NYTT LUCIA-BESLUT I SVERIGE NU

Man kan vara anonym med sitt namn om man vill.

Ingen e-mail address behövs anges.

Man skriver under längst ner på denna sidan.

 

Sprid denna länk till alla ni känner !

 

Petitionen riktar sig till alla oberoende av:

 • Vilka politiska åsikter man än har eller inte har.

 • Om man är politiskt korrekt eller inkorrekt.

 • Om man är etnisk svensk eller icke-etnisk svensk.

 • Om man är svensk medborgare eller icke-svensk medborgare.

 • Kvinna som man, gammal som ung, fattig som rik

 • Vilka logiska eller känslomässiga ställningstagande man kommit fram till i frågan.

 

Om denna petition:

Petitionen riktar sig till alla som vill få till en förändring och begränsning av invandringen så fort som möjligt, samt få till stånd en förändring av hur invandringsdebatten (inte) förs och fungerar, att det skall finnas plats för allas åsikter.

 

Efter att man ha läst igenom denna petition och om man känner att den speglar ens egna upplevelser, världsbild och uppfattning i ämnet ifråga, har man nu möjlighet att göra sin röst hörd. Det är och borde vara en självklarhet !!!

 

Ta vara på den. För ca 60% är för en minskad invandring till Sverige. Detta avspeglar sig inte i våra politikers åsikter, i vad dom tycker, tror och anser. Snarare Tvärtom !!!

 

Resultat från SOM-undersökningen 2012 där allmänheten har tillfrågats:

Den 1.a frågan lyder ”Ta emot färre flyktingar i Sverige”.

 • Bra förslag: 45%

 • Dåligt förslag: 29%

 • Varken eller: 26%

Den 2:a frågan lyder ”Ta emot fler flyktingar i Sverige”.

 • Bra förslag: 18%

 • Dåligt förslag: 50%

 • Varken eller: 31%

 

(”SOM-undersökningen utfördes av SOM-institutet vid Göteborgs universitet, och anses vara en av Sveriges mest detaljerade och högkvalitativa datakällor. / . . . / När media rapporterar SOM-undersökningens resultat använder de ett subtilt trick för att vilseleda läsarna. De rapporterar att 45% stöder minskad flyktinginvandring, men nämner inte att det i SOM-undersökningen finns tre huvudsakliga svarsalternativ, inte två som det normalt gör. Läsaren lämnas därigenom med intrycket att en majoritet på 55% motsätter sig skärpta regler, trots att det endast rör sig om 29%. Samma halvlögn används av Erik Ullenhags tramsiga ”myt”-sida. Sällan nämns att sex av tio bland de svarande som faktiskt tar ställning är för reduktion.”)

 

Invandringsopinionen (diskuterar SOM undersökningen och medias oärlig manipulation av denna):

http://www.tino.us/2013/12/vad-som-undersokningen-egentligen-visar-om-invandringsopinion/

 

SOM-undersökningen:

http://www.som.gu.se/digitalAssets/1453/1453828_10-sandberg-o-demker.pdf

 

Syftet med denna petition:

Man löser endast ett problem med att hitta orsaken och roten till problemet, och går inte det så skall man lindra problemet. Just nu gör man tvärt om, man lindra problemen så gott det går, samtidigt som man ökar på orsaken och roten till problemen. Man bromsar och gasar samtidigt !!!

 

Petitionen som sådan kritiserar alla politiker och makthavare som okritiskt stödjer den allt mer eskalerande invandringen till Sverige, och som trots det inte ser eller vill se de negativa konsekvenserna av denna, samt kritiserar de tankefel och systemfel som finns inom migrations- och integrationspolitiken. Den kritiserar inte invandrare eller de asylsökande som människor och individer. Det är våra politiker, makthavare, media-branschen och den förda politiken och systemet som kritiken är riktad mot och dess brister.

 

Förhoppningsvis kanske denna petition kan påverka våra politiker och makthavare eller någon inom media till att få upp ögonen och att få till stånd ett stopp av invandringen genom ett s.k. Luciabeslut eller liknande. Detta är inte att likställa med att skicka tillbaka asylsökanden till ond bråd död och tortyr. Som alla vet är Sverige sedan länge medlem i både EU och FN. FN består av 193 medlemsländer och EU består av 28 medlemsländer. Om asylsökanden skulle nekas asyl i Sverige, finns det många möjligheter för dessa asylsökanden att söka asyl i något av dessa medlemsländer.

 

(”Luciabeslutet kallas det beslut kring asylpolitiken som togs av den socialdemokratiska Regeringen Carlsson I, den 13 december 1989. Beslutet innebar att i fortsättningen bara så kallade "FN-flyktingar", som uppfyllde kraven enligt FN:s flyktingkonvention, samt de med så kallade "särskilt starka skyddsbehov" skulle få politisk asyl i Sverige.”)

 

Luciabeslutet:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Luciabeslutet

 

Tänkvärd information kring migration (NumbersUSA and presented by immigration author/journalist Roy Beck):

Immigration by the Numbers -- Off the Charts

http://www.youtube.com/watch?v=muw22wTePqQ&list=TL4f658TBzzfrNKGDVpBsPBnRQhRjRqBF4

 

Immigration, World Poverty and Gumballs

http://www.youtube.com/watch?v=LPjzfGChGlE&list=TLrlE-DkH4RVRh9whz_gwbTI25DNV-jygF

 

Petitionens önskemål och krav:

 • Att få till stånd ett nytt Lucia-beslut eller liknande inom en snar framtid för att få stopp på den omfattande och skenande invandringen.

 • Att först lösa de problem som existerar, samt integrera de flyktingar som redan finns i Sverige på bästa sätt.

