Låt Musik- och Kulturskolan i Skellefteå bedriva undervisning på ordinarie skoltid.

Mycket av den forskning som bedrivits angående musik i skolan pekar på många fördelar för elever som undervisas i olika instrument; bättre mullti-modal perceptionell förmåga, ökat långsiktslärande, ökade matematik-, läs- och skrivfärdigheter, förbättrad uppmärksamhet, uthållighet och förbättrat minne, bara för att nämna några.

Det första som står i Skolverkets kursplan för musikämnet lyder: 

"Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. [...] Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling."

Med detta menas att musik har en fundamental plats i samhället, oberoende av kultur och geografi. Enligt tidigare forskning får elever som blivit erbjudna utökad undervisning inom musikämnet bättre kunskapsutveckling inom samtliga ämnen i skolan. 

 

Därför vill vi att Musik- och Kulturskolan i Skellefteå ska få fortsätta att bedriva sin verksamhet under ordinarie skoltid. 

 

Enligt skollagen får ledighet för elever inte beviljas för återkommande aktiviteter, men enligt samma lag så är det upp till rektor att bevilja eller neka ledighet för dessa aktiviteter. Vi vill att kommunen fortsätter att lämna det ansvaret åt våra kvalificerade rektorer. Skolverket skriver som följande:

"Det finns inget utrymme för att generellt medge att t.ex. kulturskoleaktiviteter [...] ska utgöra grund för ledighet för enskild angelägenhet. En återkommande ledighet som ligger på samma schemaposition eller som sker på samma ämnes lektioner kan också allvarligt försvåra en elevs möjligheter att nå kunskapskraven för det ämnet. Det kan dock inte uteslutas att rektorn vid en samlad bedömning av en enskild elevs situation kommer fram till att eleven ska beviljas ledighet. Det är rektorn som ska besluta om ledighet."

Det här materialet grundar sig på bestämmelserna i skollagen (2010:800) [...] Ledighet: 7 kap. 18 § skollagen samt 12 kap. 2 § och 13 kap. 20 § gymnasieförordningen.

Redan idag så använder sig Musik- och Kulturskolan i Skellefteå av rullande scheman för att se till att eleverna inte missar samma lektion varje vecka. De försöker även anpassa schemat efter elevernas håltimmar och raster.  

 

Vi vill alltså att Musik- och Kulturskolan ska få fortsätta sitt arbete på ordinarie skoltid så att barn med resurssvaga föräldrar lättare ska kunna ta del av utbildningen samt för att ge eleverna en fortsatt stark kunskapsutveckling inom samtliga skolämnen. Vi tror att fler elever engagerar sig i kulturskolan om det finns möjlighet att få undervisning på skoltid! 

Vi vill även försäkra Musik- och Kulturskolans kvalitativa undervisning genom att kunna erbjuda en attraktiv arbetsplats för att locka de bästa lärarna till Skellefteå. Vi tror att om arbetsvillkoren försämras ännu mer så kommer vi att förlora våra kvalificerade musiklärare, vilket vore förödande för elevernas utveckling. Vi tror inte att lärare som har fler-åriga högskoleutbildningar vill jobba enbart på eftermiddagar och kvällstid.  

Låt beslutet om ledighet för enskilda elever ligga kvar hos rektorerna! Låt oss få fortsätta vara stolta över Skellefteå Kulturskola och investera mer för framtiden! 

  

 

Referenser, källor och fördjupande länkar:

Om musikutbildning i så kallade "pullout" lektioner, där elever tas från ordinära lektioner för att spela instrument; 

https://www.researchgate.net/publication/298557564_Literature_Review_Pullout_Lessons_in_Instrumental_Music_Education - "Research, however, has found no significant difference between the academic achievement of students who left class for instrumental study, and those who did not."

http://www.ascd.org/publications/researchbrief/v2n18/toc.aspx - "Student achievement on standardized academic assessments is not adversely affected by pullout music programs." 

Fördjupning:

En kort video som förklarar hur forskning har bedrivits, resultat och hur hjärnan processerar information när man spelar musik; 

https://www.youtube.com/watch?v=R0JKCYZ8hng

Föreläsning av Richard Gill, Chefsdirigent för Victorian Opera Company; 

https://www.youtube.com/watch?v=HeRus3NVbwE 

Mer läsning:

https://www.theguardian.com/education/2017/oct/03/school-results-music-bradford - "Today it is rated [---] in the top 10% nationally for pupil progress in reading, writing and maths"

https://www.rcmusic.com/sites/default/files/files/RCM_MusicEducationBenefits.pdf - "High-quality Music Education Makes a Difference"

http://www.brams.org/en/ - International Laboratory for Brain, Music and Sound Research

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4100438/

http://www.apa.org/news/press/releases/2014/08/musical-training.aspx

http://www.childrensmusicworkshop.com/advocacy/academicsuccess/

 


Simon Holmberg, Skellefteå    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling


ELLER

Namninsamlingens författare kommer se all information du anger i detta formulär.
Facebook