Medborgarförslag mot buller från väg 73

Hej!

Vi är många som har hört av oss till Trafikverket med synpunkter på det ökade bullret från väg 73 i höjd med Vega/Söderhagen. Trafikverkets inställning i frågan verkar vara att man har gjort vad man ska och att saken därmed är utagerad. Eftersom jag inte håller med om detta har jag skrivit ett medborgarförslag, att lämnas till Haninge kommun. Förslaget är, i korthet, att kommunen ska verka för att Trafikverket tar tag i bullerproblemen. Förslaget i sin helhet framgår nedan. Genom att skriva under namnlistan visar du ditt stöd för att kommunfullmäktige ska rösta för förslaget. 


Bakgrund

Väg 73 är en förbindelse mellan Haninge, Nynäshamn och Stockholm. Vägen har sex körfält fram till trafikplats Handen.  Den skyltade hastigheten är 100 km/h i höjd med Vega. Sträckan mellan trafikplatserna Länna och Handen trafikeras dagligen av drygt 45 000 fordon. [1]

Trafikverket har i egenskap av väghållare ansvar för bullret från väg 73.

Trafikverket har i en åtgärdsvalsstudie från år 2017 konstaterat att omgivningarna längs väg 73 utsätts för stor bullerpåverkan. Detta problem förekommer enligt Trafikverket främst i den norra delen där trafikintensiteten och hastighetsöverträdelserna är störst och bostadsbebyggelsen ligger nära vägen. I Haninge kommun är det främst bullerproblem i nordöstra Vega och vid trafikplats Handen. Detta bullerproblem har enligt undertecknade vuxit och blivit mycket större bara de senaste åren. 

I Vega ska även noteras att järnvägen korsar väg 73 vilket ger en högre sammanvägd bullernivå än enbart från vägtrafik. Redan år 2017 visade analyser enligt Trafikverket att många hus i bostadsområden i närheten av väg 73 exponeras för bullernivåer över gällande riktvärden. Det är inte bara hus som blir bullerstörda längs vägen utan också naturmiljöer och friluftsområden. [2] Sedan dess har etableringen av Norviks hamn påverkat godsflödena på väg 73, dels genom att en betydande mängd transporter har omfördelats från befintlig hamn i centrala Nynäshamn till Norvik och dels genom tillkommande trafik på grund av ny hamnverksamhet. [3] Sedan februari 2020 har den nya hamnen inneburit en ökning med ungefär 400 lastbilar per dygn. [4] Belastningen på väg 73 förstärks av att den s k tvärförbindelsen till Huddinge/E4 är kraftigt försenad. 

I Vega byggs nya bostäder med plats för cirka 10 000 invånare. Expansionen innebär, som känt, en stor satsning för Haninge kommun. Kommunen har uttryckt att närheten till järnvägsspåret samt väg 73 gör Vega till ett perfekt område för en ny stadsdel. Det är mot denna bakgrund oerhört viktigt att närheten till kommunikationer inte uppfattas som en nackdel i form av buller. Om detta problem inte åtgärdas utan istället blir omskrivet skulle det kunna få kraftigt negativa konsekvenser för attraktionskraften hos de bostäder som nu uppförs i Vega. 

Idag vet vi att buller leder till sömnsvårigheter, stress, hjärt-kärlsjukdomar och andra hälsoproblem. Därför finns det riktvärden som trafikbuller måste hålla sig inom. [5]Trafikverket har mot denna bakgrund genomfört ett antal bullerskyddsåtgärder längd väg 73. 

Undertecknade boende i Vega och Söderhagen är av den bestämda uppfattningen att genomförda åtgärder inte har haft tillräcklig verkan.  Vega Villaförening och Villaägarna Haninge har 2014 och 2016 i två skrivelser till Trafikverket hemställt om ett antal bullerdämpande åtgärder. [6,7] Trafikverket har dock avslagit dessa hemställanden med motiveringen att en större trafiköversyn skulle göras år 2018. Om en sådan översyn överhuvudtaget har gjorts så kan undertecknade avsändare tyvärr konstatera att eftersträvad bullerdämpande effekt inte har kunnat uppnås.

Med anledning av att nuvarande bullernivåer närmar sig en sanitär olägenhet har boende i Vega och Söderhagen i närtid gjort ett antal anmälningar om buller till Trafikverket. Trafikverket har dock svarat att de bullerskyddsåtgärder som uppförts utmed väg 73 är utförda i de enligt vägplanen fastställda åtgärderna för buller, samt att nuvarande bullernivåer baserat på schablonmässiga beräkningar ligger under aktuella gränsvärden. Till stöd för dessa antaganden använder sig Trafikverket av teoretiska beräkningar i form av bullerkartor. Trafikverket har alltså inte gjort några platsbesök för att utreda de faktiska bullernivåerna. Det har påvisats att teoretiska beräkningar av det slag som Trafikverket använder lider av en rad brister som underskattar den faktiska bullersituationen. [8] Hade Trafikverket istället genomfört faktiska mätningar av bullernivån i hela Vega så hade det stått klart att bullernivårerna ligger klart över lagstadgade gränsvärden. Undertecknade anser mot denna bakgrund att Trafikverket i egenskap av väghållare brister i sitt ansvar för bullret från väg 73. 

 

Förslag

Undertecknade föreslår att Haninge kommun beslutar att verka för att påverka Trafikverket att omedelbart

1) genomföra faktiska mätningar av vilka bullernivåer som väg 73 ger upphov till i Vega och Söderhagen och

2) vidta åtgärder som medför att bullernivåerna sänks i hela området.

 

Källförteckning

[1] Trafikverkets områdesinformation kring väg 73 och Nynäsvägen (https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/vega-pendeltagstation/Omradesinformation/Trafiken-pa-vag-73-och-Nynasvagen/)

[2] Åtgärdsvalsstudie Väg 73, Ärendenummer: TRV 2017/69446 s. 28 och 44

[3] Trafikverkets Åtgärdsvalsstudie, Väg 73 Älgviken – Nynäshamns hamn 2017-12-18 s. 4Ärendenummer: TRV 2017/113645

[4] Huddinge Direkt, ”Fler lastbilar när Stockholms nya jättehamn öppnar” publicerad 26 feb 2020, (https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/fler-lastbilar-nar-stockholms-nya-jattehamn-oppnar/reptbs!BpW9q1BdT1pUlczEa6XlkQ/)

[5] Folkhälsomyndighetens publikation Hälsoeffekter av buller och höga ljudnivåer (https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/halsoeffekter-av-buller-och-hoga-ljudnivaer/?pub=60532)

[6] Yttrande avseende fastställandeprövning av ”Arbetsplan för anläggning av väg 73, trafikplats Vega i Haninge kommun, TRV 2014/3054”, se bilaga 1

[7] Väg 73 södergående/nordgående sträckning Farsta-Haninge, se bilaga 2

[8] Slutrapport, Forskningsprogrammet TVANE, Effekter av buller och vibrationer från tåg- och vägtrafik - tågbonus, skillnader och samverkan mellan tåg- och vägtrafik(http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/Publikationer/Publikationer_001301_001400/Publikation_001384/Slutrapport_forskningsproejkt_TVANE.pdf)

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Tomas Jönsson överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook