Nytt uppdrag för Kronofogden att basera bedömningar och beslut, på medicinsk kompetens. Kostnadsfritt Juridiskt ombud för skuldsatta, i kontakt Kronofogden.

Varje år dör hundratals personer, i självmord, relaterat skulder hos Inkassobolagen och Kronofogden. Självmorden kan ske som en direkt anledning till ekonomiska skulder, men även där ekonomisk skuld är en av flera anledningar till självmord. Vi vet också, att för varje självmord genomförs det ca tio självmordsförsök. Sammantaget rör det sig om tusentals "Psykologiska olyckor" där ekonomisk skuld är förknippat. 

Vi ska veta att ytterligare dödsfall (för tidig död) sker som konsekvens av samverkande sjuklighet, till ekonomisk skuld.

Sverige är ett av de "värsta exemplen" i Västvärlden, beträffande hanteringen av skuldsatta personer. Det drabbar äldre, barnfamiljer, unga vuxna, sjuka, ensamstående föräldrar med flera. Alltså de allra mest utsatta/sköra, drabbas allra hårdast.

I stort handläggs skulder hos Kronofogden, enligt samma rutin, både för de hårdast drabbade som för brottslingar, skattesmitare, bidragsfuskare med flera.

Det enda lösningen i Sverige, för att komma ur livslång skuld, är skuldsanering. Skuldsanering kan vara en fälla för många. Ur ett perspektiv med livs- och hälsorisker. Men även ur ett värdighets-, trygghets- och inklusionsperspektiv.

Bara en mil från Sverige, i Danmark, utser domstolen en advokat till de skuldsatta (kostnadsfritt), som ska gå in i en skuldsaneringsprocess. Man resonerar att ingen ska stå själv mot staten. Advokaten ser sedan till att den skuldsattes (skuldsattes familj) intressen och rättigheter kommer upp på bordet. Kan vara extra angeläget om man är sjuk, har familj, är i pensionsålder mm. 

I Sverige står man ensam ur ett rättsäkert perspektiv. Ca 20% av de som fått skuldsanering har psykisk sjukdom. Exempel: Tänk dem utan juridiskt stöd, som ska ingå i avtal med statens jurister (Kronofogden) om skuldsanering.

I England får man med juridiskt stöd, en frist på 2 månader, om man är skuldsatt. Under den tiden kan ingen kräva pengar eller lägga på räntor. Under fristen finns då möjligheten att återhämta sig från sjukdom, bli behandlad, ställa in medicinering eller få annan hjälp som gör att man får sin kapacitet tillbaka. Man har också möjligheten att planera ekonomin, inför stundande skuldsanering. När två månader har gått utvärderas en status/mående. Är det ok så kan man sätta igång med skuldsanering. Är det inte ok, får man förlängd frist, med en månad i taget.

Så ska vi ha det i Sverige! Frågan ligger hos regeringen nu, med förhoppningen om att krav på formell medicinsk kompetens, ska ingå som bedömnings- och beslutsstöd för Kronofogden. En förhoppning om att det kan få ingå i Kronofogdens regleringsbrev, så snart som möjligt. Med många underskrifter av denna petition, är förhoppningen att påskynda denna process.

Läs om dessa modeller från Danmark och England i medföljande text, till denna petition. Detta kommer att rädda liv!

Boken "Skuldsatt" (Bilden) klär av kläderna på alla, som vinner på förlorarna. Finanserna och staten. Ett "uppslagsverk" i frågan. Köp den!

Mina och min familjs erfarenheter har ett kapitel i boken. https://www.norstedts.se/bok/9789113130514/skuldsatt                          

 

Författning i Sverige enligt Danmarksmodellen?:

Danmarks Domstole - Gældssanering
I Danmark: Domstol “äger” skuldsaneringsprocessen. Inte Kronofogden. Det är en del i Danmarksmodellen, som gör att vid överklaganden hanterar Domstolen dem direkt. Rättssäkerhet för den skuldsatte, med ett juridiskt ombud (tilldelat av Domstol – kostnadsfritt). Få hjälp med att samla in alla den skuldsattes skulder, läkarintyg med mera. Några möten med domstolen samt ett möte med borgenärerna. Alla möten tillsammans med eget juridiskt ombud, med underlaget som advokaten samlat in.


Suicidpreventiva i denna modell är att den skuldsattes HELA omständighet ligger som grund - även den medicinska och konsekvenser för familjer (med fler utsatta) tas i hänsyn samt lättare att få skulder avskrivna.


I Sverige sker inte detta. Endast Kronofogdens jurister och kriminologer, med flera medicinskt formellt icke-kompetenta hos Kronofogden, gör bedömningar och fattar beslut. Av de som får skuldsanering i Sverige, är det 20% som har psykisk ohälsa.

Konsekvenser kan vara - Läs:
Rapport 2014:12 Är skuldsanering rehabiliterande? | Publikationer - Konsumentverket &
Rapport 2010:18. Dödsfall under och efter skuldsanering (diva-portal.org)


Lika delar kvinnor och män. Icke inräknat de som inte får/har skuldsanering. Ej heller de som inte har kontakt med Kronofogden, men som till exempel har kontakt med Inkassobolag.


I Sverige skickar den skuldsatte sitt överklagande till Kronofogden som skickar överklagandet vidare till Domstol. Här kan Kronofogden sammanfatta/redigera den överklagandes yttrande, innan yttrandet skickas till Domstol. Alltså redigera/modifiera gäldenärens yttrande.


Författning i Sverige enligt “Englandsmodellen”?:


New scheme to give people in problem debt breathing space launched - GOV.UK (www.gov.uk)
CITAT:

"Breathing Space" kommer att ge dem som står inför ekonomiska svårigheter utrymme att få skuldrådgivning, eller krisbehandling för psykisk hälsa, utan press från borgenärer eller ökande skulder.

Enligt systemet kommer människor att ges rättsligt skydd från sina borgenärer i 60 dagar, med de flesta räntor och straffavgifter frysta och verkställighetsåtgärder stoppas.

De kommer också att få professionell skuldrådgivning för att utforma en plan som hjälper till att få sin ekonomi på rätt spår igen. Och genom att erkänna kopplingen mellan problemskulder och problem med psykisk hälsa, kommer dessa skydd att vara tillgängliga för personer i krisbehandling för psykisk hälsa – under hela krisbehandlingstiden plus ytterligare 30 dagar.”

 

Jag finns tillgänglig enligt kontktuppgifterna i slutet av längst ned på denna sida. Under tiden denna namninsamling ligger ute, finns jag tillgänglig för att svara på frågor, föreläsa, möten ZOOM/GoogleMeet/Teams, medverkan i media med mera.

Dela gärna denna namninsamling till så många du bara kan. Jag är otroligt tacksam om du vill och kan göra det. Det här kommer att rädda liv och hälsa, barns/sjukas och äldres livsvillkor med många fler.

                                 Med värme

                              Fredrik Tjulander

 
IMG_1913.jpeg

   HÄR FÖLJER UNDERLAG SOM GER ARGUMENTEN FÖR DIN UNDERSKRIFT.

Äldre - Överskuldsättning

1. https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/produkter-ochtjanster/bus-och-kvl/rapport-2014-12-ar-skuldsanering-rehabiliterandekonsumentverket.pdf (Sidan 13) Händelser som inträffat under skuldsanering: ”Blivit pensionär 71 % - inklusive förtids- och sjukpensionär.” (Detta är den största gruppen under rubriken ovan)

2. file:///C:/Users/hmc/Desktop/Skuldsanering_kortanalys.pd "94 år var den äldsta personen som fick skuldsanering 2017” Vilket innebär skuldsanering/avbetalning under 3 - 5 år.

3. Fler pensionärer söker skuldsanering - P4 Västmanland | Sveriges Radio Låg pension eller att lånen blir för tunga när partnern har avlidit.

4. Allt fler pensionärer hos Kronofogden - DN.SE ”Över 20 miljarder. Så stor var 65-plussarnas sammanlagda skuld hos Kronofogden i slutet av 2020. Antal pensionärer med skuldproblemhar stadigt ökat de senaste 10 åren.” (Jmf 94 miljarder i total skuld hos Kronofogden)

5. Äldre tabeller (hemsida).xlsx (live.com) 37 000 pensionärer med skulder hos Kronofogden (2018). Totala antalet hos Kronofogden 413 912 (2018) 6. https://www.senioren.se/nyheter/tiotusentals-seniorer-fast-hos-kronofogden/ ”En majoritet av de seniorer som har skulder hos Kronofogden har varit registrerade hos myndigheten i mer än 20 år.”

7. 18.338e6d8417768af37a86e24/1619556175664 13 % av de som ansökte om skuldsanering, var över 67 år.

 Sammantaget punkterna 4. och 5. ovan, innebär att pensionärerna utgör 1/11 av totala antalet gäldenärer hos Kronofogden. Samtidigt som pensionärerna har 1/5 av den totala skuldstocken hos Kronofogden!

Barn och ungdomar - Överskuldsättning

1.https://www.researchgate.net/publication/256493221_Barn_till_overskuldsatta_Underlagsrapport_till_Barns_och_ungas_halsa_vard_och_omsorg_2013_Socialstyrelsen _Artikelnummer_2013-5-49 Överskuldsättningen får svåra konsekvenser för barn (Sidan 10-11) "Som det framgår av förra avsnittet löper överskuldsatta föräldrar högre risk för psykisk och kroppslig ohälsa, självmord och förtidsdöd, än vad som kan anses normalt i befolkningen. Livssituationen för deras barn kan därför beskrivas som mycket

utsatt. Det finns forskning [19] som visar att föräldrars psykiska ohälsa är en riskfaktor för att även barnet ska drabbas av psykiska problem. Att som barn förlora en förälder är ett stort trauma och något som kan orsaka lidande under lång tid framöver. Resultaten från en stor svensk studie [20] visar dessutom att barn till föräldrar som begått självmord löpte nästan dubbelt så hög risk att själva begå självmord. Om självmordet inträffade när barnen var små eller i tonåren var risken trefaldigad. Personer vars förälder hade begått självmord löpte också en ökad risk för att själva drabbas av depression eller psykos."SLUT citat

2. https://www.myrorna.se/hallbart/psykisk-ohalsa-hos-barn-har-okat-med-100/ Omkring 16 procent av barn i Sverige lever i ekonomiskt utsatta familjer, och unga med dålig psykisk hälsa har ökat i Sverige på sistone. Orsaker till att barn lever i ekonomisk utsatthet kan vara att de har arbetslösa, deltidsarbetande eller sjuka föräldrar och att det saknas skydd som a-kassa eller sjukpenning. Det kan också finnas barn med särskilda behov i familjen. Risken är större för dessa barn att utsättas för mobbning, få sämre resultat i skolan och inte få möjlighet till en meningsfull fritid på grund av kostnader för transport, utrustning och övriga tillhörande kostnader.

3. https://blogg.svenskakyrkan.se/diakonibloggen/upprop-mot-skuldoversatta/ "........... i Sverige levde 161 000 barn (2013)

(2022 cirka 180 000) i familjer där minst en förälder hade ett skuldkonto hos Kronofogden. Då räknas inte barn in, vars föräldrar exempelvis har skulder hos inkassobolag. Föräldrar till alla dessa barn har sämre förutsättningar än andra att betala för fritidsaktiviteter, barnkalas, julfirande, födelsedagspresenter, vinterkläder och semesteraktiviteter.

4. https://www.kronofogden.se/om-kronofogden/nyheter-och-press/pressmeddelanden/2022-02-23-antalet-barn-som-berors-av-vrakning-fortsatter-att-oka Antalet barn som berörs av vräkning fortsätter att öka. Förra året behövde 572 barn uppleva att båda eller någon av föräldrarna blev av med sin bostad, en ökning med 123 barn jämfört med året innan och den högsta siffran sedan 2012.

 

5. 2021/22:458 Barns situation i överskuldsatta hushåll (riksdagen.se) Många av dem som vräks flyttar runt och bor tillfälligt hos vänner eller anhöriga. Det förekommer även att familjer placeras på vandrarhem. En sådan boendesituation skapar självklart en mycket otrygg vardag för barn i deras allmänna känsla, i deras tillvaro, relationer till kamrater och skolgång

Skuldsanering rehabiliterande eller en fälla?

1. http://miun.diva-portal.org/smash/get/diva2:378555/FULLTEXT02.pdf (Sidan 8) https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/produkter-ochtjanster/bus-och-kvl/rapport-2014-12-ar-skuldsanering-rehabiliterandekonsumentverket.pdf Händelser som inträffat under skuldsanering: ”Blivit pensionär 71 % - inklusive förtids- och sjukpensionär. ” (Detta är den största gruppen under rubriken ovan) (Sidan 21) 4.1 Skuldsättning före och efter skuldsanering När det gäller tiden innan skuldsaneringen uppgav 55,5 procent att de hade varit överskuldsatta i tio år eller mer innan de sökt eller beviljats skuldsanering.** Skuldsaneringsprocessen adderas, som är 5 år (Oavsett avbetalningstid som är mellan 3 – 5 år). Lägg till >10 år, som man har varit överskuldsatt, innan skuldsanering. Alltså >15 år under ekonomisk och livs- och hälsorisker.

2. file:///C:/Users/hmc/Desktop/rapport-2014-12-ar-skuldsanering-rehabiliterande-konsumentverket%20(1).pdf 3 ÅR EFTER SKUSAN Beträffande allmänna hälsotillståndet uppgav 73 % av undersökningsgruppen uppgav att

deras hälsa var sämre vid undersökningstillfället – det vill säga cirka tre år efter det att skuldsaneringen var klar

3. file:///C:/Users/hmc/Desktop/rapport-2014-12-ar-skuldsanering-rehabiliterande-konsumentverket%20(1).pdf 3 ÅR EFTER SKUSAN

När det gäller den psykiska hälsan har 67 %allvarligt övervägt självmord en eller flera x, och 28 % har en eller flera x försökt att ta sitt liv

4. rapport-2014-12-ar-skuldsanering-rehabiliterande-konsumentverket (1).pdf Författarnas rekommendation är att skuldsaneringslagen utvecklas mot ett innehåll som främjar effektiva, konstruktiva och framför allt skyndsamma lösningar för att bättre uppnå sitt syfte att åstadkomma en rehabilitering på livets allas områden. Alla – de överskuldsatta individerna, borgenärerna och samhället i stort – torde vinna på detta. Erfarenheter från andra länder som till exempel. USA, Kanada, och England visar detta med all tydlighet

5. rapport-2014-12-ar-skuldsanering-rehabiliterande-konsumentverket (1).pdf

Såvitt vi känner till har man vid tillkomsten av skuldsaneringslagen inte i nämnvärd omfattning konsulterat vare sig medicinsk, psykologisk och annan sakkunskap inom områden som stressforskning, sjuk- och hälsovård, socialtjänst, psykoterapi, till exempel traumapsykologi, barn- och anhörigpsykologi.

SoS, RiR, Konsumentverket, Kronofogden, Regeringen

1.https://www.riksrevisionen.se/download/18.78ae827d1605526e94b2db62/1518435497338 /RiR_2015_14-Overskuldsersattning_Anpassad.pdf Överskuldsättning – Hur fungerar samhällets stöd och insatser? Vanligaste diagnoserna för kvinnor:Ålder 45–64 år i enkätundersökningen jämfört med normdata - Överskuldsatta med Psykisk sjukdom 20,8 % Normdata 0,7% Vanligaste diagnoserna för män: Ålder 45–64 år i enkätundersökningen jämfört med normdata - Överskuldsatta med psykisk sjukdom 21,0 % / Normdata 0,9 %

2. https://www.diva- portal.org/smash/get/diva2:378555/FULLTEXT02.pdf Dödsfall under och efter skuldsanering / Konsumentverket

Resultat och diskussion ”Under den aktuella skuldsaneringsperioden (2003-2008) avled 138 personer, eller 12.36 procent av undersökningsgruppen. För att få en uppfattning om hur illa det är ställt har vi jämfört dödligheten i undersökningsgruppen med dödligheten i normalbefolkningen. Det visar sig då att dödligheten bland 53-åringar –samma ålder som genomsnittsåldern för de som beviljades skuldsanering 2003 –under samma tidsperiod (år 2003-2010) var 0,46procent.

Det betyder att dödligheten i undersökningsgruppen är i storleksordningen 30 gånger högre, vilket måste betraktas som ytterst anmärkningsvärt.

