Karlskrona_Skolbudget

Öppet brev till Karlskronas kommunstyrelse och opposition.

Vi kräver agerande nu!

Skolan i Karlskrona (förskola, grundskola och fritidshem) befinner sig i kris. Resurserna räcker inte på
långa vägar för den verksamhet som ska bedrivas. Den omorganisation som är under framtagande tar
för lång tid att besluta. Under tiden blöder skolan!

I den konsekvensanalys som skolorna gjorde inför budget 2012 framkom bl.a. att

• ett stort antal lärar-/förskollärartjänster dras in

• fritidspedagogtjänster försvinner/reduceras

• klasser slås samman till stora elevgrupper, i några fall så stora klasser som 36 elever

• barngrupperna inom förskolan ökar i storlek

• eleverna får sämre möjligheter att uppnå målen i läroplanen

• stöd till elever med särskilda behov försvinner alt. reduceras

• biblioteksbemanning dras in/skolbibliotek stängs

• IT-stöd försvinner/reduceras kraftigt

• kompetensutveckling reduceras/dras in

• elevassistenttjänster försvinner/reduceras

För eleverna försämras möjligheterna att nå målen drastiskt. Om barn/elever inte får det stöd de
har lagstadgad rätt till så märks det kanske inte omedelbart, men på längre sikt kan det få negativa
konsekvenser såväl för barn/elever som ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Man har ifrån Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund yrkat på att Barn- och ungdomsnämnden
och kommunfullmäktige fattar beslut om att utöka budgetramen för att täcka de beräknade
volymökningarna 2012 och budgetunderskottet 2011. Om det inte tillförs mer resurser till skolan
snarast, är deras bedömning att de inte kan leva upp till den nya skollagens krav. Det vore förödande
och måste tas på allvar!

När pengarna tryter måste man välja vad som är viktigast och prioritera mellan kommunens
olika verksamhetsområden. Vår uppfattning är att barnen är högsta prioritet. De är allas vår
framtid. Dessutom kommer det att kosta mycket på sikt om barnen inte får kosta nu – med sämre
utbildningsnivå, ökad arbetslöshet, psykisk och fysisk ohälsa. Vi behöver få fram en plan nu.

Detta förutsätter ett politiskt ställningstagande, en framtida satsning på skolverksamheten, där man
inte väjer för tuffa beslut och svåra prioriteringar.

Så politiker – tag ert ansvar och utarbeta en övergripande och långsiktig överenskommelse angående
skolverksamheten i Karlskrona kommun! Och lämna blockpolitiken utanför.

Vi som föräldrar vill se Karlskrona kommuns skolpolitiska vision uttalad enligt följande: Skapa landets
bästa skola! Det finns en del forskning runt pedagogik och skolverksamhet - använd den kunskap som
finns. Vårt grannland Finland gjorde för tiotalet år sedan en skolpolitisk satsning som gav mycket bra
resultat mätt ur kunskapsnivå och därifrån kan säkert en del erfarenheter dras om vad som fungerar i
praktiken.

Vi behöver övergripande målsättningar i riktning mot visionen, t ex att alla elever ska ha fullständiga
betyg vid grundskolans slut. Det är ett stort misslyckande om en enda elev slutar skolan utan att
kunna läsa, skriva och räkna.

Sätt delmål för att nå målsättningarna – m a o hur ska ni politiker kunna ge skolledare förutsättningar
att följa skollagen och pedagoger förutsättningar för att hjälpa våra barn att nå de i läroplanen
uppsatta målen. Nyligen rapporterades på TV-nyheterna att små undervisningsgrupper i
grundskolan, runt 20 elever per klass/undervisningsgrupp, ger bra förutsättningar för lärande, högre
andel elever som fortsätter till högre studier och ökat deltagande i arbetslivet. Vad vore väl bättre
för vår kommun? Och tänk vilken attraktionskraft för kommunen att ha landets dokumenterat bästa
skola.

Vi behöver se en blocköverskridande samling kring en långsiktig plan för Karlskronas skolor och
ett snabbt beslut, för att säkra upp den omedelbara utbildningsmiljön för våra barn. Ytterligare
förhalning kommer att resultera i att skolan förblöder!

Vi föräldrar kräver, i följande ordning:

1. Att beslut tas om en hållbar omorganisation av skolan med höga mål.
2. Att BUNs budget för 2012 revideras enligt Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds krav.
3. Att budgetnedskärningar inte görs förrän effekterna av omorganisationen är på plats.

Som föräldrar önskar vi våra barn en trygg skolstart i en liten välfungerande klass där skolledning och
pedagoger i lugn och ro får möjligheter att ge bästa möjliga undervisning enligt läroplan och skollag,
med stöd och uppbackning från extra resurser när så behövs.

Vi som föräldrar önskar en långsiktig satsning på grundskolan i Karlskrona kommun!

Nu får det vara nog!

Joachim Nilsson och Helen Magnusson, Lyckeby och Verkö skolråd.