Ge oss föräldrar rätten att skydda våra barn!

SKYDDABARN.jpgGe oss föräldrar rätten att skydda våra barn!

  • Ge våra barn rätt till distansundervisning och hemuppgifter som tillfälligt ersätter skolplikten.
  • Avskriv alla anmälningar och utredningar som angår frånvaro på grund av frivillig isolering i samband med smittspridningen av COVID-19. Där syftet är att skydda barnen och samhället mot smitta och spridning av COVID-19.
  • Ge vårdnadshavaren rätten att besluta vad som är bäst för barnets hälsa enligt Garantläran. Vilket innebär en förälders plikt och skyldighet att avvärja fara och att ingripa på grund av att någon annans handlande framkallat en fara för barnet.
  • Ge föräldrar med barn i riskgrupper tillåtelse att vara hemma från arbetet med sina barn. 
  • Ge oss förståelse för den psykiska oron och påverkan som hot och anmälningar från Rektorer har på vårdnadshavare, och vilken påverkan det i sin tur har på barnen. 
  • Hjälp skolor i alla kommuner med resurser att hantera undervisning på distans.

 

Vi är många föräldrar som just nu får utstå förnedrande behandling av skolväsendet. Vi får utstå hot och hånfulla kommentarer över beslutet som vi tagit för våra barns hälsa! Beslutet att ha barnen hemma under dessa speciella omständigheterna borde accepteras. Istället blir vi motarbetade. Just nu är många föräldrar kallade till möten,hotade om anmälningar och redan anmälda till Socialtjänsten och har pågående utredningar. Vi har förlorat rätten om våra barn till samhället. Vi kräver att regeringen fattar en undantagsregel som gör det möjligt för oss föräldrar att vara hemma med våra barn. Vi vill ha rätten att kunna fatta beslut angående våra barns hälsa och själva välja att skydda våra barn mot smitta i enlighet med smittskyddslagen, när samhället inte gör det. Vi vill inte ge samhället rätten att fatta beslut om i vilken utsträckning detta viruset är ett hot för våra barn eller inte.

 

Ytterligare anser vi att våra barn har rätten till distansundervisning, föräldrar ska vara helt fria att välja undervisningsform under dessa speciella omständigheter som vi nu befinner oss i. Skolan ska vara flexibel och i enlighet med skolplikten anpassa studierna för de elever som oavsett anledning behöver ha undervisning i hemmet. Vi föräldrar ska vara fria att hålla barnen hemma utan att riskera att få familjesituationen ytterligare komplicerad av att kämpa mot ett system som inte hinner förändras i takt med behoven. Skolan ska jobba med oss föräldrar och inte mot oss! Varför måste det vara Föräldrarnas fel att barnen förlorar kunskap. Vi anser att ligger på skolans ansvar att anpassa sig efter barnens behov. På skolverket kan man läsa följande: Även om skolan inte är stängd kan vissa elever behöva stanna hemma av olika skäl. Det är viktigt att ha en dialog om utbildningen med vårdnadshavare och elev för att kunna komma överens om vilka åtgärder eller upplägg av undervisningen som är lämpliga för en enskild elev.

 

Vidare anser vi att barnens hälsa har blivit åsidosatt. Föräldrar får inte vara hemma för ‘’vård av barn’’ som är i riskgrupper. Det vi kan konstatera är att barn blir sjuka och att barn dör. Därutöver så är barn även smittbärare med en ofta svag eller obefintlig symptom. Som vi ser i samhället just nu så följer inte riskgrupperna rekommendationerna från FHM. Detta leder i sin tur till ett stort tryck på vården, vilket i sin tur leder till att våra barn inte kan få den vård som de har rätt till. Detta i from av planerade operationer och andra undersökningar som just nu ställs in! Detta är ett brott mot barnkonventionen, detta är ett brott mot våra barns rättigheter!  Därav tycker vi att våran plikt även ligger i att skydda riskgrupper genom att hålla våra barn hemma. Alla har ett enskilt ansvar för att se till att man inte för smittan vidare enligt. Vårdnadshavaren ska äga rätten att besluta om vad som är bäst för den enskildes hälsa enligt Garantläran. Vilket bland annat innebär en förälders plikt och skyldighet att avvärja fara och att ingripa på grund av att någon annans handlande framkallat en fara för barnet. Vilket vi anser att våra barn är utsatta för.