3. https://www.kronofogden.se/download/18.338e6d8417768af37a86e24/1619556175664/Sk uldsanering_kortanalys.pdf Sjukdom, skilsmässa och arbetslöshet innebär större sannolikhet att få skuldsanering än överkonsumtion eller andra orsaker Analysen stödjer andra teorier om att det är dramatiska livshändelser, framför allt sjukdom och skilsmässa, som leder till överskuldsättning. Vi kan därmed konstatera att skuldsanering är en lämplig åtgärd i dessa fall eftersom det i motsats till andra orsaker, till exempel överkonsumtion, i mindre utsträckning påverkats av den enskildes beteende.

4. https://www.xn--tidavtalet-gcb.se/ Psykisk hälsa och Suicidprevention

Arbetet med att stärka den psykiska hälsan och suicidprevention måste prioriteras som ett led i folkhälsoarbetet, inte minst för unga. Efter redovisning av myndighetsuppdrag den 1 september 2023 ska en nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention tas fram. Ett nationellt forskningsprogram på området ska inrättas. En nationell samordnare med ett samlat ansvar för det suicidpreventiva arbetet ska tillsättas. Uppföljning av patienter med suicidalt beteende bör vara en självklar del av vårdprocessen. En ” “haverikommission” ska tillsättas när en person har begått självmord, för att bl.a. socialtjänst, skola, polis och sjukvård ska göra en utredning om vad som hänt och vad som kan ha brustit. ”Haverikommission”? (Psykologisk Obduktion) 1)

 1) Egen anmärkning - Även vid gäldenärers självmord? - Kronofogden utreds av Haverikommission

Omvärlden - Artikelsamling överskuldsättning

1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=26537566 Rojas Y, Stenberg SÅ.

Evictions and suicide: a follow-up study of almost 22,000 Swedish households in the wake of the global financial crisis. J Epidemiol Community Health. 2016 Apr;70(4):409-13. doi: 10.1136/jech-2015-206419. Epub 2015 Nov Studien undersökte inte skuldsatthet per se, utan individer som fått besked om vräkning (vilket skulle kunna vara en konsekvens av skuldsatthet). Man undersökte alla svenska hushåll som fått besked om vräkning under 2009-2012, och jämförde dessa med (ett urval av) normalbefolkningen. Personer som fått besked om vräkning löpte 4.42 ggr högre risk för fullbordat självmord.

2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24121465 Richardson T, Elliott P, Roberts R. The relationship between personal unsecured debt and mental and physical health: a systematic review and meta-analysis. Clin Psychol Rev. 2013 Dec;33(8):1148-62. doi: 10.1016/j.cpr.2013.08.009. Epub 2013 Sep 10 Skuldsatthet var förknippat med en 7,9-faldigt förhöjd risk för självmord, och en 5.76-faldigt ökad risk för självmord eller självmordsförsök.

Av de som begick självmord var 31% skuldsatta, jämfört med 5,4% i kontrollgrupperna

3. https://www.medicalnewstoday.com/articles/financial-hardship-is-a-top-risk-factorfor-suicide-attempts Ekonomiska svårigheter är en högsta riskfaktor för självmordsförsök. Enligt en ny studie kan personer som nyligen har upplevt allvarliga ekonomiska påfrestningar ha en 20 gånger högre risk att begå självmord än de som inte har stött på svårigheter

4. (9) https://theconversation.com/bad-economic-news-increases-suicide-rates-newresearch-117228 Dåliga ekonomiska nyheter ökar självmordsfrekvensen. Data visade hur den genomsnittliga självmordsfrekvensen ökade betydligt i efterdyningarna av finanskrisen för alla kön och åldersgrupper - även om denna effekt befanns vara starkare för kvinnor än män.

5. https://www.aspeninstitute.org/blog-posts/hidden-costs-of-consumer-debt/ 16% av självmorden i USA sker som svar på ett ekonomiskt problem

6. Status of Debtor Registration at an Enforcement Authority and Risk of Nonfatal Suicide Attempt - PubMed (nih.gov) ”Resultat: De som fortfarande var aktiva för en skuld och/eller ett beslut om skuldsanering hade ungefär dubbelt så stor risk att försöka begå självmord (Odds Ratio = 2,21) än de som inte längre hade en aktiv skuld hos Kronofogden.

