Låt Gällivare kommuns landsbygd leva!

GÄLLIVARE KOMMUN PLANERAR ATT EXPLOATERA LANDSBYGDEN!

Gällivare kommun har i sitt förtydligande till översiktsplan (TÖP) redovisat att man efter samrådstiden avser att tillstyrka de utpekade områdena som lämpliga för eldistribution och vindkraft.

Vad innebär detta för oss på landsbygden?

Vi riskerar få 300 m höga vindkraftverk i jättelika ”parker” som planeras endast 500m från vårt närområde där vi lever och bor.

Vi riskerar få kraftledningsgator med stolpar upp till 70m höga som skär rätt igenom vår natur och våra friluftsområden.

Den bygd vi håller kär samt de fantastiska och värdefulla naturområden som omger oss riskerar att förvandlas till industriområden.

 

Vi vill att Gällivares kommunpolitiker tar sitt förnuft till fånga och stoppar den plan man nu tänker godkänna!

 

Om du är emot att kommunens folkvalda politiker ger sitt godkännande till detta, skriv under här! Listan kommer sedan att överlämnas till berörda politiker. 

Vindkraftverk_Patrik1.jpgFotomontage över Soutujärvibygden med vindkraft utbyggd i Puoltikasvaara. Detta är ett av sju områden som Gällivare kommun planerar att använda för vindkraft

 

Läs gärna texten nedan som ger en mer detaljerad förklaring på vad som håller på att hända i Gällivare kommun. I slutet av i dokumentet finns fler bilder. Se även på den film som eleverna på Puoltikasvaara skola har gjort, där de uttrycker sin oro samt ställer frågor till våra folkvalda.

Se barnens film här:

https://www.youtube.com/watch?v=w5inCrtoOUw 

 

Denna namninsamling till Regering, Länsstyrelse och Regionpolitiker är ett initiativ för att rädda Gällivare kommuns landsbygders unika och storslagna natur från de närmare 300 m höga vindkraftverken med jättelika industriområden som planeras i direkt anslutning till vårt närområde där vi lever och bor.

Vi motsätter oss å det starkaste en fortsatt exploatering av Gällivare kommuns bygder. Att bygga minst 280 m höga kraftverk endast 500 meter från tätbebyggda områden är att förstöra hela landsbygden samt den näringsverksamhet och utvecklingspotential som finns här.

Bakgrund:

I Gällivare kommun pågår just nu ett samråd om ett tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande eldistribution och vindkraft. I samrådshandlingarna framkommer det att sju områden i kommunen bedöms vara aktuella för vindkraftsetablering och om inget nytt framkommer under pågående samrådstid avser kommunen att tillstyrka dessa utpekade områden. Verken som planeras kommer att ha en totalhöjd på minst 280 meter och en rotordiameter på 200 m. Så höga verk är aldrig tidigare byggda i Sverige.

De områden som är aktuella är:

Avvakkotunturi, 9 km², 10 – 17 planerade verk

Puoltikasvaara, 10 km², 12 – 20 planerade verk

Ämnäsvaara, Miesvaara, 12 km², 15 – 25 planerade verk

Salatisvare, Muttsi, 4 km², 5 – 8 planerade verk

Suoineåive, Suobbatvare, 15 km², 18 – 30 planerade verk

Hakkas, 49 km², 60 – 95 planerade verk

Storlandet, 273 km², 325 – 530 planerade verk

Kommunens miljökonsekvensbeskrivning är bristfällig på många punkter. Den totala miljöpåverkan är inte utredd. Den saknar visualiseringsbilder för placering av vindkraftverken samt en realistisk analys av påverkan på landskapsbilden och av skyddade områden. Man nämner aktuella riksintressen samt har några stycken som handlar om hur turismen i området kan komma att påverkas, men ingen ordentlig utredning är gjord. Det saknas även en inventering av flora/fauna samt redogörelse för påverkan av områdets hydrologi. Det saknas inventering av flyttstråk, häckningslokaler och födosöksområden för fåglar, trots att det finns gott om skyddade rovfåglar inom de utpekade områdena. Risker gällande isbildning och iskast är inte heller redovisade med hänsyn till väderförhållandena på de aktuella platserna samt höjden på vindkraftverken.   

