Namninsamling mot Tyresö kommuns beslut att etablera masshantering och stenkross vid Storängen, Raksta

 

 

Bakgrund

 

Vid miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde 2017-09-25 beslutade man att ge stadsbyggnadsförvaltningen uppdraget att ta fram en ny detaljplan för masshantering vid Storängen.  Se §110 http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/protokoll?date=2017-09-25

 

“Området planläggs för att skapa en permanent yta för upplag, masshantering och krossning av berg. Transporter av massor kommer att ske mellan området och olika utbyggnadsområden som exempelvis vägar och bostadsbebyggelse.”

 

Avståndet till närmaste bostad är crika 110 meter endast 200 meter  (uppgift korrigerad efter faktisk mätning) och ytterligare 40-talet bostäder ligger inom ett avstånd om 500 meter.  Terrängen är i stort öppen vilket medför att buller kommer utgöra ett stort problem.   Vid en liknande anläggning har boende plågats av buller trots att närmaste bostad låg drygt 500 meter bort samt att ljudet i detta fallet hindrades av vallar och slänter.

 

Platsen för den planerade anläggningen är värdefull jordbruksmark och ligger alldeles invid Kalvfjärden och är delvis är strandskyddad.  Utöver detta angränsar området till ett Natura 2000-område, vilket innebär att marken har särskilda skydds- eller bevarandevärden.  Ett stenkast från denna plats ligger entrén till Tyresta nationalpark.  

 

Man kan svårligen hitta en sämre lämpad plats utanför nationalparken för en sådan här verksamhet.Protest

 

Vi som bor här eller har anknytning till Raksta, samt även Bergholm och Solberga, protesterar mot beslutet att etablera masshantering och stenkross vid Storängen eftersom det medför en rad grava problem för oss boende och de som har anknytning till området;

 

  1. Buller - Vi ska inte dagligen behöva uthärda det buller som en sådan anläggning medför.  Vi har valt att bo här eller söka oss hit för lugnet och tystnaden.

  2. Damm - Med öppen terräng och endast 200 meter till närmaste bostad finns det ingenting som garantera att de som bor närmast anläggningen inte kommer att drabbas av hälsovådligt stendamm.  Om pålandsvind kan föra frön från maskrosor långt in över Raksta så följer även stendammet med.

  3. Tung trafik - Vid bygge av väg och dragning av vatten och avlopp är ökad trafik under byggtiden förväntad.  Dock avses en permanent anläggning.  Detta kan vi inte acceptera.  Den tunga trafiken medför buller och påverkar menligt på trafiksäkerheten.  Återigen, vi har valt att söka oss hit för att slippa just detta.

  4. Miljögifter - I stadbyggnadsförvaltningens miljöchecklista finns inget nämnt om problematiken med miljögifter från massupplag.  Miljögifter så som bly och kadmium kan urlakas från massupplag. Placeringen alldeles invid Kalvfjärden är därför särskilt illa vald.
     
  5. Naturen - Naturen invid Raksta med omnejd är som den ser ut idag en ovärderlig resurs.  Man har i de detaljplaner som tagits fram för bostäder i området tagit hänsyn till detta.  Att placera ett massupplag med stenkross i området är så främmande dessa mål att endast denna punkt borde vara tillräcklig för att riva upp samhällsbyggnadsutskottets beslut.

 

 

Glöm ej att bekräfta underskriften genom att klicka på länken i mailet som skickas till den mailadress ni angett.

 

Vill ni diskutera frågan är ni varmt välkomna till Facebook-gruppen Vi som är emot en stenkross vid Storängen.


Mikael Persson, Raksta    Kontakta namninsamlingens skapare