Rättsäkerheten & Subsidiaritetsprincipen | Faktablad om Europeiska unionen | Europaparlamentet

§ I Sverige tilldelas man inte ett juridiskt ombud/Advokat vid exempelvis ett upprättande av en skuldsaneringsplan. Den enda hjälpen/stödet är Budget- och skuldrådgivare. Sätt det i samband med äldre, sjuka samt barn med deras familjer. Ingen för deras talan mot staten, som i dessa fall representeras av Kronofogdens jurister och kriminologer. Vid exempelvis upprättande av skuldsaneringsplan, överklaganden, utmätningar mm

Exempelvis i Danmark tilldelas man juridiskt ombud/advokat, på samhällets bekostnad, vid upprättande av skuldsaneringsplan. Danmarks Domstole - Gældssanering Även i Danmark får man hjälp av Budget- och skuldrådgivare.

§ Vid sjukdom är det inte lego att Kronofogdens tjänstemän (Jurister och Kriminologer), tar emot eller tar in medicinska verifieringar, som beslutsstöd eller bedömningsunderlag.

Beslut och bedömningar i sammanhang av barn, sjuka och äldre mfl genomförs alltså utan reel och formell kompetens.

§ I många andra länder är det domstol som “äger” skuldsaneringsprocessen. Dessutom hanterar staten inte skulder åt Inkasso- och spelbolag samt banker, med skattemedel.

I andra länder får företag inte skuldsanering, men i Sverige kan företag få skuldsanering. Med bättre förutsättningar än för enskildas skuldsanering. I våra grannländer tas företagens obestånd an, med regelverk för just företag, inte enskildas obestånd.

Att domstolarna hanterar dessa ärenden (alltså ingen Kronofogde involverad), betyder att skuldärenden hanteras snabbare och mer rättssäkert. Vid överklaganden eller ansökan om anstånd med mera, gör man det direkt till domstol. I Sverige går överklaganden med mera till Domstol via Kronofogden.

Med att den enskilde inte har ett juridiskt ombud i Sverige, innebär det att rättssäkerheten blir än mer utsatt.

§ “Summarisk process” - Handläggningen vid Summarisk process hos Kronofogden, innebär att när ett skuldärende kommer in till Kronofogden, skickas ett brev eller meddelande via Kivra till den som skulden adresseras. Kronofogden kontrollerar inte de som önskar tjänst/service med att driva in skulden. Det vill säga om det, exempelvis är något bedrägligt eller gäller lån för att spela (Spelberoende). Det lämnas över till de som skulden tillställs. Svarstiden (förklaringstiden) är kort – kan vara 10 - 30 dagar. Passeras förklaringstiden, fastställs skulden, och Kronofogden kan påbörja processen med att driva in skulden, om den inte betalas omgående av den skuldsatte. På detta sätt kan, exempelvis spel med lånade pengar, drivas in. Trots att det i Sverige, är förbjudet att spela med lånade pengar. Likaså kan skulder drivas in som har sin grund i “Bluffakturor”.

Som vi vet är höga tal av genomförda suicid och suicidförsök förknippat med spelberoende. Jämfört med totala antalet suicid och suicidförsök, är förekomsten hos spelberoende särskilt hög.

Relaterat till Kronofogdens samarbete med polisen, som bland annat renderar i “snabbutmätningar på gatan” - Då de i huvudsak är riktade mot kriminella, kan man i hela sammanhanget under denna punkt konstatera, “åt ena sidan och åt andra sidan.”

Ytterligare - Med hänsyn till att det är cirka 20% av de skuldsatta som har psykiskt ohälsa samt att enbart pensionärer har 20% av alla skulder hos Kronofogden, kan rådande förfaringsätt med “Summarisk process” ses som mycket tveksamt. För den enskilde medborgaren och samhället i sin helhet.

§ Precis som samhällsdiskussionen pågår, om att barn bör ha ombud vid familjerättsliga processer, torde ombud för barnens bästa ingå vid Kronofogdens bedömningar och beslut, relaterat skuldsanering, risk för vräkning, löneutmätningar med fler relaterade ärenden. Återigen, kompetensen finns ej hos Kronofogden. I förekommande fall anlitar kronofogden de sociala myndigheterna, men då är det redan “för sent”. Kronofogdens bedömningar och beslut är redan genomförda och ska verkställas. De Sociala myndigheterna har då i uppgift att “lindra” konsekvenserna av det som redan är ett faktum, för barnen och deras familjer. Vad familjen, i förekommande fall, redan hunnit genomleva, kan få konsekvenser för stunden och framtiden. Med andra ord, behöver åtgärder tidigt sättas in, så att barn och deras familjer ska “få ha det som vanligt” i så stor utsträckning som möjligt.