Man nämner inte heller något om hindermarkering, som bestäms av Transportstyrelsens regler, för vindkraftverk som är högre än 150 meter. Dessa ska markeras med vit färg och vara försedda med högintensivt vitt blinkande ljus på nacellen. Hinderljuset som installeras på nacellen ska placeras på ett sådant sätt att det blir synligt i alla riktningar för annalkande luftfartyg. När nacellen har en höjd över 150 meter över mark- eller vattenytan ska tornet även markeras med minst tre stycken lågintensiva ljus på halva höjden upp till nacellen. Fortsättningsvis ska samtliga vindkraftverk som utrustas med högintensivt vitt ljus vara placerade inom en sluten säkerhetszon varav vindkraftverken ska vara belägna på ett avstånd av minst 1 600 meter från säkerhetszonens yttre gräns.

Enligt Gällivare kommuns miljökonsekvensbeskrivning uppges säkerhetsavståndet till dessa enorma verk vara endast 500 meter. Denna siffra är kutym enligt Norconsult som, av kommunen, fått i uppdrag att analysera behovet av eldistribution och vindkraft med anledning av den gröna omställningen av industrin.

I gällande översiktsplan från 2014 står det att vindkraftverkens totalhöjd bör begränsas till 200 meter och att säkerhetsavståndet mellan verk och samlad bebyggelse SKA vara minst 1000 meter. I det aktuella tillägget är det tydligt att man inte tagit hänsyn till att navhöjden och effekterna på vindkraftverk idag är avsevärt högre och större än de verk som planerades 2014. I miljökonsekvensbeskrivningen har man halverat säkerhetsavståndet från 1000 meter till samlad bebyggelse till endast 500 meter och följer alltså inte Transportstyrelsens regler om säkerhetszon på minst 1600 meter. Därmed kan vi, med största sannolikhet, även utgå ifrån att miljökonsekvensbeskrivningen inte heller tar hänsyn till hur ovan nämnda hindermarkering påverkar omgivningen med sitt skarpa ljus.

Med vindkraftverk på närmare 300 meter ökar ljudföroreningarna samt skuggeffekterna. Ingen beräkning av ljudutbredningen är utförd där man tar hänsyn till områdets topografi, väderleksförhållanden, vattendrag och andra förutsättningar omkring etableringsområdet. Man nämner endast de så kallade riktvärdena som tillämpas vid tillståndsmyndigheternas bedömning. Ingen utredning är heller gjord gällande skuggutbredning och reflexioner på omgivningen.

När det gäller rennäringen finns ingen utredning alls gällande påverkan på de berörda samebyarna. Samebyarnas marker försvinner successivt som följd av etablering i form av gruvor, vindkraftparker, kraftledningsgator och industriområden. Hur mycket mer klarar samebyarna innan det inte längre går att bedriva rennäring överhuvudtaget? Vad blir konsekvenserna av detta? Vilka mänskliga rättigheter bryter man mot genom att tillstå dessa vindkraftsområden?

Områdena för de planerade vindkraftparkerna är framtagna 2010 (Vindkraftsutredning, Gällivare kommun, oktober 2010) och ingen ny utredning har gjorts där man tar hänsyn till de senaste årens tekniska utveckling av vindkraftverk. Man visar inte någon översikt gällande etablering av tillfarts- och servicevägar samt verksplatser som är nödvändiga vid uppbyggnaden av vindkraftparkerna.

I grundlagens 6 § står: ”alla är lika inför lagen”. I samband med utbyggnaden av vindkraft har medborgarna ändå försatts i en ojämlik situation på grund av sin boendeort; de människor som bor inom vindkraftsindustrins verkningsområde får betala ett högt pris för vindkraften: försämrad miljö och hälsa, samt värdeminskning av egendom.