 • Att folkvalda politiker börjar jobbar åt och för sin befolknings bästa, dvs att Sveriges befolkning och deras åsikter tas på fullaste allvar och i möjligaste mån verkar för att dessa åsikter realiseras och implementeras politiskt.

 • Att få stånd till en öppen invandringsdebatt bland politiker, makthavande, media och vanliga människor, dvs att debatten skall kunna föras utan nedsättande, brännmärkande och stigmatiserande epitet som motargument, samt att den förs utan arrogans, ignorans och fördummande av sin meningsmotståndare.

 • Att media skall förhålla sig neutrala och opartiska i sin kritiskt granskande journalistik, dvs att man granskar alla med samma måttstock, verktyg och metoder.

 • Att politiker, makthavande och media är öppna och neutrala med information och nyhetsrapportering kring invandringen och migrations- och integrationspolitiken, dvs visar upp korrekta siffror och data som konkret belyser samhällskostnader samt dess negativa och positiva effekter.

 • Att politiker, makthavare och media åter börjar använda sig av verkligt demokratiska metoder som man säger sig stödja, dvs upphör med s.k. mobbing, uteslutning och åsiktsregistreringsliknande metoder av sina meningsmotståndare.

 

Beskrivning av våra politikers och medias nuvarande beteende:

 • Man tar eller vågar inte ta politiska beslut till förmån för sin egen karriärs bästa och plånbok.

 • Ovilja att lyssna till sin befolknings åsikter angående migrations- och integrationsfrågor.

 • Ovilja att överhuvudtaget diskutera argument som är emot den förda migrations- och integrationspolitiken.

 • Ovilja eller okunskap att lyssna till experter som varnar för de konsekvenser som kan uppstå av den nuvarande migrations- och integrationspolitiken.

 • Ovilja eller okunskap att förklara vad totalkostnaden är för Sveriges migration och integration.

 • Ovilja eller okunskap att stävja den ökande brottsligheten som följer i migrationens och integrationens fotspår på bl.a. asylboenden o.dyl och i övriga samhället i stort, samt den systematiskt omfattande mörkläggning av densamma.

 • Utför omfattande propagandistisk manipulering, ensidig vinkling, opartisk eller underlåten rapportering av nyheter, rapporter och information som har med migration och integration att göra.

 • Den förda migrations- och integrationspolitiken förs med demokratur-liknande metoder som bl.a. innefattar att utesluta, stigmatisera och brännmärka folk som har en ej passande åsikt.

 

Migrations- och integrationspolitikens nuvarande problembild:

 • Invandringen till Sverige är till totala antalet och per capita avsevärt högst i EU.

 • En mer eller mindre okontrollerad asyl- och anhöriginvandring till Sverige.

 • Migrationsverket använder inte alltid och upprätthåller inte asylreglerna som dom borde, oftast godtyckligt.

 • Migrationsverket är överbelastat p.g.a. den omfattande flyktingströmmen.

 • Migrationsverket börjar få svårt att hitta boenden till de asylsökande.

 • Dålig kontroll på vem eller vilka som söker asyl eller söker sig till Sverige.

 • Bristande kontroll på hälsostatusen på de som söker asyl eller söker sig till Sverige.

 • Oseriös åldersbestämning av ensamkommande barn som söker asyl eller söker sig till Sverige.

 • Privata entreprenörer gör miljonvinster på våra skattemedel genom att idka näringsverksamhet inom bl.a. invandringsindustrin, vård- och tandläkarsektorn och advokatbranschen, näringsgrenar som lever på och gynnas av en stor flyktingström.

 

 • Ökning av odemokratiska metoder för att tvinga landet och dess kommuner att ta emot allt fler flyktingar.

 • Ökande och oförutsägbara kostnader för Sverige.

 • Ökande segregation och polarisering i samhället i Sverige.

 • Dåligt fungerande integration av flyktingar och asylsökande.

 • Ökande problem och belastning på våra ekonomiska bidragssystem inom välfärden.

 • Ökande problem och belastning inom skola, vård och omsorg.

 • Ökande bostadsbrist och långa bostadsköer.

 • Ökande tillförsel av arbetslösa (flyktingar) till en redan hög arbetslöshet.

 • Ökning av antalet utanförskapsområden i Sverige.

 • Ökning av antalet papperslösa (illegala) personer i Sverige.

 • Ökning av tiggeri och annan organiserad brottslighet och människohandel i Sverige.

 

 • Snabbt sjunkande skolresultat i Sverige.

 • Allt fler elever går ut skolan utan att få godkända betyg för årskurs 9.

 • Allt fler elever avbryter sin gymnasieutbildning eller saknar behörighet till högskola och universitet.

 • Var 3:e eller var 6:e lärare har flytt sitt yrke (beroende på behörig/obehörig).

 • Många lärare har ingen behörighet.

 • Ökande kostnader för speciallärare.

 • Ökat våld, kränkningar och mobbing på skolor i Sverige.

 • Skolor segregeras alltmer i Sverige.

 

 • Överrepresentation i BRÅ:s brottsstatistik (1996, 2005) av personer som sökt sig till Sverige oberoende av deras socioekonomisk status och situation.

 • Ökning av våldsamma upplopp de senaste åren.

 • Ökning av våld mot polis och brandväsendet de senaste åren.

 • Ökning av anlagda bilbränder de senaste åren.

 • Ökning av skjutningar med dödsbringande vapen de senaste åren.

 • Ökning av överfallsvåldtäkter de senaste åren.

 • Ökning av rån och personrån de senaste åren.

 • Ökning av hot och misshandel de senaste åren

 

SE TILL OCH GÖR DIN RÖST HÖRD 2014 !!!

 

Skapad av Susanne A och Per Capita den 2014-10-22