Två huvudregler skulle kunna vara, att barnfamiljer aldrig kan vräkas, och att förbehållsbeloppen för barnfamiljer är på den nivå, att barnfamiljer ska kunna leva med trygga uppväxtvillkor. 

§ Kronofogden jobbar med att snabba på sin handläggning av ärenden, som kan relateras till att stävja hög arbetsbelastning, att skynda på sina processer, men även andra preferenser. Till exempel när Kronofogdens arbete handlar om insatser som rör kriminella. Den snabbheten kan innebära och innebär, negativa konsekvenser för redan utsatta. Som exempelvis vid sjukdom, för barnfamiljer, annan svår kris samt för äldre.

Beroende på omständigheter får man inte tid till återhämtning, vilket är och kan vara förödande. Det ges ingen chans till att vänja sig vid eller planera sitt liv, inför en stundande tid med skuldsanering. Även så om man har varit sjuk eller inte helt återställd, inleds skuldsanering, med dess umbäranden, utan att man har fått återhämta sig. Till saken hör också att sammanboende kan komma att behöva separera, då inkomsterna samman- räknas, vilket i sig kan få konsekvenser för en sammanhållen familj. Man flyttar hellre isär, för att barnen inte ska drabbas av att den ene föräldern har skulder hos Kronofogden.

Forskning visar också på olika data, utifrån familjens konstitution, att kontakt mellan barn och skuldsatt föräldrar är påtagligt drabbad. Generellt är skuldsatta familjers livssituation utsatt samt förutsättningar för ett bra liv försämrat.

Rent krasst är Kronofogdens arbetsformer i stort, detsamma för de som är utsatta som för de som utsätter.

I motsatt till Sverige, finns en modell i England där man kan få anstånd (Debt respite – Breathing Space), vid exempelvis sjukdom. Här har exempelvis medicinsk kompetens ett slags “veto”, som gör att inga verkställande av skuldindrivning med mera, får göras under inledningsvis 2 månader. Just för återhämtning, sjukdom eller annat som måste tas hänsyn till. Detta anstånd kan förlängas. Debt Respite Scheme (Breathing Space) guidance for creditors - GOV.UK (www.gov.uk)

§ Förstärkt konsumentskydd?

Marginell förstärkning i betänkandet, men visar ändå klart och tydligt, att skuldsatta näppeligen kan sättas ensamma i juridiken, mot staten och kreditinstituten.

Betänkandet yttrar ingen saknad av relevanta kompetenser, samtidigt som behovet dessa kompetenser är tydligt. Kompetenser som i sin tur kan ge svar på antaganden och andra vaga yttranden samt till dels ofullständiga slutsatser i betänkandet.

Med kompetenser i dessa fall kan vara medicinsk/psykiatrisk, social, psykologisk, juridisk, barns rätt med fler som kan vara aktuella. ett-forstarkt-konsumentskydd-mot-riskfylld-kreditgivning-och-overskuldsattning-sou- 202338.pdf (regeringen.se)

§ Preskriptionstid

I praktiken är det näst intill omöjligt att få en skuld avskriven i Sverige – oavsett personliga omständigheter. Mycket av “vetot” att bevilja eller inte bevilja preskribering, läggs till inkassobolagens och bankernas favör och vilja att besluta om. Möjligheten att få skulder avskrivna av domstol, finns i exempelvis Danmark med flera länder. Det här gäller för en preskriberad skuld | Kronofogden Danmarks Domstole - Gældssanering


Med vänlig hälsning
Fredrik Tjulander
0732 – 45 45 49

fredrik.tjulander@pm.me


Leg.ssk/Huvudhandledare Psykiatrikliniken Malmö Region Skåne
Medlem och intern rådgivare i frågor om livs- och hälsorisker:
ECDN | european consumer debt network - ECDN
Home | Finance Watch (finance-watch.org)
Suicide Zero - för ett samhälle utan självmord (och volontär)


Fredrik Tjulander    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Fredrik Tjulander kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte ditt telefonnummer på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...