Nej till NMR i Almedalen

Unga och barn uttrycker allt oftare en rädsla för att bli uteslutna och diskriminerade av de växande rasistiska och nazistiska tendenserna i vårt land. Att Nordiska Motstådsrörelsen (NMR) får ta plats i Almedalen göder på rädslan än mer. Det är omoraliskt, det strider mot alla mänskliga rättigheter och skapar en ängslan och rädsla hos våra nästkommande generationer!

Är det en yttrandefrihet att uttrycka åsikter som går stick i stäv mot FN:s mänskliga rättigheter som slår fast att alla människor är födda lika i värde och rättigheter?

Sverige anslöt sig 1971 till FN:s rasdiskrimineringskonvention. I konventionens artikel 4b krävs av anslutna stater att de direkt förbjuder organisationer som främjar rasdiskriminering. Det är dags även i Sverige.

I Sverige är det dock ett allvarligt brott att sprida uttryck för nazism och nazistisk ideologi. Brottet är hets mot folkgrupp (brottsbalken 16:8). Normalstraffet är fängelse. Grunden för det är att nazismen är en rasideologi, som innebär att vissa raser och andra grupper människor saknar existensberättigande och kan utplånas.

Riksdagen beslutade att skärpa brottet hets mot folkgrupp. Departementschefen skrev i propositionen 1986/87:151: (…) Varje främjande eller uppmuntrande av rasdiskriminering kommer ju i fortsättningen praktiskt sett att vara förbjudet.”

Högsta Domstolen klargjorde i en dom hur lagen skulle tolkas: Om emblem och/eller klädsel ”otvetydigt gav en koppling till en viss åsiktsyttring” var det enligt domstolen befogat att se detta som ”meddelande i lagens mening”.

”De (NMR) bär inga synliga märken som kan utgöra hets mot folkgrupp”, menar många. Och kanske just därför bär de nu kostym och fina slipsar!

Många menade att domen innebar en lättnad för judar, romer, homosexuella och handikappade, som under nazismen hade utgjort minoritetsgrupper, som nazisterna ansåg sig ha rätt att utrota. Vid krigsslutet konstaterades exempelvis att ofattbara sex miljoner judar och en halv miljon romer hade dödats i nazisternas Förintelse. Tyvärr har domen inte visat på lättnad alls för trots domen får Nazisterna tillträde och deras budskap legitimitet i alla sorts demokratiska forum. Denna legitimitet skapar en förvirring och skräck som aldrig förr!

Ska Nazisternas budskap legitimeras genom att tillåta dessa ett deltagande i Almedalen i år? Ert svar måste bli nej annars förlorar Sverige hela sin legitimitet som en global bärare av demokratiska principer och mänskliga rättigheter!

För demokrati och mänskliga rättigheter,

Bilden visar motstånd i Borlänge 2016 samt i Växjö 1985. Låt inte nazister ta över Almedalen!

tess.jpg