Lännersta Villaägarförening

Upprop:

 

Rädda Baggenstäkets  kulturmiljö från sönderexploatering

 

Detaljplaneförslaget för Lännersta, område W, är utställd för granskning fram till 22 maj.

Området har erkänt unika kulturhistoriska värden och klassas som riksintresse. Därför bildas kulturreservatet Baggenstäket för att för framtiden skydda natur- och kulturmiljö på denna historiska plats.

"Riksintresset väger alltid tyngst när det gäller områden som är skyddsvärda på grund av sina speciella natur- och kulturvärden och att de bedöms vara betydelsefulla för hela landet" skriver kommunen själv i sitt Kustprogram från 2011.

Därför är det med bestörtning vi tar del av förslaget om en kraftig exploatering, med sprängningar av Ryssbergets sluttning mot vattnet. 

Det privata sjukhemmet Gammeluddshemmet AB äger en del av marken i det blivande reservatet. Som kompensation vill bolaget bl a få bygga flera nya, stora byggnader vid stranden. Kommunen skriver dock helt riktigt att ”avstyckning för tomter med bebyggelse skulle ge alltför stor negativ påverkan på reservatet för att det skulle komma till stånd.”

 

Men den 23 januari i år tog Kommunstyrelsen ett politiskt beslut att återremittera detaljplanen till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Syftet var att omarbeta förslaget

för att gå Gammeluddshemmet AB till mötes. I yrkandet talas det om nya boendekategorier, som tyder på att delar av Gammeluddshemmet kan omvandlas till ett lyxbetonat flerbostadsboende. Detta strider både mot start-PM för område W från 2005 och mot intentionerna bakom bildandet av Baggenstäkets kulturreservat.

Vi finner det anmärkningsvärt att yrkandet på återremiss kom från KD, det parti som bolagets ägare tidigare företrätt som politiker i Nacka kommun.

 

Detaljplaneförslaget öppnar för en rad nya byggrätter för Gammeluddshemmet AB i det föreslagna kulturreservatet. Det gäller dels en ca 50 meter lång tvåvåningsbyggnad på strandpromenaden, direkt exponerad mot Baggenstäket, dels en 30 meters tvåvåningsbyggnad med balkonger i grönområdet mot vattnet.

Man får även rätt att bygga en tredje våning på den befintliga huskroppen. Att kommunen för en dialog med Gammeludden är rimligt då kulturreservatet delvis bildas på bolagets mark. De föreslagna byggrätterna går dock bolaget allför långt till mötes. ”Utbyggnaderna medför stora negativa konsekvenser för landskapsbilden” heter det helt riktigt i planenhetens egen miljöredovisning.

 

Vi undertecknade Lännerstabor vill med detta upprop kraftigt protestera mot alla planer på att exploatera några av de allra känsligaste och mest skyddsvärda delarna av Baggenstäkets stränder. Den föreslagna utbyggnaden, inklusive två nya byggrätter vid entrén till fornborgen, skulle allvarligt rubba själva syftet med reservatsbildningen.

Vi kräver att utbyggnadsförslaget skrotas och att denna unika kulturmiljö bevaras åt kommande generationer.