Nej till ny 36 m hög mobilmast i Hemmeslöv

(Skapad 2023-08-27 kl 22.50)

Nej till ny 36 m hög mobilmast i Hemmeslöv 

Ärende nr: B 2023-000648

Hej! Skriv gärna under denna namninsamlingen och skriv även gärna ditt nej/din protest i enskilt mejl till samhallsbyggnad@bastad.se inklusive ärendenr. B 2023-000648, senast den 17/9 2023.
Screenshot_20230827_162214_Drive1.jpg

Placering (se orange pil)

Screenshot_20230827_161838_Drive.jpg

Argument för att säga nej

1. Landskaps-, natur- och miljöbilden förändras och förstörs med en 36 m hög mobilmast som sticker upp långt ovanför trädtopparna. Se bild som är tagen före alla bostäder på Krikonslingan byggdes, hur högt ovanför träden masten kommer synas. En 36 m hög mobilmast, inklusive teknikbod som man kan stå upp i, är ingen lite ändring i miljön/naturen/landskapet och detaljplanen, utan stor.

36 meter är ohyggligt högt i ett bostadsområde. Man ser aldrig så höga master i eller nära bostadsområden. Dom får sättas vid järnvägar, motorvägar, i industriområden eller ute vid några åkrar, med väldigt lite bebyggelse i närheten.

inbound2889645972082399922.jpg

Screenshot_20230826_222811_Drive.jpg

2. Området, skogen och naturreservatet är enligt detaljplanen natur och används för rekreation, promenader, motion och lek. Många människor går dagliga promenader där och motionerar, med och utan hund, är ute med sina barn. Den blå slingan går precis brevid. Mindre än 100 meter ifrån tänkta platsen för masten, åker varje vinter många barn pulka tex. På naturmark får man enligt detaljplanen och de regler som finns inte ge bygglov för så stora och höga saker som en 36 m hög mast med teknikbod, som även kräver att elkablar grävs ner.

3. Bygglovet för masten ansöks på mark väldigt nära permanenta hus och lägenheter. Närmsta hus med permanent boende ligger bara ca 40 meter från masten. Nybyggda lägenheter och bostadsrätter på 3-2 våningar ligger också väldigt nära masten, närmsta ca 50 meter. Flera hundratals människor bor och lever nära masten och i dess närområde i villor, fritidshus, bostadsrätter, lägenheter, som alla blir berörda. Det är vanligt att mobilmasters sändare sänder så långt som upp till 5 km i dess omkrets.

4. Sömnlöshet nära basstationer/mobilmaster.

I Strålsäkerhetsmyndighetens senaste rapport står det:

" För sömnlöshetsliknande symtom fann man ett signifikant samband mellan RF-EMF-exponering från basstationer för mobiltelefoni och omgivningsfaktorer, vilket visar behovet av kommunikation med allmänheten om möjliga hälsorisker från mobiltelefonbasstationer.
"For insomnia-like symptoms, a significant interaction was found in one study between RF-EMF exposure from mobile phone base stations and environmental concerns, which indicates communication needs with the public about potential health risks from mobile phone base station. Källa: https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/publikationer/rapporter/stralskydd/2022/202216/

(Det är märkligt att det i samma rapport som ovan, står att inga fastställda hälsorisker finns, och risken för sömnstörningar nämns inte alls i deras allmänna information om mobilmaster, samt att dem ännu inte kommuncerat fynden om sömnstörningar i närheten av master ut till allmänheten, fast rapporten gavs ut i nov. 2022)

 

Screenshot_20230907_095639_Chrome1.jpg5. Strålsäkerhetsmyndighetens senaste rapport om "oxidativ stress i djur och människor, är underlag för konkret och faktisk miljö- och hälsopåverkan på både djur och människor, och fakta som självklart även bidrar till psykiska immissioner av att leva nära en mobilmast. Oxidativ stress leder till cellskador och DNA skador.
"Concerning studies on animals, it is difficult to draw general conclusions other than that under certain circumstances some effects from RF-EMF exposure are observed in experimental animals. The observations of increased oxidative stress reported in previous SSM reports continue to be found, some even below current reference levels. Oxidative stress is a natural biological process that can sometimes be involved in pathogenesis, but under what circumstances oxidative stress due to weak radio wave exposure may affect human health remains to be investigated.
Källa: https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/publikationer/rapporter/stralskydd/2022/202216/

 Screenshot_20230917_222503_Gallery.jpg

 Screenshot_20230917_222406_Gallery.jpg

 

 

Vidare står det om 5G, på Strålsäkerhetsmyndighetens sida:

Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd pekar dock på observationer av biologisk påverkan i djurstudier på exponeringsnivåer även under gällande referensvärden. I första hand handlar det om observationer av ökad oxidativ stress. Indikationer på svag kognitiv påverkan har också rapporterats i några studier. Dessa observationer behöver fortsatt analyseras och eventuell hälsopåverkan utredas. Observationerna utgör, tillsammans med en generell osäkerhet vid införande av ny teknik, skäl till försiktighet vilket i det här fallet hanteras av de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens försiktighetsprincip.

