Bevara Luossavaraskolan som F-6 skola

Namninsamling för Luossavaaraskolan F-6

Genom min underskrift i denna namninsamling stödjer jag att bevara Luossavaaraskolan som en F-6 skola och därmed ge alla elever en trygg skolgång under låg och mellanstadiet.

Vårt krav är att bevara Luossavaaraskolan som F-6 skola, vilket i praktiken innebär att vi kräver att beslutet om ändrad skolstruktur i Kiruna rivs upp och stoppas i sin helhet. Detta innebär att vi genom denna namninsamling även stödjer intressenter på flera andra skolor i Kiruna, vilka uttryckt samma krav genom bland annat demonstrationer och namninsamlingar.

I de remissrundor som föregått beslutet om ändrad skolstruktur i Kiruna har ett stort antal vårdnadshavare, elever och lärare skickat in åsikter kring hur det då aktuella förslaget (vilket nu beslutats) kunnat komma till stånd och ställt sig både negativa och frågande till många olika aspekter i förändringen av skolstruktur. Ingen av de frågor som ställts i remissvaren har besvarats, varken direkt till de som skickat in remissvar, eller genom förtydligande i samband med beslutet om ny skolstruktur i Kiruna Kommun.

 

Några av de frågor och åsikter som lyfts men inte besvarats eller tagits hänsyn till i de tidigare remissrundorna finns listade nedan:

- Trygghet: Tryggheten på Luossavaaraskolan är något vi värderar mycket högt. Att få ha våra barn på en skola i vårt närområde dit barnen kan promenera själva och i många fall har både äldre och yngre syskon på samma skola ser vi som mycket positivt. Att separera låg- och mellanstadiet på olika skolor innebär att många familjer måsta ha sina barn på olika skolor under en stor del av skolgången. Detta minskar tryggheten för barnen (genom att separeras från sina syskon) och riskerar också en ökad stress i familjen.

- Otrygghet på Högalid: Bilden av Högalid är att varken lärare eller elever mår bra. Lärare har lyft en kritisk arbetsmiljösituation till sina skyddsombud, elever tar droger och överdoser på skoltid och elever blir avstängds på grund av våld och mobbning av yngre elever. Det finns en poäng med att hålla mellanstadiet separerat från högstadiet då det finns en risk att de yngre barnen påverkas av de äldre. Att i det läget flytta våra mellanstadiebarn till Högalidskolan känns ytterst oansvarigt av Kirunas kommunpolitiker.

- Fritids: Redan idag är fritidsverksamheten på Luossavaaraskolan ansträngd med över 80 barn i små lokaler. Att dubblera antalet fritidsbarn genom att flytta ytterligare fyra lågstadieklasser till Luossavaara låter helt orimligt i våra öron och ingen förklaring har givits till hur skolan avser att lösa situationen på Luossavaaraskolans fritids.

- Lärarbrist: Enligt förslaget är grunden till det aktuella beslutet att åtgärda bristen på behöriga lärare. Samtidigt har flera lärare i Kiruna gått ut i media och meddelat att de avser att lämna läraryrket om beslutet drivs igenom, hur möter kommunen dessa uttalanden? Samtidigt innebär det aktuella beslutet att välfungerande skolor med hög andel behöriga lärare, som t.ex. Luossavaara- och Triangelskolan, ska förändras, medan andra icke fungerande skolor med låg lärarbehörighet inte förändras. Vi ser snarare en risk att tappa ännu fler behöriga lärare genom den aktuella skolstrukturförändringen, hur ser beslutsfattarna på detta?

- Skolväg: Vägen till skolan kommer bli betydligt längre för flertalet elever. För mellanstadiebarn är det i många fall för långt att promenera från västra Luossavaara till Högalid och för lågstadiebarn från jägarområdet är det ju helt orimligt att promenera till Luossavaaraskolan. Detta innebär att skjutsandet av barn till både Högalidskolan och Luossavaaraskolan kommer att öka kraftigt, vilket kommer att skapa en ohållbar och säkerligen livsfarlig trafiksituation runt skolorna, särskilt för de barn som fortsatt kommer promenera. I och med den långa skolvägen för många elever, kommer det aktuella beslutet med säkerhet minska många elevers fysiska aktivitet på dagarna, vilket är negativt för både hälsa och inlärning för barnen.

- Brist på respekt för remissvar: Ansvariga beslutsfattare i Kiruna kommun hävdar att de inkomna remissvaren har legat till grund för det aktuella beslutet om ny skolstruktur. Vi ser detta som en stor brist på respekt för alla de negativa och frågande remissvar som inkommit och som innefattar de många och stora frågorna som inte är besvarade eller hanterade inom det aktuella beslutet. Det bör noteras att det endast är enstaka frågetecken som lyfts här ovan. Utifrån de remissvar som studerats så tycks endast rektorer vara positiva till det aktuella beslutet, medan elever, lärare och vårdnadshavare uttryckt starkt negativa åsikter. Hur kan då kommunens beslutsfattare hävda att remisserna ’legat till grund för’ beslutet, när bara åsikter från en kategori av människor har beaktats?

 

Med utgångspunkt i de ovan nämnda frågeställningarna, vilka redan tidigare lyfts av ett stort antal vårdnadshavare, elever och andra berörda, under samtliga remissrundor inför det aktuella beslutet, kräver vi att beslutet om ny skolstruktur rivs upp. Vi ser inte på något sätt att den aktuella förändringen skulle kunna öka antalet behöriga lärare för eleverna i Kiruna kommun, utan befarar snarare det motsatta då flera lärare uttryckligen meddelat att de avser att lämna sitt yrke om beslutet drivs igenom.

 

Denna namnlista kommer att överlämnas till Barn- och utbildningsnämnden, skolchefen, rektorn för Luossavaaraskolan och ordförande i de politiska partierna i Kiruna.

 

Vårdnadshavare samt andra berörda
Luossavaaraskolan, Kiruna

 
Facebook