Namninsamling till förmån för Partille Ridklubbs framtid

Jag som medlem i Partille Ridklubb skriver under denna namninsamling då jag är missnöjd med styrelsen hantering och kommunikation kring rådande läge i klubben. 

Vi tillsammans ifrågasätter om nuvarande styrelse är tillräckligt representativ och får med alla medlemmars perspektiv i sitt arbete med klubben och dess personal. Därför vill vi att styrelsen snarast kallar till ett extrainsatt årsmöte där vi medlemmar kan få komma till tals och med det få svar på våra frågor.

 

Utdrag ur stadgarna:

4§ Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet För att vara röstberättigad på årsmöte krävs: att medlemmen under mötesåret fyller lägst 13 år; att medlemskap har beviljats minst två månader före årsmötet; och att medlemsavgifter har betalats senast två månader före årsmötet. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. 

7§ Extra årsmöte Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska senast sju dagar före mötet tillställas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till föredragningslista behandlas. 


Anders, Carola, Helene    Kontakta namninsamlingens skapare