5G-tekniken använder initialt frekvenser som angränsar till det hittills använda frekvensområdet, varför relevansen i den hittills publicerade forskningen är hög. För de framtida, något högre frekvenser, som 5G-tekniken också planeras för, är kunskapsunderlaget begränsat när det gäller studier på icke-termiska biologiska effekter samt underlag från epidemiologiska studier

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/magnetfalt-och-tradlos-teknik/5g-teknik/?fbclid=IwAR0SNcDABaOd6Lzuocl7_5DnqiROGycvfFwWoSR1MMvk_CSF0VyBdYk13MI

Screenshot_20230913_002129_Chrome.jpg

Bilden med text här nedan. Källa: https://www.skanesmiljomal.info/bedomningar-2021/saker-stralmiljo-2021

20230906_0819332.jpg

 


6. Det är estetiskt störande dels med masten som syns långt ovan trädtopparna, och även för boende nära masten med en hög mast med lysande lampor högst upp som syns rakt in i deras sovrum och vardagsrum.7. Bostäder nära och i närområden av mobilmaster riskerar att minska i värde. Detta är icke önskvärt för många bostadsägare på grund av en mobilmast.8. Is och snö har visat sig falla ner från mobilmaster och det kan vara en allvarlig fara för närboende och dem som vistas i naturen i närheten, då mobilmasten är 36 m hög. Den blå slingan (promenadstig) går endast 1-2 meter ifrån där mobilmasten sökt bygglov och andra gångstigar går precis brevid, väldigt nära och många människor och hundar går på dessa stigarna dagligen, vilket är en alldeles för stor risk att ta gällande att is och snö kan falla ner från sändarna och masten. 

20230929_115316.jpg

20230927_082906.jpg


9. Högsta domstolen tillåter inte radiomast nära naturreservat, det förbudet bör även gälla för en 36 m hög mobilmast i natur/skog nära naturreservat med minst 45 rödlistade arter i.
Masten är tänkt att stå i naturen, nära intill naturreservat med ca 45 rödlistade arter.
Mastens höjd är långt över trädtopparna och mobilsändarnas elektromagnetiska fält/strålning som sänder ut till allt i omgivningen dygnet runt, kommer påverkar all natur, alla djur och alla människor i dess omgivning. Vanligen sänder mobilsändare på en mobilmast upp till 5 km i dess omkrets och på höga master brukar flertalet olika mobilsändare placeras.
I ett nytt avgörande (NJA 2021 s. 321) har Högsta domstolen stärkt naturskyddet och gjort viktiga förtydliganden kring hur avvägningen mellan allmänna intressen (som naturskydd) och enskilda intressen ska göras. Länk: https://www.kilpatricktownsend.se/hogsta-domstolen-tillater-inte-radiomast-naturreservat-naturskydd/


10. I Strålsäkerhetsmyndighetens senaste rapport står det att deras vetenskapliga råd pekar på observationer av biologisk påverkan i djurstudier på exponeringsnivåer även under gällande referensvärden. Dessa fynden har upprepats under flera år. 

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/publikationer/rapporter/stralskydd/2022/20221

Inga av dagens gränsvärden för EMF från trådlös teknik, är anpassade efter vad insekter djur och natur tål. Inga gränsvärden alls finns alltså för djur och natur, vilket är bekräftat av sakkunning på Strålsäkerhetsmyndigheten (Karl Herrlin).

70-80% av Europas insekterna har dött på flera ställen de senaste 30 åren, vilket är väldigt allvarligt, så här behöver försiktighetsprincipen absolut tillämpas.

Läser vi studier (sök på "insects emf" och "animals emf" ser vi att insekter och djur drabbas av oxidativ stress, blir dessorienterade, kan skadas och till och med dö av emf/ elektromagnetiska fält och radiofrekventa fält, från trådlös teknik.

Mobilmaster sänder ut emf strålning dygnet runt.

