2. Take the initiative to establish an independent and well-qualified Commission to review the application of the LVU and to decide on the review of erroneous judgments found or the modification of official measures. The Commission shall establish appropriate cooperation that allows its work to be monitored by, for example, UNICEF, Human
Rights Watch or similar human rights monitoring bodies. The review shall cover each individual case that is questioned by any party or by children's rights associations or organizations such as www.familyunited.se.

The review shall be concluded within 30 days and its decision shall form the basis for measures to be carried out immediately by social services, the police or for review of court decisions.

 


www.familyunited.se    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att www.familyunited.se kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...