Vidare anser vi att skolan INTE är en säker plats. De riktlinjerna som FHM vill att skolorna ska rätta sig efter är inte realistiskt att genomförbara. Barn är i behov av närhet och tröst. Barn är barn, de leker med varandra och har mycket närkontakt. Barn i förskolan behöver hjälp av vuxna vid matsituationer, i den pedagogiska verksamheten och vid många liknande situationer. Det gör att pedagoger och barn inte kan hålla avstånd från varandra. Det är orimligt att någonsin kunna följa dessa riktlinjer vilket innebär att det är omöjligt att hindra spridning. Det är omöjligt att garantera att elev och personal inte sprider smitta mellan varandra. markera avstånd,möblera om eller på annat sätt skapa utrymme för att undvika trängselhålla digitala möten,erbjuda möjligheten att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjuda handsprit undvika att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler.

Vi kräver därför att huvudmän, rektorer, socialministern, utbildningsministern, skolverket, regeringen och FHM, skyndsamt sätter sig in i de problemområden vi lyfter och löser detta! 

Ni ger oss rätten att vidare själva välja om vi vill ha barnen hemma med undervisning, oavsett ålder. Vi kräver att ni bättre hjälper och stöttar skolväsendet att hitta lösningar som ger barnen rätt till undervisning via distans. Vi som föräldrar är villiga att ställa upp. Ni måste kunna se vår verklighet. Vi måste lösa situationen på ett sätt som är genomförbart för allas bästa!  Vi ska inte behöva utstå förnedring, vi ska inte behöva känna stress och oro över anmälningar! Ge oss tillbaka rätten och rättigheterna över våra barn! Ge våra barn rättigheten till utbildning på rätt villkor. Ge våra barn sina rättigheter enligt barnkonventionen tillbaka! 

Så här kan du skriva under: Här via skrivunder.com. Eller öppna länken och Ladda ner appen till din telefon. Annars öppna länken på din dator.
Alternativt maila mig ditt namn,ort,datum på VIKTORIA.ROBERTSSON@hotmail.com

LÄNK TILL NAMNINSAMLING https://docs.google.com/document/d/1MY1A5_zN83slD9N2ESNI1FoqATX2FSq6K37NskV4PaE/edit?usp=sharing

 Länk till dokumentet: https://docs.google.com/document/d/1m7hgHD-vGDlZBMulJB4_KrE6ecTbm_yCGF_8-5vDsRQ
KÄLLKRITIK

Barnkonventionen:

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#hela-texten

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/forordningsmotiv/2020/04/for.mot.-om-andr.-i-forord.-om-utbildning-i-vissa-skolf.-i-skolan-vid-spridning-av-viss-smitta/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hslf-fs-202012/

https://ledarsidorna.se/2020/04/nypublicerad-forskning-okar-forstaelsen-for-corona-viruset/?fbclid=IwAR3V3YXkkNiHwOpqpktDRc0ckQElLKnfXhY-oW2jpbaIdspdnwj7jmcV-d0

https://www.dn.se/nyheter/sverige/forskare-i-upprop-till-regeringen/

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19---regler-for-skolor-och-forskolor/coronaviruset---fragor-och-svar-utifran-skollagstiftningen?fbclid=IwAR1XYRa-6BHlfIjXne-2BFS_AKnZ8Ae8zbyQuoNJqBdkGVYJYzQaq155CFM

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19---regler-for-skolor-och-forskolor/coronaviruset---fragor-och-svar-utifran-skollagstiftningen?fbclid=IwAR1XYRa-6BHlfIjXne-2BFS_AKnZ8Ae8zbyQuoNJqBdkGVYJYzQaq155CFM#h-Skapatrygghet

https://www.svd.se/folkhalsomyndigheten-andrar-syn-pa-smittorisk/i/senaste?fbclid=IwAR1O4wZI6KzFquzJ4NygRmKmt-CQevqt88jfBR1esRHccxGvePZyUviZEXY

https://www.instagram.com/p/B-SjXoIDHcs/ <-WHO TALAR

Studier

Forskare har funnit att viruset återfinns i de övre andningsvägarna.

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2001737

Bekräftar den funktion som barn har i smittkedjan

https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S1473-3099(20)30236-X


Viktoria Robertsson    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Viktoria Robertsson överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...