Exposure of Insects to Radio-Frequency Electromagnetic Fields from 2 to 120 GHz

En studie visar att insekter kan absorbera så mycket som 370% av rf emf (Radio-Frequency Electromagnetic Fields). Studier visar att många insekter och djur navigerar och lever med hjälp av naturens och planetens helt naturliga elektromagnetiska fält/emf. De konstgjorda rf elektromagnetiska fälten och vågorna som mobilmaster och trådlös teknik sänder ut, stör naturens egna emf som insekter behöver för att leva och fungera normalt.


80% av insekterna har dött de senaste 30 åren på platser runtom i världen och Europa, vilket är enormt allvarligt, så här behöver försiktighetsprincipen verkligen tillämpas.

Insekter behövs till 75 % av världens matförsöjning, som är helt eller delvis beroende av insekter som pollinerar (befruktar grödor).
80 % av jordens vilda växter är beroende av insekter som pollinerar. Insekter utgör även mat för fåglar och andra djur, och bryter ner och återvinner näringsämnen i jorden. Insekterna behövs för hela ekosystemets funktion och balans.

2-2,5% insekter, utöver de 80% som är borta, fortsätter att försvinna per år. Vi behöver därför göra allt vi kan för att värna om och bevara de insekter som finns kvar och inte utsätta dem för mer emf/strålning från trådlös teknik, vilket en ny mobilmast innebär.

* Studie som visar att insekter absorberar upp till 370% i kontakt med rf emf från trådlös teknik: https://www.nature.com/articles/s41598-018-22271-3

* Studie från 2022 som sammanfattar 130 olika studier: Low-level EMF effects on wildlife and plants: What research tells us about an ecosystem approach. 

:There is enough evidence to indicate we may be damaging non-human species at ecosystem and biosphere levels across all taxa from rising background levels of anthropogenic non-ionizing electromagnetic fields (EMF) from 0 Hz to 300 GHz". The focus of this Perspective paper is on the unique physiology of non-human species, their extraordinary sensitivity to both natural and anthropogenic EMF, and the likelihood that artificial EMF in the static, extremely low frequency (ELF) and radiofrequency (RF) ranges of the non-ionizing electromagnetic spectrum are capable at very low intensities of adversely affecting both fauna and flora in all species studied. Any existing exposure standards are for humans only; wildlife is unprotected, including within the safety margins of existing guidelines, which are inappropriate for trans-species sensitivities and different non-human physiology

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9732734/?fbclid=IwAR3Gt8NPDO1M2GuPyL8qWtIyCogVwXIXvgk7VPkscsaBpmTiCvvZzDLwhmA10. God täckning för merparten i området

Merparten i området och närområdet har och upplever tillräcklig, god och bra mobiltäckning. Några som upplevt dålig täckning har bytt mobiloperatör (till tex Telia) och på så vis fått bra teckning. Att sätta upp en 36 m hög mobilmast för att ett fåtal upplever dålig täckning i området, men samtidigt kan erhålla bra täckning om de bytar mobiloperatör, ser vi inte som tillräcklig grund för masten.
Samtliga hyresrätter i form av lägenheter i området har dessutom fiber och därmed bra tillgång till internet. Vid behov kan man även ringa via fiber och via wifi. Merparten bostadsrätter och villor i området och närliggande området har fiber indraget och har sannolikt bra mobiltäckning med rätt operatör.

 

11. The 5G Appeal was prepared in 2017 by scientists and doctors who are urgently calling for the EU to halt the roll out of 5G due to serious potential health effects from this new technology. RF-EMF has been proven to be harmful for humans and the environment.  

As of August 26, 2023, 433 scientists and medical doctors have signed the appeal. The 5G Appeal is still open for endorsement for scientists (PhD, professor) or medical doctors (MD). 

http://www.5gappeal.eu/about/

 

12. Gällande alla dessa argument ovan, ska vår miljölag tillämpas. Vår miljölag innebär: (1*) försiktighetsprincipen,  (2*) allmänna hänsynsregler,  (3*) skada och olägenheterför människors hälsa och (4*) skador och olägenheter för miljön, och (5*) lokaliseringsprincipen, alla enligt enligt miljöbalken. Dessa gäller och ska tillämpas, då både djur, människors och naturens hälsa står på spel, vilket innebär att mastens bygglov enligt 2 och 9 kap. 3 § Och 6 § i miljöbalken, ska nekas.

