Inför bidrag för återresor och röttersök för vuxna adopterade

Uppdatering!

Jag kommer inom en snar framtid skicka namnlistan till Socialdepartementet, socialministern och Myndigheten för Familjerätt och Föräldrastöd. 

Regeringen har i sin budgetproposition inför 2017 lagt ett förslag om att öka adoptionsbidraget för adoptioner, detta under rubriken "Ekonomisk trygghet för familjer och barn". Idag ligger det på 40 000 kr, vilket motsvarar ca 14 procent av den genomsnittliga adoptionskostnaden. Det har inte höjts sedan 2001, då det motsvarade ca 36 procent av adoptionskostnaden. Nu vill man höja bidraget till 75 000 kr, vilket motsvarar ca 33 procent av dagens genomsnittliga adoptionskostnad. 

Det är ett schablonbidrag - det är inte behovsbaserat, utan utbetalas retroaktivt efter genomförd adoption. 

Sverige är ett av de länder som genomför flest antal internationella adoptioner per capita i världen och så har det varit sedan 50-talet. Det är under all kritik att Sverige saknar en statlig post-adoptionservice. Det finns tusentals vuxna adopterade i Sverige, varav många känner behov av att besöka våra ursprungsländer - många av vilka ligger på långt bort. Vidare är det även många som skulle vilja leta efter biologisk familj, vilket är en tidskrävande och kostsam process. Endast en av adoptionsorganisationerna erbjuder någon form av röttersöksservice och då till en avgift på 3000 kr. Adoptionsorganisationerna är privata, ideella föreningar och har således inget ansvar och säkerligen inga ekonomiska möjligheter att stå till tjänst med denna typ av stöd. 

Om staten anser att det är rimligt att ekonomiskt bistå människor i att adoptera internationellt är det inte orimligt att man även bistår de adopterade som i vuxen ålder önskar se sitt ursprungsland och/eller önskar söka sina rötter. 

Det kan inte vara så att vi ska vara utlämnade till kommersiella TV-program och privata adoptionsaktörer. Enligt artikel 7 i Barnkonventionen har varje barn rätt till information om sitt ursprung och som internationellt adopterad kan detta bli en mycket dyr process, som kan inbegripa tolkar, flera resor, både till och inom landet ifråga, samt administrativa avgifter. 

Vi hoppas att nästa budgetproposition även värnar de som adopteras, inte bara de som adopterar. 

Om inte adoption ska vara en klassfråga ska inte heller återresor och röttersök vara det!

Ska det finnas bidrag för adoptioner måste det även finnas för återresor och röttersök. 

IN ENGLISH:

The Swedish government has the ambition to increase that the government grants för international adoptions. In 2001, the grants covered approximately 33 percent of the average costs for an adoption. In 2014, it covered only 14 percent of the costs. Therefore, Swedish adoption organizations have lobbied hard for the government to increase the grants and today it seems they have succeeded. 

However, the government has not taken into consideration the request for a grant to adoptees who want to make journeys back to their birth countries, nor to adoptees who wish to look for their first parents and biological relatives. 

Searching for your roots is an expensive process, which migh require interpreters, multiple trips to and within the country in question and administration fees. 

If a government grants adopters money in order for them to adopt, it is only fair to grant adult adoptees financial support for them to visit their first country and maybe search for their first family. Article 7 and 8 in the UNCRC state that every child has the right to its background. Sweden has decided to make the UNCRC into a law, which is why we demand of the Swedish government to introduce a grant för adult transnational adoptees who want to visit their first country and/or seach for their first families. 

Some say adoption shouldn't be about social class - anyone should be able to afford an adoption. 

In that case, visiting your first country and search for your first parents shouldn't be a matter social class either. 

Please, sign this petition and make Swedish adoption laws include all parties involved in the adoption triad. 

 


Maria Fredriksson    Kontakta namninsamlingens skapare