Nej till omorganisation av Motala kommuns förskolor och grundskolor!

Omorganisation lokal - och elevantal i Motala kommun.

 

Den 11/10 -23 fick vårdnadshavare i Motala kommun besked om ett förslag om framtida organisation för förskola och grundskola inom Motala kommun. 

Detta förslag skickades ut via mail till vårdnadshavare, rektorer hade samma dag fått i uppdrag att informera sin personal om förslaget endast 30 min innan det officiella mailutskicket.

 

Förslaget bygger på en stor omorganisation för förskolor och grundskolor, förslaget har arbetats fram på konsultuppdrag av Patrik Forshage under våren- 23 till en kostnad av ca 300 000 sek.

Bildningsnämnden har utan egen utredning och underlag valt att presentera detta förslag i sin helhet, vid denna tidpunkt hade heller inga risk - och konsekvensanalyser och barnkonsekvensanalyser utförts. 

Pedagoger och rektorer fick i uppdrag att under kommande 14 dagar inkomma med konsekvensanalyser utifrån barnen och den 15/11-23 skulle sedan bildningsnämnden fatta sitt beslut. Detta förstår alla berörda att det är en orimlig tidsgräns för en så stor omorganisation som presenterats, även bildningsnämnden som också då valde att flytta fram beslutsdatum med en månad. 

Dock uttalade man sig i lokala tidningen att detta innebar en månad mindre för omställningsarbetet.

 

Argumentet för detta förslag är att kommunen behöver göra stora besparingar, man presenterar siffror om besparingsåtgärder inom bildningsförvaltningen på 40 miljoner/år de tre kommande åren.

Faktorerna bakom detta förslag är:

      *Antalet barn och elever kommer inte att öka de närmaste åren

  • Barn och elever väljer privata skolor
  • Stora renoveringsbehov av befintliga lokaler
  • Hyreskostnader för inhyrda lokaler
  • Större förskolor skulle innebära mer flexibilitet inom organisationen
  • Samordning av fastighetsskötsel, städning och måltidsverksamhet. 

 

Att kommunens politiker och tjänstemän inte sköter sina uppdrag kan inte våra barn och vår framtid bli straffade för.

Att man åsidosatt underhåll av befintliga fastigheter, att man tagit ekonomiska beslut om hyreslokaler för kommunal verksamhet utan långsiktig planering, placerat barn och elever i moduler för 100 000-tals kronor/ månad under flera år kan inte få vara en anledning till att ge Motala kommuns barn en nedprioriterad skolgång!

 

Enligt det presenterade förslaget ska flera enheter förflyttas till andra enheter, skola som kommunen äger lokalerna för och som även står utan underhållsbehov ska helt läggas ner. Dessa elever ska istället förflyttas till Skolgårda skola som idag redan står utan tillräckligt med utrymme och där moduler används för att få plats. Enligt Forshages utredning är även lokaler på Skolgårda i så dåligt skick så att nyproduktion istället föreslås.

Trots att man presenterar ett lägre barnantal de kommande åren så planerar man dock i detta område för en ny stor förskola om 120 platser?!

Förslaget innehåller också att två upptagningsområden för högstadieskolor slås ihop på en enhet, dessa områden har elever som under längre tid haft starka konflikter emellan sig, detta framkommer också i analyserna att både elever och personal känner en oro kring.

 

Motalas skolresultat har de senaste åren varit så låga och hamnat bland de lägsta i Östergötland men även i hela landet.

2022 hade utav åk 6 elever endast 68,4% uppnått betygskriterierna och av åk 9 elever 2023 har enbart 61,1% uppnått betygskriterierna, dessa resultat under nu rådande arbetsmiljö och förutsättningar för elever och pedagoger.

 

Det borde vara av största prioritet för bildningsnämnden att skapa en välfungerande skolgång för våra elever och pedagoger  där förutsättningarna för goda skolresultat är målet!

 

Forskning och rapporter visar idag på vikten av mindre enheter och grupper för att skapa en trygg och givande lärandemiljö. Att kriminalitet och droger sjunker ner i åldrarna är också en konsekvens av stora enheter där man blandar elever från F-9.

Idag har också fler barn behov av särskild undervisning och stöttning vilket är en omöjlighet för pedagogerna att tillämpa i stora grupper.

 

Kommunens politiker och tjänstemän använder också friskolorna som argument för detta förslag, då de i sina beräkningar räknar att dessa har fyllda platser till läsåret 2025. Målbilden här för våra politiker skulle istället vara att stärka våra kommunala skolor utifrån att skapa de bästa förutsättningarna så att det självklara valet är att välja en kommunal skola. 

Trots att flera elever under denna termin redan valt att söka sig tillbaka till kommunala skolor från den nyetablerade friskolan, och att friskolor i våra grannkommuner läggs ner, väljer Motalas politiker att ha det som ett argument för att genomföra en förändring utan skälig grund.

 

I risk- och konsekvensanalyserna som nu presenterats har hundratals risker framkommit, barn och pedagoger från förskola - åk 9 är mycket oroade kring detta förslag.

Inte någonstans i analyserna beskrivs heller hur det faktiska arbetet med barn och elever kommer se ut för att skapa en trygg och säker skolmiljö, däremot presenterar man att personalen ska erbjudas personalhälsovård.

Hur säkerhet kring skolväg och utomhusmiljöer ska se ut och vad det kommer kräva i investeringskostnader är heller inget som presenterats, däremot presenterar man att tillämpa skärpta krav för skolskjuts och upptagningsområden ska upphöra.

 

Att kommunens bildningschef också lägger ansvaret på barn och elever genom att uttala sig 

” Inga barn har uttryckt att detta är omöjligt” är brist på respekt mot både barn, pedagoger och vårdnadshavare som uttryckt sitt missnöje och oro kring detta förslag.

 

Motala kommuns politiker och tjänstemän behöver nu tänka om och göra rätt!

Våga ta ansvar för era tidigare kortsiktiga beslut och för konsekvenserna som det inneburit, men straffa inte barnen idag!

 

Ta ansvar för barnen och de fina och omtyckta förskoleenheter och skolor med dess personal som kommunen idag har, stärk enheterna med personal för att tillgodose behov och ge eleverna och pedagogerna chans till en god lärandemiljö med höjda skolresultat.

Kommunen kan väl idag inte försvara, och har väl inte heller råd att eventuellt förlora behörig personal till närliggande kommuner till grund av detta förslag, då det med största sannolikhet skulle medföra ännu sämre skolresultat.

 

Det är inte vår framtid som ska stå för besparingarna! 

 

Politiker och tjänstemän i Motala kommun behöver kanske börja arbeta mer självständigt, istället för att allt arbete som berör kommunen ska ske på bekostnad av konsultuppdrag till stora ekonomiska kostnader!

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Johanna Jervgren lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...