För att undvika oreparerbara följder för människor, djur och natur är det nu skäl att tillämpa försiktighetsprincipen: 

”Försiktighetsprincipen innebär att försiktighetsmått ska vidtas redan om det kan antas att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada och olägenheter för människors hälsa och miljö. Det räcker således att det finns en risk för skada eller olägenhet. Vid sådan risk ska skada och olägenhet för människors hälsa och miljön förebyggas, hindras eller motverkas genom skyddsåtgärder, begränsningar och övriga behövliga anpassningar.”

Principen beskrivs i artikel 191 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

 

Hur kan ni, folkvalda politiker i Gällivare kommun, ens tänka på att tillstå dessa vindkraftsområden när miljökonsekvensbeskrivningen är så bristfällig? Ni kan omöjligen garantera att detta inte kommer att leda till permanenta skador på människor, miljö, rennäring och turism. Vi trodde att ni värnade om en levande landsbygd, men om ni tillstår detta förslag bevisar ni att det bara är tomma ord. Industrin och utveckling av tätorten är viktigare än era medborgares liv och hälsa.

Regeringen pratar om att avskaffa den kommunala vetorätten gällande vindkraftsetablering. Om ni inte använder er av den kommunala vetorätten nu, vad händer då med Gällivare kommun i framtiden? Ska beslut som har direkt påverkan på kommunens medborgare och miljö fattas av regeringen som har sitt säte i Stockholm och som dessutom helt saknar representant från Norrland? Med tanke på hur stor del av stadskassan som kommer från LKAB kan vi utgå ifrån att regeringen med största sannolikhet kommer att gå på industrins linje och bygga vindkraftsområden där det är mest ekonomiskt. Man kommer inte att ta hänsyn till att det drabbar befolkningen och företagen på landsbygden i norra Norrland. Det är NI, Gällivare kommuns folkvalda politiker, som måste stå upp för kommunen och era medborgare i denna fråga! 

 

Om du är emot att kommunens folkvalda politiker ger sitt godkännande till detta, skriv under här! Listan kommer sedan att överlämnas till berörda politiker. 

Länk till kommunens dokument avseende Tillägg till översiktsplan gällande eldistribution och vindkraft: https://gallivare.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsutveckling/oversiktsplan-och-detaljplaner/oversiktsplan/tematiska-tillagg-till-oversiktsplan  

 

Nedanstående kartbilder har vi, med hjälp av en tekniker, tagit fram själva då kommunens kartor var väldigt bristfälliga. Här kan ni se fyra av de sju planerade vindkraftsområdena.

Puoltikasvaara.png

Planerat vindkraftsområde Puoltikasvaara

 

avvakko.png

Planerat vindkraftsområde Avvakko

 

hakkas.png

Planerat vindkraftsområde Hakkas

 

Killinge.png

Planerat vindkraftsområde Salatisvare, Muhttsi

 

Nedanstående bilder är kommunens egna bilder på samtliga sju vindkraftsområden som föreslås i det tematiska tillägget.

Vindkraftsområden.jpgSamtliga sju föreslagna vindkraftsområden

 

Avvakkotunturi_och_Puoltikasvaara,_kommunens_egen_bild.jpg

Planerat vindkraftsområde Avvakkotunturi och Puoltikasvaara

 

Hakkas,_kommunens_bild.jpg

Planerat vindkraftsområde Hakkas

 

Salatisvare,_Muhttsi,_kommunens_egen_bild.png

Planerat vindkraftsområde Salatisvare, Muhttsi

 

Ämmäsvaara,_Miesvaara.jpg

Planerat vindkraftsområde Ämmäsvaara, Miesvaara

 

Storlandet_och_Suoineåive,_Suobbatvare.jpg

Planerat vindkraftsområde Storlandet och Suoineåive, Suobbatvare

 

Skalenliga vindkraftverk i landskapet vid Puoltikasvaara. Detta är en bild som vi själva tagit fram då visualiseringsbilder saknas i kommunens miljökonsekvensbeskrivning

Skalenliga_vindkraftverk_Puoltikasvaara.jpg


Soutujärvibygden i utveckling ekonomisk förening    Kontakta namninsamlingens skapare