Att dem som föreslagit platsen inte har kunskapen, om att miljöbalken och försiktighetsprincipen ALLTID ska tillämpas, sedan år 1999, även vid mobilmaster som inte är tillståndspliktiga, men klassas som miljöfarlig verksamhet, är mycket anmärkningsvärt och allvarligt.

Dem kan inte skylla på att mobilmaster är icke tillståndspliktigt miljöfarlig verksamhet, vilket de gjort. Icke tillståndspliktigt miljöfarlig verksamhet = hela miljöbalken ska ALLTID inkluderas i beslutet.
Icke tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet= kräver egenkontroll och i den ska man skaffa sig full kunskap om miljöbalken och beakta/ta ansvar för miljöbalken i sin egenkontroll.

 

Förklaring

Försiktighetsprincipen 2 kap. 3 §

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Bestämmelsens innebörd Försiktighetsprincipen

Bestämmelsen innehåller två principer, försiktighetsprincipen och bästa möjliga teknik. Försiktighetsprincipen innebär att försiktighetsmått ska vidtas redan om det kan antas att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada och olägenheter för människors hälsa och miljön. Det räcker således med att det finns en risk för skada eller olägenhet. Vid sådan risk ska skada och olägenhet för människors hälsa och miljön förebyggas, hindras eller motverkas genom skyddsåtgärder, begränsningar och övriga behövliga anpassningar.

Som framkommer av förarbetena används beteckningen "försiktighetsprincipen" för olika handlingsregler i olika sammanhang. Definitioner från "man skall aldrig göra saker vars konsekvenser man inte kan förutse " till "om det finns ett hot om allvarlig eller oåterkallelig skada får avsaknaden av vetenskaplig bevisning inte användas som en ursäkt för att skjuta upp kostnadseffektiva åtgärder för att förhindra miljöförstöring" förekommer. Gemensamt för alla definitioner torde dock vara att syftet är att förebygga inte bara säkert förutsebara utan också möjliga skador och olägenheter (Prop. 1997/98:45 del 1, sid. 209 f.).

Skador och olägenheter för miljön enligt miljöbalken

Med skador och olägenheter för miljön avses utsläpp och andra störningar men också utarmande av värdefulla natur- och kulturmiljöer, biologisk mångfald, misshushållning med naturresurser, energi och material.

Skada och olägenheterför människors hälsa  9 kap. 3 § i miljöbalken

Innebörden av uttrycket omfattar såväl fysisk som psykisk skada.

Olägenhet för människors hälsa

Definitionen av olägenhet för människors hälsa finns i 9 kap. 3 § miljöbalken och innebär en störning som enligt en medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Både fysisk och psykisk påverkan omfattas inklusive den oro man kan känna (psykiska immissioner). Det gäller även störningar som i första hand påverkar välbefinnandet i inte ringa grad, t ex. lukt och termiskt inomhusklimat. Bedömningen måste utgå ifrån vad människor i allmänhet anser vara en olägenhet och inte enbart en enskild persons reaktion i det enskilda fallet. Hänsyn ska dock tas till personer som är något känsligare än normalt, exempelvis allergiker.

Allmänna hänsynsregler enligt miljöbalken

Hänsynsreglerna i 2 kap. utgör en central del av miljöbalken och reglerar all verksamhet och alla åtgärder som kan påverka miljöbalkens mål i 1 kap. 1 § miljöbalken. Dessa regler gäller parallellt med annan lagstiftning.

Screenshot_20230907_165711_Chrome.jpg

 

Lokaliseringsprincipen 6 § i miljöbalken

Lokaliseringsprincipen innebär att man ska välja en sådan plats att verksamheten kan bedrivas med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och för miljön.

Källa https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/miljobalken/hansynsreglerna--kapitel-2-miljobalken/forsiktighetsprincipen-2-kap.-3-/

Källa: https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/tillampa-miljobalken/allmanna-hansynsregler/

 Screenshot_20230912_192430_Gallery1.jpg

Screenshot_20230912_192522_Gallery.jpg

 

 

* Vi är inte emot teknik och kommunikation. Vi är för teknik och kommunikation som kan ske utan att vi skadar människor, djur och natur. Fiber går tex både att använda till internet och att ringa med och vi kan då avsevärt minska behovet av mobilmaster. 

 

 (Publicerad 2023-08-27 kl 22.50)

 


Viveka Stigwall, Björn Stigwall, Robert Lindberg, Camilla Essencia    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Viveka Stigwall, Björn Stigwall, Robert Lindberg, Camilla Essencia lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte ditt telefonnummer på nätet.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...