Låt Barnkonventionen gälla NU!

 

Till Justitieminister Morgan Johansson!

  

Ett juridiskt hedersmord är på väg att ske i Sverige just nu. Målet är på väg fram till Göta Hovrätt för ett slutligt avgörande. En turbulent och utdragen, snart treårig process kan leda till att en ensamstående mamma med två barn, 9 och 6 år gamla, överlämnas till Spanien för häkte med besöksförbud på oklara grunder och ev. fängelse upp till fem år! Anledningen till att hon är begärd överförd till Spanien är den att hon befriat sina barn från en gisslansituation där en utpressare begärt stora summor pengar för att återsända dem till Sverige, efter en kort tids vistelse i Spanien.

 

Kort bakgrund

 

Barnen och mamman har vistats sammanhängande i Sverige sedan dec. 2011. Mamman är ensam vårdnadshavare i Sverige sedan barnens födelse.


I september 2014 fördes barnen till Spanien av sin pappa, efter stöd av svensk polis grundat på en då nästan ett år gammal dom enligt Haagkonventionen från oktober 2013,som rörde frågan om barns hemvistland. Då hade barnen inte varit i Spanien på 18 månader.

 

Samma kväll  startar pappan en utpressning riktad mot mamman och hennes anhöriga där det förklaras att barnen kan vara tillbaka i Sverige inom 15-20 dagar, men att det kommer att kosta mycket pengar. Så mycket att anhöriga måste ta stora lån på banken.

 

Eftersom barnen inte gick i skolan, inte bodde hos pappan utan hos farföräldrarna, och inte någon gång på tre veckor tilläts tala med mamman (de hade dittills aldrig varit skiljd från henne mer än 6 dagar) samt då pappan satt ut 20 dagar som en gräns för hur länge barnen skulle vistas i Spanien åkte mamman ner och förde hem barnen igen. Utan våld, utan polis. Barnen sprang ut till henne, barfota, där hon väntade utanför pappans hus på dem, en söndag förmiddag i början av oktober.

 

Det som vi beskriver som ett befriande av gisslan beskrivs av spansk domstol som grov egenmäktighet med barn.

 

I den just nu pågående delen av processen som handlar om överlämnande av mamman till Spanien har två domare i svensk tingsrätt avkunnat två från varandra helt skilda domsutslag inom loppet av tre veckor. Den ene domaren friade mamman helt, med hänvisning till ett icke legalt beslut i Spanien. Detta beslut härrör från samma domstol som nu begär mamman häktad och som för 1½ år sedan fattade ett beslut om spansk vårdnad av barnen utan att mamman haft möjlighet att närvara eller yttra sig, ett beslut som två gånger underkänts av Svea Hovrätt.

 

Domaren hänvisade till Barnkonventionen! Barnen har sitt hemvist i Sverige sedan åtminstone december 2011, pappan har ogiltigt tilldömts preliminär vårdnad i Spanien, mamman är ensam vårdnadshavare i Sverige.  

 

Den andre domaren fattade ett beslut som gick helt i enlighet med den spanska domstolens begäran om att få ut mamman till Spanien – med hänvisning till att svensk domstol inte ska pröva själva saken, bara agera mellanhand och följa verkställighetslagar om själva formulären är korrekt ifyllda. Målet kommer att efter överklagan föras till Göta Hovrätt den 30/1 2015 som då har att ta ställning på nytt.

 

Av lagkunniga har det påståtts att det i denna typ av mål, överlämnande av svenska medborgare i enlighet med en europeisk arresteringsorder, inte finns utrymme för att åberopa vare sig Barnkonventionen eller Europakonventionen, enligt en HD:dom från 2007.

 

En domare har gett sig tid att ordentligt granska fallet. Denne domare såg den begärda åtgärdens stora skadeverkan på både barnen och den ensamstående mamman i en process där mycket ännu är outrett och icke avgjort. Han åberopade Barnkonventionen.

 

Du, som justitieminister, har naturligtvis full insikt i domstolarnas växande arbetsbörda och därmed minskad tid för att ingående granska alla ärenden och mål men uppmuntrande ord från dig, att följa den första domarens exempel; att vara medveten om hur vi lever i en omvärld där Europadomstolen på senare år allt mer har tagit avstamp i de mänskliga rättigheterna, som Europa-konventionen och Barnkonventionen när den avkunnat sina domar, kunde vara ett stöd.

 

Vi vill att du nu generellt uttalar ditt stöd för att domstolar och rättsväsendet i Sverige redan nu anstränger sig för att se utredningar, förhandlingar och tillämpande av lagar, förordningar och författningar ur ett Barnkonventionens perspektiv!

 

 

 

Margot Barolo, Anéa Tingsgård, Dag Tingsgård, David Tingsgård, Hanna Tingsgård, Tone Tingsgård,