Medborgarförslag: Vi föreslår att möten mellan aktörer på olika orter inom kommunens verksamheter fortsätter ske digitalt, även efter pågående pandemi.

Flera av de nya rutiner som införts till följd av Covid-19 har en gynnsam effekt på klimatet. Förändringar har skett inom kommunens verksamheter men även inom regionens samt på ett nationellt och internationellt plan. Det finns flera rapporter som vittnar om positiva effekter på klimatet och vår miljö t.ex. förbättrad luftkvalitet* (b.a. NASA och Rymdstyrelsen). Stängda industrier och minskade transporter med motordrivna fordon är två av de förändringar som skett som tydligast bidragit till att utsläpp av växthusgaser minskat.

 

Inom kommunens verksamheter undviks nu resande i tjänsten och sammankomster/möten/träffar/konferenser mm sker istället med hjälp av digital teknik. Vi föreslår nu att man, när det mest intensiva arbetet med att motverka pandemins effekter avslutats, går igenom de åtgärder som vidtagits pga rädsla för smittspridning och identifierar vilka av dessa åtgärder som möjligen kan ha bidragit till att minska den negativa påverkan på klimatet. Därefter, föreslår vi, fattas beslut om att de nya rutinerna skall fortsätta gälla även när vi inte längre har en rådande pandemi. Som ett led i detta bör man självklart också se över hur de nya rutinerna med t.ex. digital kommunikation kan inverka på personalens arbetsmiljö. Utifrån resultatet bör man sedan säkerställa att datorsystem och arbetsplatser rustas på ett sätt så att det inte riskerar ha negativ påverkan på de anställdas hälsa. 

 

Det finns sannolikt fler åtgärder än färre tjänsteresor som vidtagits inom Härjedalens kommun som motverkar den globala uppvärmningen. Vi utgår från att kommunen som ett svar på detta medborgarförslag identifierar dessa. Mest påtagligt tycks dock minskat resande vara och därför utgår vi från just denna åtgärd när vi listar möjliga vinster och fördelar nedan. 

 

Genom att fortsätta att i första hand hålla sammankomster av olika slag på digital basis kan Härjedalens kommun:

- spara pengar, då det leder till minskad bränsleförbrukning och minskade utgifter för avgifter vid resor med kollektivtrafik,

- spara pengar då det leder till minskade omkostnader i samband med resor såsom t.ex måltider och ev lokalhyra,

- minska antalet tjänstebilar och på så vis spara både tid, pengar och resurser (för service, reparation, underhåll mm), 

- spara på kommunens personalresurser då det leder till att anställda får mer tid att lägga på sina arbetsuppgifter istället för att transportera sig mellan platser,

- värna de anställdas arbetsmiljö och hälsa då det leder till minskad stress som tjänsteresor kan medföra,

- framstå som en mer modern kommun genom att det blir tydligt att kommunen i hög grad arbetar i linje med Agenda 2030 och målen för hållbar utveckling,

- bli mer attraktiv i potentiella nya invånares ögon, då avstånd och påtvingade resor kan vara något som avskräcker från att bosätta sig i glesbyggd, och på så vis kan bidra till ökad inflyttning.

 

I siffror som presenteras i ett mejl (se tabell nedan) från Härjedalens kommun blir det tydligt att tjänsteresorna var färre och kostnaden för resor lägre under mars 2020 jämfört med mars 2019. Vi kan ta resor med privata bilar som exempel. Där hamnade utgifterna (beräknat på körersättning 2,90 kr per km) i mars 2019 på 55 651 kr medan motsvarande summa för mars i år var 32 451 kr. Härjedalens kommun sparade alltså 23 200 kr genom att antalet tjänsteresor med privata bilar minskade. Om vi tänker oss att det genomsnittliga resandet med privata bilar sker i ungefär samma utsträckning under årets 12 månader kommer Härjedalens kommun kunna spara 278 400 kr per år genom minskade tjänsteresor med privata bilar. Ännu högre blir summan om vi räknar in utgifter för resor med kollektivtrafik och kostnader för resor med kommunens egna bilar. Grovt räknat skulle Härjedalens kommun kunna spara totalt nästan en miljon kronor per år. Dessa pengar skulle istället kunna läggas på exempelvis skola, vård eller omsorg.

 

Det står nu klart att genomgripande förändringar till följd av ett yttre hot är möjligt. Att se de enorma krafter som mobiliseras när det väl gäller, inger stort hopp om att klimatomställningen verkligen kan komma till stånd. Som en följd av Coronapandemin har vi som individer, samhälle, nation och kommun tagit flera kliv framåt i den omställning som måste till och nu är det kommunens och allas vår skyldighet att fortsätta på samma väg framåt. 

 

Allt för våra barn och barnbarns skull. Allt för att även kommande generationer skall kunna leva i trygghet och med tillgång till naturen och den biologiska mångfalden i Härjedalens kommun, så väl som i övriga delar av Sverige och världen.

 

* 2020-04-09  

Tabell kopierat från bifogat dokument som skickats med mejl från Johan Höglund, Kommunsekreterare, kommunledningsförvaltningen 2020-04-15 till Nätverket för Hållbarhet i Funäsfjällen


 Mars 2019Mars 2020Kommentar
Sträcka, kommunens bilar (kilometer)216 600187 490 
Bränslekostnad, kommunens bilar (kronor)243 500211 500Det finns en rad variabler som påverkar drivmedelskostnaderna. Bilarna kan ha tankats precis innan mars månad eller precis efter, drivmedelspriset har ändrats, kommunen har köpt nya bilar som har en annan förbrukning. Dessutom särredovisas inte kostnaden enbart för personalresor, utan det ingår här också kostnader för andra objekt som inte har med personalresor att göra.
Sträcka, privata bilar (kilometer)19 19011 190 
Kostnad, privata bilar (kronor)55 65132 451Beräknat på reseersättning 2,90 kronor per kilometer.
Resor gjorda med kommunens bilar (antal)2 5422 467Återupptagen färd efter ett stopp längre än tre minuter räknas som ny resa.
Kostnader kollektivtrafik (kronor)44 90020 100


Åsa Palm - Nätverket för Hållbarhet i Funäsfjällen    Kontakta namninsamlingens skapare
Facebook